هیات تحریریه

هیئت تحریریه (به ترتیب حروف الفبا):                             
دکتر منصور اسماعیلی دهج
دانشیار فیزیولوژی، گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
ned1382gmail.com
دکترالهام امیرچقماقی
استادیار پژوهشی ایمنی‌شناسی پزشکی،  پزشکی تولیدمثل (پژوهشگاه رویان)،  جهاد دانشگاهی
amirchaghmaghi_eyahoo.com
دکتر محمدباقر اولیاء
استاد روماتولوژی، گروه داخلی، دانشکده پزشکی، بیمارستان شهید صدوقی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
bagherowliagmail.com
Google Scholar
دکتر محمدحسین برادران‌فر  
استاد بینی و سینوس (رینولوژی)، گروه گوش، حلق و بینی، دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات گوش و حلق و بینی، بیمارستان شهید صدوقی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
baradaranfyahoo.com
Google Scholar
دکتر محمدرضا بشارتی
استاد گروه چشم دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
besharatygmail.com
دکتر شکوه تقی‌پورظهیر
استاد آسیب شناسی، گروه آسیب شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
taghipourzahirshgmail.com
Google Scholar
دکتر عباسعلی جعفری ندوشن
استاد قارچ شناسی پزشکی، گروه انگل شناسی و قارچ شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
jaabnogmail.com
Google Scholar
دکتر احمد جنیدی جعفری
استاد مهندسی بهداشت محیط، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران
ahmad_jonidiyahoo.com
Google Scholar
دکتر عطیه جواهری
استادیار جراحی درون بین زنان، گروه زنان، دانشکده پزشکی، بیمارستان شهید صدوقی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
atiyeh56gmail.com
Google Scholar
دکتر محمد حسینی شریف آباد
استاد علوم تشریحی، گروه علوم تشریح، دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات ایمنی‌شناسی تولید مثل، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
mhosseini81yahoo.com
دکتر فاطمه حسینی کسنویه
دانشیار روانپزشکی، گروه روانپزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Hosseini.k.fgmail.com
دکتر انوشه حقیقی
استاد روماتولوژی، گروه بیماریهای داخلی، دانشکده پزشکی، مجتمع آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص)، دانشگاه علوم پزشکی ایران
Haghighi533yahoo.com
Google Scholar
دکتر محمدحسین داوری
دانشیار طب کار، گروه طب کار، دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات بیماری‌های ناشی از صنعت، بیمارستان شهید رهنمون، بیمارستان شهید صدوقی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
 drmhdavarigmail.com 
دکتر علی دهقان
دانشیار روماتولوژی، گروه داخلی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
 drdehghanaliyahoo.com 
دکتر هنگامه زندی
دانشیار میکروب‌شناسی پزشکی، گروه میکروب‌شناسی، دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
hengameh_zandiyahoo.com
دکتر محمد حسین سالاری
استاد گروه میکروبیولوژی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
mhsalari2002gmail.com
دکتر رامین سامی
استادیار بیماریهای ریه، گروه داخلی، دانشکده پزشکی، مرکز آموزشی درمانی خورشید، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
raminsamiyahoo.com
Google Scholar
دکتر حسن سلمان روغنی
دانشیار بیماری‌های گوارش و کبد بالغین، گروه داخلی، دانشکده پزشکی، بیمارستان شهید صدوقی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
salmanroghanihotmail.com
Google Scholar
خانم طاهره سلیمی
مربی گروه پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
salimi_Tahereyahoo.com
دکتر احمد سلیم زاده
دانشیار روماتولوژی،گروه داخلی، دانشکده پزشکی، بیمارستان سینا، دانشگاه علوم پزشکی تهران
salimzadtums.ac.ir
Google Scholar
دکتر محمدرضا شریفی
دانشیار گروه بیماریهای غفونی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Drsharifi21291gmail.com
دکتر محمدرضا شکیبی
دانشیار روماتولوژی، گروه داخلی، دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات فیزیولوژی، پژوهشکده نوروفارماکولوژی، مرکز آموزشی درمانی افضلی پور، مرکز آموزشی درمانی شفا، دانشگاه علوم پزشکی کرمان
mrshakibigmail.com
دکتر محمدحسن شیخها
استاد ژنتیک مولکولی، گروه ژنتیک، دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات بیولوژی سلول‌های بنیادی، پژوهشکده تولید مثل، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
sheikhhayahoo.com
دکتر امین صالحی ابرقوئی
دانشیارعلوم تغذیه، گروه تغذیه، دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات علوم و فناوری های محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
abargoueissu.ac.ir
دکتر محمد صامت
استادیار بیماری‌های ریه، گروه داخلی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
samet_moyahoo.com
دکتر حمید عباسی
استادیار تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه یزد
Hamid.abbasiyahoo.com
دکتر محمدحسن عبداللهی
دانشیار بیهوشی، گروه بیهوشی، دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات قلب و عروق،  بیمارستان افشار، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
mhabdollahi1348gmail.com
دکتر فاطمه عزالدینی اردکانی
استاد گروه رادیولوژی فک و دهان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
ezoddinigmail.com
دکتر عبدالحمید عمویی
استادیار جراحی کودکان، گروه جراحی، دانشکده پزشکی،  بیمارستان شهید صدوقی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
ab.amooeeyahoo.com
دکتر اعظم قانعی یخدانی
دانشیار غدد درون ریز و متابولیسم (بالغین)،  گروه داخلی، دانشکده پزشکی، بیمارستان شهید صدوقی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
ghaneei_51yahoo.com
دکتر اکرم قدیری اناری
دانشیار غدد درون ریز و متابولیسم (بالغین)، گروه داخلی، دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات دیابت، بیمارستان شهید صدوقی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
ghadiriamyahoo.com
Google Scholar
دکتر سید محمد کاظمینی
استاد جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی، گروه ارولوژی، دانشکده پزشکی، بیمارستان شریعتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
mkazemeynisina.tums.ac.ir
دکتر کوروش کاظمی
دانشیار پیوند کلیه، گروه جراحی، دانشکده پزشکی، مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی پیوند اعضا ابوعلی سینا، دانشگا علوم پزشکی شیراز
Cyrusk349gmail.com
Google Scholar
دکترکوروش کبیر
دانشیار پزشکی اجتماعی، گروه پزشکی اجتماعی و اپیدمیولوژی، دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت،  دانشگاه علوم پزشکی البرز
kabir.kouroshyahoo.com
Google Scholar
دکترمحمد حسن لطفی
استاد اپیدمیولوژی، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
 mhlotfi56359gmail.com 
دکتر جواد محیطی اردکانی
استاد بیوشیمی بالینی، گروه بیوشیمی، دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات دیابت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Mohitij37gmail.com
دکتر علیرضا مرادی
دانشیار شیمی دارویی،گروه شیمی دارویی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
alirezamprgmail.com
دکتر مهتا مظاهری نائینی
دانشیار ژنتیک، گروه ژنتیک، دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات سلامت مادر و نوزاد، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
mazaheri54yahoo.com
Google Scholar
دکتر محسن مقدمی
استاد بیماری‌‌های عفونی، گروه داخلی، دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت، پژوهشکده سلامت، مرکز آموزشی درمانی شهید فقیهی، مرکز آموزشی درمانی نمازی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز
mohsen168gmail.com
Google Scholar
دکتر علی ملت اردکانی
دانشیار بیماری‌های مغز و اعصاب، گروه داخلی مغز و اعصاب، دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
ali_mellatssu.ac.ir
دکتر رضا منصوری مجومرد
دانشیار ایمنی‌شناسی پزشکی، گروه ایمنی‌شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Rmm542003yahoo.com
دکتر علی مهرابی توانا
استاد پژوهشی میکروب‌شناسی، مرکز تحقیقات مدیریت سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)
mehrabbmsu.ac.ir
دکتر مسعود میرزایی
استاد اپیدمیولوژی، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات قلب و عروق، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Masoud_mirzaeihotmail.com
Google Scholar
دکتر محسن نبی میبدی
استادیار فارماسیوتیکس، گروه فارماسیوتیکس، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
nabimaibodiyahoo.com
دکترآزاده نجارزاده
دانشیار علوم تغذیه، گروه تغذیه، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
azadehnajarzadehgmail.com
دکترنادر نوری ماجلان
دانشیار بیماری‌های کلیه (بالغین)، گروه داخلی، دانشکده پزشکی، بیمارستان شهید صدوقی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
dr_nori_majelanyahoo.com
دکتر حبیب نیکوکار
استادیار نانوفناوری پزشکی، گروه علوم و فنون نوین، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
habibnikgmail.com
دکتر محمدرضا وفائی نسب
دانشیار طب فیزیکی و توانبخشی،گروه طب فیزیک، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Rzvafaeeyahoo.com
Google Scholar
 دکتر سیدمهدی هاشمی باجگانی
استادیار بیماری‌های ریه، گروه داخلی، دانشکده پزشکی، مرکز آموزشی درمانی افضلی پور، دانشگاه علوم پزشکی کرمان
hashemimehdi70yahoo.com
 
 
 
 
 
 
                                                                  

دفعات مشاهده: 26481 بار   |   دفعات چاپ: 1892 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 245 بار   |   0 نظر

سایر مطالب این بخش

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به ماهنامه علمی پ‍ژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | SSU_Journals

Designed & Developed by : Yektaweb