ماهنامه علمی پ‍ژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد- اطلاعات تماس
تماس با ما

حذف تصاویر و رنگ‌ها

آدرس:
      یزد - میدان شهید باهنر – سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد - معاونت تحقیقات وفناوری - دفتر مجله

دورنگار: 37263732 -035 تلفن: 37241742-035
پست الکترونیکی: Journal.ssugmail.com , جهت ارسال اصلاحات صفحه آرایی و ویراستاری: Journal.office2015gmail.com

نشانی مطلب در وبگاه ماهنامه علمی پ‍ژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد:
http://jssu.ssu.ac.ir/find.php?item=1.55.18.fa
برگشت به اصل مطلب