ماهنامه علمی پ‍ژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد- فرم های مرتبط
فرم های مرتبط

حذف تصاویر و رنگ‌ها
به اطلاع نویسندگان محترم می رساند، جهت ارسال مقاله به مجله، فرم های مرتبط با تعهدنامه مولفین و چک لیست را تکمیل و اسکن نموده و در سامانه مجله بارگذاری بفرمایید. در صورت عدم ارسال فرم ها، مقاله از روند بررسی خارج می گردد.
چک لیست اولیه مقاله


فرم تعهدنامه مولفین
AWT IMAGE  AWT IMAGE
نشانی مطلب در وبگاه ماهنامه علمی پ‍ژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد:
http://jssu.ssu.ac.ir/find.php?item=1.64.26.fa
برگشت به اصل مطلب