ماهنامه علمی پ‍ژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد- اهداف و زمینه‌ها
اهداف مجله

حذف تصاویر و رنگ‌ها

ماهنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، با هدف ارتقای سطح دانش و گسترش فعالیتهای پژوهشی محققان، اعضای هیأت علمی و دانشجویان به انتشار مقالات در زمینه‌های پزشکی و موضوعات مرتبط می‌پردازد. اعم اهداف مجله شامل:

1- گسترش دانش علمی و تخصصی پژوهشگران و محققان در حوزه سلامت

 2- اشاعه یافته های پژوهشگران و محققان در حوزه علوم پزشکی و موضوعات مرتبط

 3- ارتقای سطح سلامت جامعه با انتشار مقالات پژوهشی اصیل و کاربردی

 4- کمک به ارتقای تولید علم و سطح دانش کشور در حوزه علوم پزشکی

نشانی مطلب در وبگاه ماهنامه علمی پ‍ژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد:
http://jssu.ssu.ac.ir/find.php?item=1.41.27.fa
برگشت به اصل مطلب