ماهنامه علمی پ‍ژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد- اخبار نشریه
راه‌اندازی پایگاه جدید

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
نشانی مطلب در وبگاه ماهنامه علمی پ‍ژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد:
http://jssu.ssu.ac.ir/find-1.42.10.fa.html
برگشت به اصل مطلب