ماهنامه علمی پ‍ژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد- برای نویسندگان
فرم های مرتبط

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
فرم رعایت حق مولف
نشانی مطلب در وبگاه ماهنامه علمی پ‍ژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد:
http://jssu.ssu.ac.ir/find.php?item=1.46.25.fa
برگشت به اصل مطلب