ماهنامه علمی پ‍ژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد- اخبار نشریه
لزوم ارسال فرم تعهدنامه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

توجه: ارسال فرم تعهد نامه مولفین به عنوان فایل ضمیمه در هنگام ارسال فایل مقاله الزامی می باشد. لازم بذکر است مقالاتی که فاقد چنین فرمی باشند از روند بررسی خارج خواهند شد.

نشانی مطلب در وبگاه ماهنامه علمی پ‍ژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد:
http://jssu.ssu.ac.ir/find-1.42.30.fa.html
برگشت به اصل مطلب