ماهنامه علمی پ‍ژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد- اخبار نشریه
شماره

حذف تصاویر و رنگ‌ها

قابل توجه کاربران عزیز

با تلاش همکاران مجله شماره      تا نیمه     منتشر خواهد شد.

نشانی مطلب در وبگاه ماهنامه علمی پ‍ژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد:
http://jssu.ssu.ac.ir/find-1.42.20.fa.html
برگشت به اصل مطلب