ماهنامه علمی پ‍ژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد- اخبار نشریه
ماهنامه شدن مجله

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ماهنامه شد. این مجله از ابتدای سال 1394 به صورت ماهنامه منتشر خواهد شد.
نشانی مطلب در وبگاه ماهنامه علمی پ‍ژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد:
http://jssu.ssu.ac.ir/find-1.42.28.fa.html
برگشت به اصل مطلب