راهنمای نگارش مقالات

 راهنمای نویسندگان
 مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد به صورت ماهنامه منتشر می‌شود و در زمینه‌های پزشکی و موضوعات مرتبط به‌منظور گسترش فعالیت‌های پژوهشی محققان، اعضای هیأت علمی و دانشجویان به چاپ مقالات می‌‌پردازد.
این مجله مقالات پژوهشی اصیل (Original)، مروری (Review)، گزارش موردی (Case Report)، نامه به سردبیر (Letter to Editor)، گزارش کوتاه (Brief report/Short Communication) مرتبط با اهداف مجله را منتشر می‌کند. لذا از اساتید، دانش‌پژوهان و همکاران ارجمند تقاضا دارد مقالات ارسالی خود را براساس موارد زیر تدوین و ارسال نمایند.      
مقاله پژوهشی:
لازم است ساختار مقاله پژوهشی شامل صفحه عنوان، چکیده فارسی و انگلیسی، مقدمه، روش بررسی، نتایج، بحث، نتیجه‌گیری، سپاسگزاری، و منابع ‌باشد.(نمونه فرمت مقاله پژوهشی)
 در صفحه عنوان باید به صورت فارسی و انگلیسی عنوان کامل و عنوان مکرر مقاله، نام و نام خانوادگی و وابستگی سازمانی (رتبه علمی، مرکز تحقیقات، گروه، دانشکده، دانشگاه، شهر، کشور) هریک از نویسندگان و برای نویسنده مسئول شماره تماس، آدرس پست الکترونیک و کدپستی، کد اخلاق و کد کارآزمایی بالینی ذکر گردد.
چکیده فارسی مقاله پژوهشی ساختارمند بوده و شامل مقدمه، روش بررسی (ذکر نوع مطالعه، حجم نمونه، ابزار مورد استفاده، روایی و پایایی پرسشنامه مورد استفاده، نرم‌افزار آماری و تست های آماری مورد استفاده در این قسمت ضروری است)، نتایج و نتیجه‌گیری می‌باشد. در چکیده حداکثر
260کلمه و در پایان آن تعداد ۳ تا ۵ کلیدواژه درج گردد. در مورد مقالات کارآزمایی بالینی، ذکر کد کارآزمایی بالینی در ذیل واژگان کلیدی ضروری است.
چکیده انگلیسی نیز باید دقیقأ مطابق با چکیده فارسی تهیه گردد و دارای ساختار Introduction، Methods، Results، Conclusion و Keywords می‌باشد. لازم است که کلیدواژه‌ها براساس مش  (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh) تنظیم شود.
در مقدمه باید به ضرورت مساله پژوهش و هدف مطالعه به‌طور خلاصه اشاره شود. در این بخش نباید موضوع را به‌طور وسیع مورد بحث قرار داد و یا شامل نتایج و نتیجه‌گیری باشد.
روش بررسی باید به‌صورت شفاف بیان شود به طوریکه دیگران بتوانند با تکرار پژوهش به همان نتایج دست یابند. در این بخش نوع پژوهش، جامعه مورد مطالعه، روش نمونه‌گیری، ابزار جمع‌آوری داده‌ها، تجزیه و تحلیل آماری، و ملاحظات اخلاقی بیان می‌شود. چنانچه داده‌‌ها با استفاده از پرسشنامه یا چک‌لیست جمع‌آوری شده‌‌اند ضمیمه کردن آن الزامی است. در مورد پرسشنامه‌‌های استاندارد، ذکر مرجع و مشخصات ضروری است. در تجزیه و تحلیل آماری، روش آماری و نرم‌افزار آماری استفاده شده حتماً باید قید گردد. در قسمت ملاحظات اخلاقی، درج کداخلاق الزامی است و بدین صورت آورده می‌شود: "پروپوزال این مطالعه، توسط کمیته اخلاق دانشگاه ... مورد تایید قرار گرفته است (کد اخلاق ذکر گردد)". افزون براین، نامه تاییدیه کداخلاق از دانشگاه مربوطه باید ضمیمه مقاله باشد.
یافته‌ها پژوهش را می‌توان متناسب با داده‌های به‌دست آمده در قالب متن، جدول و نمودار ارائه داد. جدول، نمودار و شکل تصاویر باید دارای شماره و عنوان باشد و در متن مقاله و در محل توضیحات مرتبط با خود آورده شده است. عنوان جدول در قسمت بالای آن و عنوان نمودار و شکل در ذیل آنها قید گردد.
در بحث لازم است که نتایج بدست آمده با نتایج مطالعات مشابه مقایسه شود، بر جنبه‌های جدید و مهم پژوهش تاکید شود و محدودیت‌های پژوهش ذکر گردد. افزون بر این، از تکرار جزئیات نتایج در قسمت بحث خودداری شود.
 در نتیجه‌گیری،  نتیجه کلی پژوهش بیان شود.
در سپاسگزاری از افرادی که در زمینه علمی، نوشتاری و سایر موارد همکاری نموده‌اند و نامشان به عنوان نویسنده در مقاله قید نشده است، تشکر و قدردانی به عمل آید. افزون بر این، ماحصل بودن مقاله از پایان‌نامه و یا طرح تحقیقاتی باید ذکر گردد.
حامی مالی: عنوان موسسه یا دانشگاه حمایت کننده مالی باید ذکر گردد. اگر حامی مالی ندارد کلمه وجود ندارد ذکر گردد
تعارض در منافع: برای جلوگیری از تعارض در منافع (Conflict of Interest)، در مطالعات چند مرکزی، توافق نامه محققین مراکز، ضمیمه مقاله ارسال شود. در مطالعاتی که از طرف شرکت های خصوصی حمایت می‌شوند، مفاد توافق‌نامه، اعلام شوند و در صورتیکه این موارد رعایت شده، ذکر گردد تعارض منافع وجود ندارد.
تمامی مسئولیت هر مطلب منتشر شده، شامل صحت و اعتبار تمامی مطالب آن، از جمله مطالب مربوط به اخلاق در پژوهش، بر عهده نویسندگان مقاله است.
مقاله مروری:
مقالات مروری به دو شکل مقالات ساختاریافته و غیرساختاریافته تهیه می‌گردد.
 •  مقالات مروری ساختار یافته (Systematic Review) می‌توانند به صورت متا آنالیز، متا سنتز یا بدون تحلیل آماری باشند. این مقالات دارای اجزاء مقالات پژوهشی اصیل می‌باشند.
 •  مقالات مروری غیر ساختاریافته، لازم است که شامل صفحه عنوان، چکیده، مقدمه، روش بررسی و نتیجه‌گیری و حداقل دارای ۲۵ منبع باشند و حداکثر در ۵۰۰۰ کلمه تهیه شوند. چکیده این مقالات نیز غیرساختارمند و دارای مقدمه، نتیجه‌گیری و کلیدواژه می‌باشد.(نمونه فرمت مقاله مروری)
گزارش موردی:
مقالات موردی به گزارش موارد نادر و جالب می‌پردازد. این نوع مقالات دارای ساختار صفحه عنوان، چکیده، مقدمه، شرح حال (گزارش مورد)، بحث و نتیجه‌گیری می‌باشد. چکیده این مقالات نیز غیرساختارمند (مقدمه و کلیدواژه) است.
این مقالات باید حداکثر ۲۵۰۰-۱۵۰۰ کلمه و تعداد رفرنس‌ها حداکثر۳۰-۲۰ رفرنس باشد.(نمونه فرمت مقاله موردی)
نامه به سردبیر:
نامه به سردبیر شامل موضوعاتی از جمله نقدی بر مقالات پیشین، نقد یا مرور کتاب‌ها، ابتکارهای مفید در آموزش علوم پزشکی، تجربه‌های ارزنده یا اخبار آموزش پزشکی در ایران یا جهان، شرح و بسط یک ایده و یا بازنمودن یک موضوع پیچیده می‌باشد. نامه به سردبیر حداکثر با حجم ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ کلمه تهیه می‌گردد. این مقالات نیاز به ساختار ندارند اما داشتن چکیده فارسی و انگلیسی به صورت غیرساختارمند (مقدمه و کلیدواژه) ضروری است. (نمونه فرمت نامه به سردبیر)
گزارش کوتاه:
گزارش مختصر اما مستقل از یافته‌های پژوهش است. ساختار این نوع مقالات مشابه مقالات پژوهشی می‌باشد.حجم مقاله ۱۵۰۰-۱۰۰۰ کلمه باشد. حداکثر ۲ جدول یا نمودار داشته باشد. تعداد رفرنس‌ها ۱۵-۱۰ رفرنس باشد.
چکیده فارسی و انگلیسی شامل مقدمه، روش بررسی، نتایج، بحث، نتیجه‌گیری و واژگان کلیدی می‌باشد.
متن اصلی مقاله شامل مقدمه، روش بررسی، نتایج، بحث کوتاه، نتیجه‌گیری، سپاسگزاری، حامی مالی و تعارض در منافع می‌باشد.

 
قابل ذکر است که، برای تمامی انواع مقالات ارسالی (به جز نامه به سردبیر)،کد اخلاق و نامه تاییدیه اخلاق الزامی می‌باشد.
 
نکات نگارشی
 • مقاله باید در نرم افزار ۲۰۰۷ MS_WORD تایپ شده باشد و از طریق وب‌سایت مجله به صورت آنلاین ارسال گردد؛
 • متن مقاله در یک ستون نوشته شود؛
 • در مواردی که در متن مقاله از اصطلاحات زبان خارجی استفاده می‌گردد اصل کلمات به زبان اصلی در داخل پرانتز در داخل متن و در جای خود اضافه شود؛
 • در ارتباط با کاربرد اختصارات، در اولین استفاده نام کامل آن ذکر شود و در دفعات بعد به صورت اختصار به کار برده شود. از کاربرد اختصارات در عنوان و چکیده خودداری شود؛
 • جای گذاشتن نقطه، دونقطه، کاما، و نقطه کاما بلافاصله بعد از واژه می‌باشد. بعد از اینها یک فاصله گذاشته و واژه بعدی نوشته می‌شود؛
 • بین پرانتز و واژه قبل و بعد فاصله لازم است ولی درون پرانتر فاصله لازم نیست؛
 • تمام کلماتی که کسره آنها "ی" دارد باید "ی"حذف شود. مثلا: هسته ی فیزیکی باید بصورت "هسته فیزیکی" نوشته شود؛
 • "می" و "ها" از کلمه قبلی خود با نیم فاصله جدا می‌شود مانند "می‌شود"؛
 • برای نوشتن طیف دو عدد، گذاشتن فاصله لازم نیست مانند ۳-۱؛
 • اعداد تک رقمی باید به حروف نوشته شود. اعداد داخل متن باید به فارسی تایپ شوند؛
 • بهتر است جمله با عدد شروع نشود. چنانچه لازم است، عدد با حروف نوشته ‌شود مانند سی و چهار بیمار تحت درمان قرار گرفتند؛
 • اسامی افراد و روش‌های انگلیسی را نمی‌توان به فونت فارسی نوشت. چنانچه معادل پذیرفته شده فارسی وجود ندارد باید به انگلیسی نوشته شود؛
 • همه کلمات انگلیسی در عنوان بجز حروف اضافه با حرف بزرگ شروع می‌شوند؛
 • همه نتایج باید با ذکر عدد P محاسبه شده در پرانتز ذکر گردد و اعداد به فارسی نوشته شود مثلا (۰/۰۵ P=)
 • جداول باید به فارسی تایپ شود و از آوردن کلمات اختصاری در جدول خودداری شود؛
 • در مقاله از پانویس استفاده نگردد؛
 • از ارسال نمودارها بصورت عکس(JPG) خودداری شود.
بخش‌های مقاله شکل و اندازه قلم
چکیده  فارسی BNazanin ۱۲
چکیده انگلیسی Times New Roman ۱۱
متن اصلی BNazanin ۱۲
نام ژن‌ها Times New Roman ۱۱
Italic
عبارات انگلیسی داخل متن Times new Roman۱۰
عناوین جداول، شکل‌ها و نمودارها BNazanin۱۰
متن جداول BNazanin۱۰
منابع Times New Roman۱۰
عنوان منابع Bold & Italic
                                                                       
روش نگارش منابع:
منابع و مآخذ مقاله باید به شیوه ونکوور نوشته شود، بدین صورت که منابع به ترتیب استفاده از آنها در متن شماره‌گذاری و در پرانتز مشخص می‌گردد و در پایان مقاله به ترتیب نوشته می‌شود. وقتی به منبع، عددی اختصاص داده می شود، چنانچه در متن مجددأ به آن منبع استناد شود از همان عدد اختصاص داده شده، استفاده می شود. کلیه منابع مقاله باید به زبان انگلیسی بوده و منابع فارسی نیز با مراجعه به پایگاه های اطلاعاتی به زبان انگلیسی ارائه شود و در پایان منبع [Persian] درج گردد.
 • مقاله مجله
نام خانوادگی حرف اول نام کوچک نویسندگان(۶ نویسنده اول نوشته شود و چنانچه تعداد نویسندگان بیش از ۶ نفر است، بعد از نوشتن نام نویسنده ششم Et al درج گردد. در بین نام نویسندگان از کاما استفاده گردد. عنوان مقاله(به صورت bold و Italic). نام مجله سال انتشار; دوره انتشار(شماره مجله): صفحات مقاله.
Mohammadi A, Mojtahedzadeh R, Keshavarz H. Designing Criteria and Indices for Educational Ranking of Paramedical Sciences Schools in Iran. SDME 2006; 3(2): 86-94. [Persian]
Mamary E, Charles P. Promoting Self-directed Learning for Continuing Medical Education. Med Teach 2003; 25(2): 188-90.

 
 • کتاب
نام خانوادگی حرف اول نام کوچک نویسندگان(۶ نویسنده اول نوشته شود و چنانچه تعداد نویسندگان بیش از ۶ نفر است، بعد از نوشتن نام نویسنده ششم Et al درج گردد. در بین نام نویسندگان از کاما استفاده گردد). نام کتاب. شماره ویرایش. محل نشر: نام  ناشر; سال انتشار: صفحات مورد ارجاع.
HaghDoost AA. Systematic Review & Meta-Analysis Concept & Applications. 1st ed. Tehran: Teimorzadeh; 2007: 48-53. [Persian]
Gay LR. Educational Research: Competencies for Analysis and Application. 4th ed. Ohio: Merrill Publishing Company; 1992: 45-56.

 
 • فصلی از کتاب
نام خانوادگی نام کوچک نویسندگان آن فصل. عنوان فصل. کلمه In: نام خانوادگی نام کوچک ویراستار کتاب, عنوان کتاب. شماره ویرایش. محل نشر: ناشر  سال: شماره صفحه.
Palmer PJ. The Heart of aTeacher. In: Ornstein AC, Behar-Horenstein LS, Pajak EF, editors. Contemporary issues in curriculum. 3rd ed. Boston: Allyn& Bacon; 2003: 285-93.
 • پایان نامه
نام خانوادگی نام کوچک نویسنده. عنوان پایان نامه ]پایان نامه[. محل انتشار: نام دانشگاه; سال.
Bunker VW. Nutrition in the Elderly with Particular Reference to Essential Trace Elements [dissertation]. Southampton: Uni southampton; 1987.
 • منابع الکترونیکی
 1. چنانچه منبع الکترونیکی دارای نویسنده باشد:
نام خانوادگی نام کوچک نویسنده. عنوان صفحه. سال انتشار مطلب. عنوان وب سایت. درج عبارت Available at آدرس اینترنتی. Accessed تاریخ دستیابی.
 1. چنانچه منبع الکترونیکی نویسنده نداشته باشد:
عنوان صفحه. سال انتشار مطلب. عنوان وب سایت. درج عبارت available at آدرس اینترنتی. Accessed تاریخ دستیابی.
Situation in Iran Department of Tuberculosis and Leprosy Ministry of Health and Medical Education, Iran. 2016. Available at: http: //tb-lep.behdasht.gov.ir/TB_Situation_in_Iran.aspx. Accessed December 10, 2019. [Persian]
 • کنفرانس ها
چنانچه مقاله ارائه شده در کنفرانس باشد و در کتابچه کنفرانس به چاپ رسیده باشد:
نام خانوادگی نام کوچک ارائه دهندگان مقاله، عنوان مقاله. کلمه In: نام خانوادگی نام کوچک نویسندگان کتاب کنفرانس, کلمه . Editors نام کنگره; سال ماه روز; محل اجرای کنفرانس. محل نشر: ناشر; سال. صفحه.
Bengtsson S, Solheim BG. Enforcement of Data Protection, Privacy and Security in Medical Informatics. In: Lun KC, Degoulet P, Piemme TE, Reinhoff O, ediors. MEDINFO 92.Proceedings of the ۷th World congress on Medical Informatics; 1992 Sep 6-10; Geneva, Switzerland. Amsterdam: North-Holland; 1992. P. 1561-5.
  سرقت علمی- ادبی
به همه نویسندگان پیشنهاد می‌شود که محتوای دستنوشته خود را قبل از ارسال به مجله بررسی کنند. نویسندگان می‌توانند از نرم افزارهای سرقت ادبی معتبر و قابل اعتماد استفاده کرده تا مطمئن شوند که دست نوشته عاری از سرقت ادبی است. قابل ذکر می‌باشد که کلیه مقالات ارسالی به مجله پس از دریافت و همچنین قبل از انتشار با استفاده از نرم‌افزارهای تشخیص سرقت ادبی از  این نظر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
 

روند بررسی مقالات
کلیه مقالاتی که از طریق سایت رسمی مجله ارسال می‌شوند ابتدا توسط کارشناسان مجله، جهت مطابقت نگارش مقاله با فرمت مجله مورد بررسی قرار می‌گیرد. در ادامه مقاله توسط سردبیر بررسی شده تا موضوع ارسالی مطابق با اهداف مجله باشد. بعد از تایید اولیه عنوان مقاله، مقاله جهت داوری ارسال می‌شود.
فرایند داوری در این مجله به‌صورت داوری همتا دوسوکور می‌باشد. به‌طوریکه داوران و نویسندگان از هویت یکدیگر اطلاع ندارند. بنابراین، مقالات توسط افرادی در همان رشته (حداقل۲داور) که توسط سردبیر انتخاب می‌شوند، مورد داوری قرار می‌گیرند. بعد از دریافت داوری‌ها، مقاله مجددأ توسط هیئت تحریریه مورد بررسی قرار می‌گیرد. چنانچه مقاله مورد تایید هیئت تحریریه قرار گرفت، نظرات داوران برای نویسندگان جهت انجام اصلاحات ارسال می‌گردد و از نویسندگان درخواست می‌‌شود که اصلاحات خود را به صورت مشخص شده (
highlight) انجام و ارسال نمایند. روند انجام اصلاحات ممکن است چندین نوبت ادامه یابد تا نظر ویراستار مجله تامین گردد. در انتها، نسخه نهایی الکترونیکی مقاله به نویسندگان جهت تأیید نهایی برای جلوگیری از هرگونه اشتباه قبل از چاپ فرستاده می‌شود. نویسنده مسئول موظف هستند که نسخه نهایی تایید شده را به‌طور شفاف و در عرض ۴۸ ساعت به دفتر مجله ارسال نماید، در غیر اینصورت، نسخه نهایی ارسال شده به عنوان نسخه تایید شده در نظر گرفته شده و چاپ می‌گردد.
هزینه‌های پردازش مقاله 
 در ماهنامه دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، پردازش مقاله از فرایند دریافت تا انتشار مقالات برای نویسندگان رایگان می‌باشد. 

نحوه‌ی ارسال مقاله:
 به منظور ارسال مقاله بصورت آنلاین به آدرس http://jssu.ssu.ac.ir مراجعه و پس از مطالعه راهنمای ارسال مقالات در منوی «برای نویسندگان»، مقاله خود را ارسال فرمایید.

 

دفعات مشاهده: 53161 بار   |   دفعات چاپ: 1565 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 212 بار   |   0 نظر

سایر مطالب این بخش

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به ماهنامه علمی پ‍ژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | SSU_Journals

Designed & Developed by : Yektaweb