ماهنامه علمی پ‍ژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد- اخبار نشریه
راه‌اندازی پایگاه جدید

حذف تصاویر و رنگ‌ها
نشانی مطلب در وبگاه ماهنامه علمی پ‍ژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد:
http://jssu.ssu.ac.ir/find.php?item=1.42.10.fa
برگشت به اصل مطلب