ماهنامه علمی پ‍ژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد- درباره نشریه
درباره نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
  مجله علمی، پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد به صورت ماهنامه منتشر می‌شود و در زمینه‌های پزشکی و پیراپزشکی به منظور گسترش فعالیتهای پژوهشی محققان واعضای هیأت علمی و دانشجویان به چاپ مقالات می‌پردازد.

بررسی عنوان در جلسه هیات تحریریه مجله ( دوهفته یکبار)

پذیرفته یا رد شدن مقالات بین ۴ الی ۶ ماه به طول می انجامد

نشانی مطلب در وبگاه ماهنامه علمی پ‍ژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد:
http://jssu.ssu.ac.ir/find.php?item=1.39.15.fa
برگشت به اصل مطلب