Journal archive for Google Scholar Robot!

SSU_Journals

ماهنامه علمی پ‍ژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزدVolume 27, Number 1 (2019-5)


The effects of twelve weeks of combined exercises on GLP-1 and insulin resistance in women with type 2 diabetes
تاثیر دوازده هفته تمرین ترکیبی بر GLP-1 و مقاومت به انسولین زنان مبتلا به دیابت نوع دو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of anti-cancer effects of Curcumin; formulation of Curcumin-loaded nano carrier and its toxicity effect on MCF-7 Cell line.
بررسی اثرات ضد سرطانی کورکومین: ساخت نانوحامل‌های لیپیدی حاوی کورکومین و بررسی سمیت آن بر رده سلولی MCF-7 سرطان سینه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effectiveness of parent-child interaction therapy on the improvement of affective index in children
اثربخشی درمان تعاملی والد کودک بر بهبود شاخص عاطفه در کودکان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study The Protective Effect of Quercetin on Testis Histological Changes and Spermatogenesis Indexes in Adult Mice Following Treatment with Dexamethasone
بررسی اثر حفاظتی کوئرستین بر تغییرات بافت‌شناسی بیضه و شاخص‌های اسپرماتوژنز در موش‌های بالغ پس از تیمار با دگزامتازون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Aqueous Berberis integerrima Extract on Fatty Liver and Triglyceridemia
بررسی اثر عصاره آبی زرشک سیاه (Berberis integerrima) بر کبدچرب و میزان تریگلیسیرید خون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of 12 weeks of circuit resistance training course on some of the inflammatory factors in obese non-alcoholic fatty liver men
اثر دوازده هفته تمرینات مقاومتی دایره‌ای بر برخی فاکتورهای التهابی در مردان چاق مبتلا به کبد چرب غیر‌الکلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protective effect of chlorogenic acid in an experimental model of Parkinson’s disease induced by 6-hydroxydopamine in rats
اثر حفاظتی اسید‌کلروژنیک در مدل تجربی بیماری پارکینسون القا‌شده توسط 6- هیدروکسی‌دوپامین در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between body image, self-concept and happiness among women seeking cosmetic surgery in Tehran
بررسی رابطه تصویر بدنی و خودپنداره با شادکامی در زنان متقاضی جراحی زیبایی شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 26, Number 12 (2018-4)


Future Study of Iran's Elderly Sports Using Cross-Impact Matrix
آینده‌نگاری ورزش سالمندی ایران با بکارگیری ماتریس اثرات متقابل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of preserving the viability of sheep's teeth PDL cells according to the different times and storage medias
بررسی حفظ حیات سلولهای لیگامان پریودنتال دندانهای گوسفند بر حسب زمان‌ها و محیط های نگهدارنده متفاوت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the effect of high intensity interval training and continuous training on BDNF, GDNF and NGF in hippocampus of C57BL/6 male mice
مقایسه اثر تمرین تناوبی شدید و تداومی بر بیان ژن‌های BDNF، GDNF و NGF در هیپوکامپ موش‌های‌نر نژاد C57BL/6
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of 8 weeks endurance exercise on the content of total and phosphorylated AKT1, mTOR, P70S6K1 and 4E-BP1 in skeletal muscle FHL of rats with type 2 diabetes
تأثیر 8 هفته تمرین استقامتی بر محتوای تام و فسفوریلاسیون پروتئین‌های AKT1، mTOR، P70S6K1 و 4E-BP1 در عضله اسکلتی FHL موش‌های صحرایی مبتلا به دیابت نوع 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of L-Carnitine on follicular reserve and Caspase-3 in transplanted mouse ovarian tissue
بررسی اثر ال-کارنیتین بر ذخیره فولیکولی و سطح کاسپاز-3 در بافت تخمدان پیوندی در موش ماده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antibacterial and anticancer activities of biosynthesized silver nanoparticles using Artemisia khorassanica extract: Bax and Bcl2 apoptosis gene expression analysis
بررسی اثرات ضدمیکروبی و ضدسرطانی نانوذره نقره سنتز شده با استفاده از عصاره گیاه Artemisia khorassanica و آنالیز بیان ژنهای آپوپتوزی Bax و Bcl2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Formulation of a therapeutic cationic liposome-siRNA complex for development to fight osteosarcoma
فرمولاسیون کمپلکس کاتیونی لیپوزوم- siRNA درمانگر جهت توسعه برای مقابله با استئوسارکوما
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A comparison of arrived dose to the heart in the treatment of breast cancer in different modes of proton radiation by proton therapy using Monte Carlo simulation
مقایسه میزان دوز رسیده به قلب در درمان سرطان سینه در دو حالت تابش پروتون به روش پروتون تراپی با استفاده از شبیه‌سازی مونت کارلو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 26, Number 11 (2019-3)


The effect of ethanolic extract of Ferula szowitsiana on cognitive deficits and lipid peroxidation induced by ethidium bromide in experimental model of MS
اثر تزریق عصاره الکلی فرولا اسزوویتسیانا بر روی نقایص شناختی و پرواکسیداسیون القاء شده توسط اتیدیوم بروماید در مدل تجربی MS
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cytotoxicity evaluation of a new series of naphthalimide derivatives against human cancer cell lines
بررسی اثرات سمیت سلولی یک‌سری از مشتقات نفتالیمیدی بر رده‌ سلول‌های سرطانی انسانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of pressure on pericardium 6 in nausea after cataract surgery in the elderly:A randomized clinical trial
تأثیر فشار روی نقطه پریکاردیوم 6 بر میزان تهوع بعد از عمل جراحی کاتاراکت در سالمندان: یک کارآزمایی بالینی تصادفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification of the chemical constituents of aqueous and alcoholic Glycyrrhiza glabra root extracts and its comparative apoptotic study against human hepatocarcinoma cell line
شناسایی ترکیبات شیمیایی عصاره های آبی و الکلی ریشه گیاه شیرین بیان و مقایسه تاثیر آپوپتوزی آنها بر روی رده سلولی سرطان کبد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of crataegus oxyacanta on antioxidant status in isoproterenol- induced myocardial infarction in male adult rats.
اثر عصاره گیاه سرخ ولیک (Crataegus Oxyacantha ) بر وضعیت آنتی اکسیدانی در انفارکتوس میوکارد القا شده توسط ایزوپرترنول در موش‌های صحرایی نر بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study the effect of education during discharge on quality of life in patients with schizophrenia
بررسی تاثیر آموزش حین ترخیص بر کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Experimental study: experimental evaluation of phospholipid system containing doxorubicin HCL for use in chemotherapy
مطالعه آزمایشگاهی: ارزیابی تجربی سامانه فسفولیپیدی حاوی داروی دوکسوروبیسین هیدروکلراید به منظور کاربرد در شیمیدرمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of continuous aerobic training versus high intensity interval training on Resistin and insulin resistance in type 2 diabetic rats
تأثیر تمرینات تداومی هوازی و تناوبی با شدت بالا بر رزیستین و مقاومت به انسولین در رت‌های دیابتی نوع دو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 26, Number 10 (2019-1)


Effect of different concentrations of hydroalcoholic extract of broccoli on sperm parameters and oxidative stress factors before and after thawing in NMRI mice
بررسی تاثیر غلظت های مختلف عصاره هیدروالکلی کلم بروکلی بر پارامترهای اسپرم و فاکتورهای استرس اکسیداتیو قبل و بعد از فریز شدن در موش سوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigate the effect of metformin on some of the behavioral indicators in ovariectomized middle aged mice
بررسی اثر متفورمین بر روی برخی شاخص‌های رفتاری در موش سوری اوارکتومی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation on the effect of endurance training on blood circulating levels of Mir-146a and plasma levels of il-6 in sedentary elderly women
بررسی تاثیر یک دوره تمرین استقامتی بر سطوح miRNA-146a در گردش خون و سطوح پلاسمایی IL-6 در زنان سالمند غیرفعال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Synthesis and optimization of niosomal carriers containing doxorubicin in order to achieve a final formulation with high potential in cancer cells temperature and acidity
سنتز و بهینه‌سازی حامل های نیوزومی حاوی داروی دوکسوروبیسین به منظور دستیابی به فرمولاسیون نهایی با پتانسیل بالا در دما و اسیدیته سلول‌های سرطانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of 8-week Swimming training and garlic intake on serum ICAM and VCAM adhesion molecules in male obese rats.
تاثیر ۸ هفته تمرین شنا و مصرف سیر بر مقادیرمولکول‌های چسبان ICAM و VCAM سرمی در موش‌های نر چاق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors related to uncontrolled diabetes in Bushehr, Iran, 2017-18
عوامل مرتبط با عدم کنترل دیابت در بوشهر، ایران، 1396
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of VEGF gene expression levels and induction of apoptosis in crocin-treated MCF-7 breast cancer cells
بررسی تغییرات الگوی بیان ژن VEGF و القاء آپوپتوز در رده سلولی سرطان پستان MCF-7 تیمار شده با کروسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of immunization potential from recombinant proteins EIT and Stx2B nanoparticulated based on chitosan in animal model, as nanovaccin candidate against E. coli O157:H7
مقایسه اثر ایمنی زایی پروتئین های نوترکیبEIT و Stx2B متصل به نانو ذرات بر پایه کیتوزان در مدل حیوانی به عنوان کاندیدای نانوواکسن بر علیه E. coli O157:H7
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 26, Number 9 (2018-12)


Production of bacterial cellulose scaffold contains herb extract and assessment of its healing effects in rat cutaneous wounds
تولید داربست سلولز باکتریایی حاوی عصاره گیاه و بررسی اثرات التیام بخشی آن بر زخم‌های جلدی موش‌ صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Preparation and evaluation of antibactrial effect of polysaccharide nanocomposite contains curcumin for prevention of dental bacterial biofilm formation
تهیه و بررسی اثر ضد میکروبی نانوذرات کامپوزیت پلی ساکاریدی حاوی کارکامین در جلوگیری از تشکیل بیوفیلم میکروبی دندان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the expression level of miR-140-5p in MS patients’ comparison with healthy controls and their association with clinical factors
بررسی میزان سطح بیانی miR-140-5p در بیماران مبتلا به MS در مقایسه با افراد کنترل سالم و همراهی آن با فاکتورهای بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimization of condition for Cerium Oxide Nanoparticles dispersion as radioprotective agent in deionized water
بهینه‌سازی توزیع نانوذرات سریم اکساید به عنوان حفاظت کننده‌ پرتویی در محیط آبی دیونیزه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analytical study of saturated fatty acids as an important indicator of cardiovascular disease in Iranian traditional sweets
مطالعه تحلیلی بررسی اسیدهای چرب اشباع، به عنوان شاخص مهم در بروز بیماری های قلبی عروقی در شیرینی های سنتی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Apoptosis induction and enhanced expression of p53 and PARP genes in the human anaplastic thyroid carcinoma cells line (SW-1736) with Curcumin
القاء آپوپتوز و افزایش بیان ژن‌های P53 و PARP در سلول‌های کارسینومای آناپلاستیک تیروئید انسان (SW-1736) به وسیله کورکومین (Curcumin)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of cooled hemodialysis fluid on the quality of life of hemodialysis patients
تاثیر سرد کردن مایع همودیالیز بر کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of epidemiologic and demographic aspects of primary biliary cirrhosis in Isfahan population from 2009 - 2017
بررسی اپیدمیولوژیک و دموگرافیک بیماران مبتلا به سیروز صفراوی اولیه شناخته شده در شهرستان اصفهان از سال 96-1388
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 26, Number 8 (2019-1)


Detection of a novel mutations in Exon 11 of BRCA1 gene in the patients with hereditary breast cancer
شناسایی جهش های جدید در اگزون 11 ژنBRCA1 در بیماران مبتلا به سرطان پستان ارثی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the technical efficiency of Yazd City health centers with a combined approach of DEA and GT
ارزیابی کارایی فنی مراکز بهداشتی و درمانی با استفاده مدل ترکیبی تحلیل پوششی داده ها و نظریه بازی: مورد مطالعه مراکز بهداشتی درمانی شهرستان یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of participation motivation in sports for all among the male and female in Yazd City
تحلیل انگیزه مشارکت در فعالیت های ورزش همگانی از دیدگاه مردان و زنان شهر یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of the effect of EMLA cream and ice pack on the pain of vascular needles insertion in hemodialysis patients
بررسی تاثیر کاربرد پماد املا و کیسه یخ بر درد ناشی از ورود سوزن های عروقی در بیماران همودیالیزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of aminophylline on renal function of brain injury patients with acute renal failure admitted to the intensive care unit
تاثیر آمینوفیلین وریدی بر عملکرد کلیوی بیماران ضربه مغزی با نارسایی حاد کلیه بستری در بخش مراقبت های ویژه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the response of different cell lines to the mixed radiation field produced of helium ion radiation
بررسی پاسخ رده های سلولی مختلف به میدان تابشی آمیخته حاصل از پرتودهی با یون هلیوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Preventive effect of injections of vitamin D on the levels of Klotho in the brain tissue of female lewis rats with experimental autoimmune ensephalomyelitis
اثر پیش درمان تزریق مکمل ویتامین D بر سطح کلوتو در مغز رت‌های ماده نژاد لوئیز مبتلا به آنسفالومیلیت خود‌ایمن تجربی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Meta-analysis of the effectiveness of mindfulness-based treatments for depression and anxiety (research studies in Iran from 1380 to 1395)
فراتحلیل اثربخشی درمان‌های مبتنی بر ذهن آگاهی بر افسردگی و اضطراب (پژوهش های منتشر شده در ایران بین سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۵)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 26, Number 7 (2018-10)


The effect of 4 weeks of aerobic activity on the ratio of Serum levels of tumor necrosis factor alpha, interleukin-10 and brain-derived neurotrophic factor in C57 rat brain tissue by induction of experimental autoimmune encephalomyelitis (EAE)
تاثیر چهارهفته فعالیت هوازی بر نسبت سطوح سرمی عامل نکروز تومور آلفا، اینترلوکین-10 و میزان فاکتور نوروتروفیک مشتق‌ از مغز در بافت مغز موش های C57 از طریق القایExperimental Autoimmune Encephalomyelitis (EAE)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association of the ability to taste Phenylthiocarbamide with sex and smoking
ارتباط توانایی چشیدن فنیل تیو کاربامید با جنسیت و استعمال دخانیات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of causes of mortality in HIV patients in Yazd province during 2002-2015
بررسی علل مرگ‌و‌میر بیماران HIVدر استان یزد از سال 94-1381
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association of the CHRNA3 rs1051730 single nucleotide polymorphism with lung cancer risk in Iranian patients
بررسی ارتباط پلی‌مورفیسم تک نوکلئوتیدی rs1051730 ژن CHRNA3 و ابتلا به سرطان ریه در بیماران ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Design, synthesis, molecular docking study and biological evaluation of heteroaryl 2-phenoxypyridin-3-yl derivatives as lipoxygenase enzyme inhibitors
طراحی، سنتز، مطالعه داکینگ مولکولی و ارزیابی بیولوژیکی مشتقات هتروآریل 2-فنوکسی پیریدین -3-ایل بهعنوان مهارکننده آنزیم لیپواکسیژناز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A case report of eye infection mucormycosis in diabetic patients and eye prosthetic construction
گزارش یک مورد عفونت چشمی موکورمایکوزیس در بیمار دیابتی و ساخت پروتز چشم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Socioeconomic status in relation to childhood general and central obesity in primary school children in the city of Farokh Shahr in 2009
ارتباط وضعیت اقتصادی-اجتماعی خانوار با چاقی عمومی و چاقی شکمی در کودکان دبستانی شهر فرخ شهر در سال 1388
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Formulation of hepatitis B vaccine in MF59 adjuvant and comparison of its immunization with Iran's commercial hepatitis B vaccine
فرمولاسیون آنتی ژن HBs در ادجوانت MF59 و مقایسه ایمنی زایی آن با واکسن تجاری هپاتیت B
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 26, Number 6 (2018-10)


Evaluation of the effect of liposomal miR-143 on cell viability and anti-apoptotic gene expression of Bcl-2 in human osteosarcoma cells for the treatment of metastatic cancers
ارزیابی اثراتmiR-143 لیپوزومه بر زیست پذیری سلولی و بیان ژن آنتی آپوپتوتیک Bcl-2 در سلول های استئوسارکومای انسانی جهت اثر گذاری بردرمان سرطان های متاستاتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A new study on synthesize and optimization of PEGylated LipoNiosomal nanocarriers containing curcumin for use in cancer chemotherapy
مطالعه‌ای نوین در سنتز و بهینه سازی نانوحامل‌های لیپونیوزوم پگیله حاوی کورکومین به منظور کاربرد در شیمی درمانی سرطان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of antidepressant synergic effect of sativus crocus extract and fluoxetine in mice with swimming and tail suspension tests
بررسی اثر هم افزایی عصاره هیدروالکلی گیاه زعفران و داروی فلوکستین بر کاهش افسردگی در موش سوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the effect of sports and combat activities on the formation of varicocele
بررسی تاثیر فعالیتهای ورزشی و رزمی در ایجاد واریکوسل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the relation between smoking and quality of life among the population of Yazd
بررسی ارتباط بین مصرف دخانیات و کیفیت زندگی در مردم یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of 6-weeks of endurance training on the activity of superoxide dismutase and glutathione peroxidase enzymes in the hippocampus of experimental diabetic male Wistar rats
اثر 6 هفته تمرین استقامتی بر فعالیت آنزیم‌های سوپراکسید دیسموتاز و گلوتاتیون پراکسیداز بافت هیپوکمپ موش های صحرایی نر مبتلا به دیابت تجربی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of eight weeks of high-intensity interval training (HIIT) on the serum levels of chemerin, omentin-1 and apelin on overweight female Sprague-Dawley rats
تاثیر 8 هفته تمرین تناوبی با شدت بالا (HIIT) بر سطوح سرمی هورمون‌های کمرین، امنتین-1 و آپلین در موش‌های ماده نژاد اسپیراگوداولی دارای اضافه وزن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The estimation of body organs absorbed dose induced by 99mTc –MDP radiopharmaceutical in the patients undergoing bone scan by specific dosimetry and planar/SPECT hybrid method
برآورد دوز جذبی ارگان های بدن ناشی از رادیوداروی 99mTc –MDP در بیماران تحت اسکن استخوان به روش دزیمتری اختصاصی و با بکارگیری روش ترکیبی پلنار/SPECT
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 26, Number 5 (2018-8)


In vitro study on the effect of Bisphenol A and vitamin C co-treatment on the viability and osteogenic differentiation of adult rat bone marrow mesenchymal stem cells
مطالعه آزمایشگاهی اثر تیمار همزمان بیسفنولA و ویتامینC بر توانایی زیستی و تمایز استئوژنیک سلول‌های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان رت بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing of ability of tooth shade selection by dentistry students of Shahid Sadughi dental school of Yazd in 1395
بررسی وضعیت تعیین رنگ دندان در دانشجویان دانشکده دندان پزشکی شهید صدوقی یزد در سال 1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of malone-di-aldehide as an indicatorfor semen bacterial contamination
ارزیابی مالون دی آلدیید به عنوان شاخصی برای آلودگی باکتریایی سیمن مردان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mediating role of cognitive-emotional ordering strategies in relation to attachment styles and quality of life in patients with multiple sclerosis
نقش میانجی گرانه راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان در رابطه سبک‌های دلبستگی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey the effect of produced metabolites by native Pseudomonas sp. UW4 on p53 gene expression in SK-BR-3 breast cancer cell line
بررسی اثر متابولیت های تولیدی سویه بومی Pseudomonas sp UW4 بر بیان ژن p53 در رده سلولی SK-BR-3 سرطان پستان انسان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Using magnetic resonance imaging to predict the diameter of autologous hamstring graft in anterior cruciate ligament reconstruction
پیشگویی قطر گرافت تاندون همسترینگ در جراحی بازسازی رباط صلیبی قدامی به وسیله MRI
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of CTX-M1 and CTX-M15 genes among Klebsiella pneumoniae isolated strains from hospitalized patients in Babol’s Hospitals
بررسی فراوانی ژن های CTX-M1 و CTX-M15 در بین سویه های کلبسیلا پنومونیه جدا شده از بیماران بستری در بیمارستانهای آموزشی شهر بابل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of a new balance training period in the land and water on instability index, pain, and balance in the athletes with chronic ankle instability
تأثیر یک دوره تمرینات تعادلی نوین در آب و خشکی، بر مقیاس ناپایداری، درد و تعادل ورزشکاران مبتلا به ناپایداری مزمن مچ پا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 26, Number 4 (2018-7)


Effects of continues exercise on BAX and BCL-2 heart proteins following by different dos of H2O2 consumption in rat male
تاثیر تمرین تداومی بر میزان پروتئینهای BAX و BCL-2 قلبی در رتهای مسموم شده با آب اکسیژنه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Studying outcomes of hardware removal in patients admitted to Yazd Shahid Sadoughi Hospital from April 2010 to May 2015
بررسی نتایج خارج سازی ایمپلنت در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهید صدوقی یزد از اردیبهشت ماه 1389 لغایت خرداد ماه1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Challenges on the development of preventive and therapeutic vaccines against hepatitis C virus
رویکردهای توسعه واکسن های پیشگیری کننده و درمانی علیه ویروس هپاتیت C
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Immunohistochemical study of microvessel density in different microscopic grades of salivary glands mucoepidermoid carcinoma
ارزیابی ایمونوهیستوشیمیایی تراکم ریزعروق خونی در درجات میکروسکوپی مختلف موکواپیدرموئید کارسینومای غدد بزاقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Antidiabtic and hepatoprotective effects of aquatic extract of Stevia rebaudiana leaves (sweet fraction) in streptozotocin-induced diabetic mice
ارزیابی اثرات ضد دیابتی و محافظت کبدی عصاره آبی برگ گیاه استویا( Stevia rebaudiana )( قسمت شیرین) در موش سوری دیابتی شده با استرپتوزوتوسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of endurance and high intensity interval swimming training on cardiac hypertrophy of male rats
اثر تمرین تناوبی و تداومی در آب بر هایپرتروفی قلب موش های نر ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of brain CT scan findings of neonates with clinical seizure admitted to Yazd Shahid Sadoughi Hospital and its correlation with clinical findings
بررسی یافته های سی تی اسکن مغز نوزادان با تشنج کلینکی بستری شده در بیمارستان شهید صدوقی یزد و ارتباط آن با یافته های کلینیکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Impact of Elective Percutaneous Coronary Intervention on Improvement of Ischemic Mitral Regurgitation
اثر PercutaneousCoronary Intervention Elective بر بهبودی نارسایی ایسکمیک میترال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 26, Number 3 (2018-6)


Laboratory study: evaluation and comparison of physicochemical properties, level of surface charge and cytotoxicity of lipid nanocomposites for carrying nucleic acid in bone cancer
مطالعه آزمایشگاهی: ارزیابی و مقایسه خصوصیات فیزیکوشیمیایی، میزان شارژسطحی و سمیت سلولی نانوکامپوزیت های لیپیدی برای حمل اسید های نوکلئیک در سرطان استخوان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Regenerative treatment of a traumatic lateral incisor with incomplete root end: A case report
درمان رژنراتیو انسیزور لترال نکروتیک با ریشه نابالغ در بیمار تروما دیده; گزارش مورد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of adding Ketamine to the morphine in patients addicted to opioid post orthopedic operation pain
اثر افزودن کتامین به مورفین در پمپ کنترل درد بیماران معتاد به اوپیوئید با درد پس از عمل جراحی ارتوپدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cost-benefit analysis of pharmaceutical treatments of infertility using willingness to pay approach
تحلیل هزینه منفعت درمان های دارویی ناباروری با استفاده از رویکرد تمایل به پرداخت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of CMV seroepidemiology in HIV positive patients in Yazd province during 2002-2015
بررسی وضعیت سرواپیدمیولوژی سیتومگالو ویروس در بیماران HIV مثبت استان یزد از سال 1381 لغایت 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of aquired and developmental clinical dental anomalies( tooth wear, discoloration, flurosis, hypodontia , macrodontia and frequency and dental health index in Refereed Patients to Hamadan Dental Faculty
بررسی فراوانی آنومالیهای دندانی اکتسابی، تکاملی کلینیکی (سایش های دندانی، تغییر رنگ، فلورزیس، هایپو دونشیا، ماکرو دونشیا و شاخص سلامت دندانها در مراجعین دانشکده دندان پزشکی همدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the role of intensity of exercise training on plasma apelin concentrations and insulin resistance in elderly patients with type 2 diabetes
بررسی نقش شدت تمرین ورزشی بر غلظت اپلین پلاسما و مقاومت به انسولین در سالمندان مبتلا به دیابت نوع دو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of a 10-week combined exercise training on new fatty liver markers in women with type 2 diabetes
تاثیر ده هفته تمرینات ورزشی ترکیبی بر نشانگر های جدید کبد چرب در زنان مبتلا به دیابت نوع 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 26, Number 2 (2018-5)


Evaluation and benchmarking of EGSnrc code in the simulation of 18 MV photon beam produced by Siemens Oncor® linear accelerator
ارزیابی و اعتبارسنجی کد EGSnrc در شبیه سازی دستگاه شتاب دهنده Siemens Oncor® با انرژی 18 مگاولتاژ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A comparison between GafchromicTM EBT3 film and Delta4® phantom in IMRT technique of a heterogeneous chest phantom
مقایسه عملکرد فیلم گف کرومیک EBT3و فانتوم Delta4® در تکنیک IMRT محیط ناهمگن قفسه سینه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of the effect of Panax ginseng extract on histomorphometric changes on cerebrum and cerebellum in 14 days offsprings rat from diabetic mothers
مطالعه اثر عصاره Panax ginseng بر تغییرات هیستومورفومتریک مخ و مخچه در نوزادان 14 روزه موش صحرایی مادران دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of a period of high-intensity interval training on regulation signaling of factors involved in vascular changes (molecular and tissue) following myocardial ischemia
تاثیر یک دوره تمرین اینتروال شدید بر سیگنالینگ تنظیم عوامل درگیر در تغییرات عروقی (مولکولی و بافتی) به دنبال ایسکمی میوکارد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Artemisia specigera ethanol extract on digestive system parasitic worms in mice.
تاثیر عصاره اتانولی گیاه درمنه سنبله‌ای آرتمیزیا اسپسیجرا بر آلودگی کرمی دستگاه گوارش در موش سوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A review on tissue engineering scaffolds and their function in regenerative medicine
مروری بر داربست‌های مهندسی بافت و عملکرد آن‌ها در پزشکی بازساختی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the 6 weeks of high-intensity interval and continuous training with standard diet on desnutrin and FNDC5 genes expression after a period of high fat diet in subcutaneous adipose tissue and the quadriceps muscle tissue of obese male rats
مقایسۀ 6 هفته تمرین تناوبی خیلی شدید و تداومی به همراه غذای استاندارد بر بیان ژن دسنوترین و FNDC5بعد از یک دوره مصرف غذای پرچرب در دو بافت چربی زیرپوستی و عضلۀ چهار سر رت‌های نر چاق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protective role of vitamin E in preventing the adverse effects of bisphenol A on rat testis tissue: A stereological evaluation
نقش حفاظتی ویتامین E در جلوگیری از تغییرات نامطلوب بیسفنول‌A بر بافت بیضه موش صحرایی: یک ارزیابی استریولوژیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 26, Number 1 (2018-4)


Effect of endurance training on protein expression of CGI-58, ATGL and serum levels of insulin and glucose in streptozotocin-induced diabetic rats
تاثیر تمرینات استقامتی بر بیان پروتئینی C‌GI-58 ، ATGL ، سطوح سرمی گلوکز و انسولین رت های دیابتی شده با استرپتوزوسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The prevalence of Bolton discrepancy and associated malocclusion in patients attending the orthodontics department of Kerman Dental School and private clinics: 2012-2015
بررسی شیوع بولتون دیسکرپانسی و مال اکلوژن های مرتبط با آن در بیماران مراجعه کننده به بخش تخصصی ارتودنسی دانشکده دندانپزشکی کرمان و مطب‌های خصوصی بین سال های 1394-1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

MiRNA -101 transfection and its effect on the cytotoxicity induction and expression of ubiquitin ligase HECTH9 in acute myeloid leukemia cells (AML)
جذب سلولی miRNA-101 و ارزیابی تأثیر آن بر القای سمیت سلولی و بیانیوبی کوئیتین لیگاز HECTH9 در سلولهای لوسمی میلوئیدی حاد (AML)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Exploring relationships between GSTP1 Ile105Val polymorphism and endometriosis risk in an Iranian population
بررسی ارتباط بین پلی‌مورفیسم GSTP1 Ile105Val و خطر اندومتریوز در یک جمعیت ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of the Effects of Crataegus aronia fruit hydro-alcoholic extract and atorvastatin on hepatic tissue in hypercholesterolemic female rats
بررسی اثرات عصاره هیدروالکلی میوه زالزالک و داروی آتورواستاتین بر روی بافت کبد موشهای صحرایی ماده مبتلا به هیپرکلسترولمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Using Mixed Integer Linear Programming Model For Beam Angle And Fluence Map Optimization In Intensity- Modulated Radiation Therapy
استفاده از مدل برنامه‌ریزی خطی مختلط عدد صحیح جهت بهینه-سازی زاویه و شدت پرتو در پرتودرمانی با شدت مدوله شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of emotional structures (Ambivalence and Alexithymia) and personality traits based on brain-behavioral systems in patients and normal individuals
مقایسه سازه‌های هیجانی (دوسوگرایی و ناگویی هیجانی) و صفات شخصیتی مبتنی بر سیستم‌های مغزی-رفتاری در بیماران و افراد بهنجار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Orally Administered Stevia Extract Reduce Acetaminophen-Induce Hepatic and Neural Side Effects in Mice
مصرف خوراکی عصاره استویا کاهش دهنده عوارض کبدی و عصبی القا شده توسط استامینوفن در موش کوچک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 25, Number 12 (2018-3)


The effect of salvigenin on learning, memory and mRNA expression rate of Brain-derived neurotrophic growth factor (BDNF) in maleAlzheimer disease model rat hippocampus
اثر سالویجنین بر یادگیری و حافظه و میزان بیان ژن mRNA فاکتور رشد دهنده عصبی مشتق از مغز (BDNF ) در هیپوکمپ موش صحرایی نر آلزایمری شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Reference value for body mass index in adult living in Yazd city using the "Generalized Additive Models for Location, Scale and Shape
تعیین مقادیر مرجع شاخص توده بدنی در بزرگسالان شهر یزد با استفاده از مدل جمعی تعمیم یافته برای مکان، مقیاس و شکل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A case report of a biologic foreign body in the knee region
گزارش یک مورد جسم خارجی بیولوژیک در ناحیه زانو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Etiology of Lower Gastrointestinal Bleeding in Patients Less than 40 Years Old, Yazd, Iran
بررسی علل خونریزی گوارشی تحتانی در افراد زیر40 سال ارجاع شده به بخش اندوسکوپی بیمارستان شهید صدوقی یزد در سالهای 1392-1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of high intencity interval training combined with curcumin supplementation on Plasma glucose concentration and insulin resistance in diabetic rats
تاثیر یک دوره تمرین تناوبی شدید همراه با مصرف مکمل کورکومین بر غلظت گلوکز پلاسما و مقاومت به انسولین در رتهای دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency of carotid artery atheroma in post-menopausal women in panoramic radiographs reffered to oral and maxiofacial department of yazd dental school during 2016-17
فراوانی آترومای شریان کاروتید در رادیوگرافی پانورامیک زنان یائسه مراجعه کننده به بخش رادیولوژی دانشکده دندانپزشکی یزد در سال های 1396-1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A review of women's sexual dysfunction during postpartum
مروری بر اختلال عملکرد جنسی زنان در طی دوره پس از زایمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Intestinal Parasites in the investigated samples in the Central Laboratory and Shahid Sadoughi Hospital Laboratory of Yazd, Iran
شیوع انگل‌های روده‌ای در نمونه‌های مدفوع بررسی شده در آزمایشگاه مرکزی وآزمایشگاه بیمارستان شهید صدوقی یزد درسالهای 1395-1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 25, Number 11 (2018-2)


Investigating the methodology of indexed articles in breast cancer, ovarian cancer, colon and rectal cancer in SID and MEDLIB databases within 2004-2014
بررسی روش‌شناسی مقالات نمایه شده در حوزه سرطان‌های سینه، تخمدان و کولون و رکتوم در پایگاه‌های اطلاعاتی SID و MEDLIB در سال‌های 1393-1383
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of co-administration of lovastatin and folic acid on cognitive impairment due to bilateral electrical lesion of nucleus basalis magnocellularis in the Alzheimer's disease model in adult male rats
اثر تجویز توام لوواستاتین و اسیدفولیک بر اختلالات شناختی ناشی از تخریب دو طرفه هسته قاعد ه‌ای ماینرت در موش صحرائی نر بالغ مدل بیماری آلزایمر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Common malignancies in children (under 18 years) and its affected factors in Hamedan Province during 1386 to 1395
بدخیمی‌های شایع کودکان (زیر 18 سال) و عوامل موثر بر آن در استان همدان طی سال‌های 1386 تا 1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Anxiolytic and antidepressant effects of Basil (Ocimum basilicum L.) hydro-alcoholic extract in male rats exposed to chronic restraint stress
اثرات ضداضطرابی و ضدافسردگی عصاره هیدروالکلی ریحان (Ocimum basilicum L.) در موش‌های صحرایی مواجه شده با استرس مزمن بی حرکتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of climate and weather on the epidemiology of leishmaniasis in the city of Yazd (an ecological study)
بررسی تاثیرات اقلیم و آب و هوا بر اپیدمیولوژی لیشمانیوز در شهرستان یزد (یک مطالعه اکولوژیک)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of combined Atorvastatin and zinc sulfate on serum level of insulin, glucose, and histology of pancreas in streptozotocin-induced diabetic rats
اثرات ترکیبی آتورواستاتین و سولفات روی بر سطح سرمی انسولین، گلوکز و هیستولوژی بافت پانکراس در موش‌های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A new strategy in improving therapeutic indexes of medicinal herbs: preparation and characterization of nano-liposomes containing Mentha piperita essential oil
استراتژی نوین در بهبود شاخصه‌های درمانی داروهای گیاهی: ساخت و مشخصه یابی نانو لیپوزومهای حاوی اسانس نعناع فلفلی (Mentha piperita)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of obesity among Iranian female university students (2001-2017): A systematic review and meta-analysis
شیوع چاقی در دانشجویان دختر دانشگاه‌های ایران (1380-1396): یک مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Prevalence of obesity among Iranian female university students (2001-2017): A systematic review and meta-analysis
شیوع چاقی در دانشجویان دختر دانشگاه‌های ایران (1380-1396): یک مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 25, Number 10 (2018-1)


Investigation protective effects of vitamin E against mobile radiations induced histological alterations and oxidative stress in rats’ brain
ارزیابی تاثیر محافظتی ویتامین E بر هیستولوژی و استرس اکسیداتیو مغز در موش‌های صحرایی ماده القا شده با امواج موبایل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the free moment parameter during walking in patients with multiple sclerosis
بررسی شاخص گشتاور آزاد هنگام راه رفتن در افراد مبتلا به بیماری مولتیپل اسکلروزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Causes of acute poisoning in hospitalized adolescents in Gorgan
علل مسمومیت‌های حاد منجر به بستری نوجوانان در گرگان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of gene coding for P-120 RasGTPase activating protein in acute myeloid leukemia
بررسی بیان ژن کدکننده RasGTPase-activating protein P120- در بیماران مبتلا به لوسمی میلوئیدی حاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Detection of betalactamase production among Staphylococcus aureus isolated from human dental plaques using iodometric and molecular methods
شناسایی تولید بتالاکتاماز در استافیلوکوکوس ارئوس جدا شده از پلاک‌های دندانی انسان با روش‌های یدومتری و مولکولی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Clinical evaluation of the use of diode (980 nm) laser as an adjunct to traditional periodontal Treatment
ارزیابی بالینی استفاده از لیزر دیود (980 نانومتر) به عنوان یک درمان کمکی در بیماری پریودنتال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of basic conditioning factors on self-care behaviors of patients with type 2 diabetes referred to Yazd Research Center, 2014
بررسی عوامل زمینه ای مرتبط با رفتارهای خودمراقبتی در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو مراجعه کننده به مرکز تحقیقات استان یزد، سال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study of the effect of Medicago sativa hydroalcoholic extract on nicotine-induced liver damage in male Wistar rats
بررسی تاثیر عصاره هیدروالکلی یونجه (Medicago sativa) بر آسیب کبدی ناشی از نیکوتین در موش‌های صحرایی نر نژاد ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 25, Number 9 (2017-12)


Effect of endurance and high intensity interval swimming training on cardiac structure and Hand2 expression of rats
اثر تمرین تداومی و تناوبی در آب بر ژن Hand2 و توده قلب موش‌های نر ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of general obesity and central adiposity and its related factors in adult population of Yazd
شیوع چاقی عمومی وچاقی مرکزی و فاکتورهای مرتبط با آن در جمعیت بزرگسال شهرستان یزد درسال1394-1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Mutagenicity and Carcinogenicity of Opium Using the Ames Test
بررسی جهش‌زایی و سرطان‌ زایی تریاک با استفاده از تست Ames
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Haller’s cells by panoramic radiography in a Selected Iranian population
ارزیابی سلول های هالر در رادیوگرافی پانورامیک در جمعیت منتخب ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Matrix Metalloproteinase -1 Polymorphism and Susceptibility to Bladder Cancer
بررسی پلی‌مورفیسم ماتریکس متالوپروتئیناز-1 و استعداد ابتلا به سرطان مثانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of the Frequency of Specific Low Back Pain and the Factors Affecting on thePatients Referring to Clinics of Shahid Sadoughi Hospital
بررسی فراوانی علل کمردرد اختصاصی و عوامل مؤثر بر آن در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه‌های بیمارستان شهید صدوقی یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Exercise Training and Saffron Extract on some of the Predictors of Cardiovascular Diseases
بررسی اثرات تمرین ورزشی و عصاره زعفران بر بعضی از پیشگویی‌کننده‌های بیماری‌های قلبی عروقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimating the Prevalence and Trends of Obesity in Iran Populations from 2000 to 2011: A Meta-Analysis Study
برآورد شیوع چاقی و روند زمانی آن در ایران طی سال‌های 2000 الی 2013، یک مطالعه متاآنالیز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 25, Number 8 (2017-11)


Anti-proliferative Effects of Hydralazine on K562 Cell Line (CML)
بررسی اثرات ضد تکثیری داروی هیدرالازین بر روی سلو‌ل‌های سرطانی رده K562 (لوسمی میلوئید مزمن)اثر هیدرالازین بر سلول‌های K562
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study the Antioxiative Properties of the Marine Algae Cystoseira trinodis extracts from Chabahar Coastal Water
بررسی خواص آنتی‌اکسیدان عصاره‌های جلبک دریایی Cystoseira trinodis از سواحل چابهار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Psychosomatic Reactions and Physiological Effects of Infidelity among the Female Victims: A Phenomenological Study
واکنش‌های روان- تنی و آثار جسمانی ناشی از بی‌وفایی در زنان قربانی بی‌وفایی همسر: یک مطالعه پدیدارشناسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Total Extract Ocimumbasilicumon VEGF Gene Expression Changes in Chick Embryo Chorioallantoic Membrane Angiogenesis
بررسی اثر عصاره‌های آبی و الکلی برگ ریحان (OcimumBasilicum)بر تغییرات بیان ژن VEGF در مسیر آنژیوژنز پرده کوریوآلانتوئیک جنین جوجه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Diabetes Mellitus type 2 on Semen Parameters
بررسی کیفیت آنالیز اسپرم در بیماران مبتلا به دیابت ملیتوس نوع 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association between CPEB1 gene polymorphism and Iranian male infertility
بررسی ارتباط پلی‌مورفیسم ژن CPEB1 با ناباروری در مردان ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Population attributable fraction of cardiovascular disease associated with diabetes mellitus in Yazd city
کسر منتسب به جمعیت بیماری‌های قلبی و عروقی در اثر دیابت ملیتوس در شهرستان یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of early complications of episiotomy repair with rapid vicryl and chromic catgut in the nulliparous women
مقایسه عوارض زودرس ناشی از اپیزیوتومی ترمیم شده با نخ ویکریل سریع جذب و نخ کرومیک در زنان نخست‌زا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 25, Number 7 (2017-10)


Comparison of sperm PLCζ protein and DNA damage between fertile and infertile men
مقایسه بیان پروتئین PLCζ و آسیب DNA اسپرم بین مردان بارور و نابارور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Exposure to WI-FI Signals (2.45 GHz) on Serum Oxidative Stress and Single Strand DNA Breaks in Peripheral Blood Lymphocytes of Mice
بررسی تأثیر قرارگیری در معرض امواج WI-FI (2.45 GHZ) بر استرس اکسیداتیو سرم و آسیب DNA در لنفوسیت خون محیطی موش سوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Genomic Polymorphisms and Genetic Relation of Clinical Salmonella Enterica Serovar Typhimurium Isolates in Kerman Province by ERIC- PCR and Box-PCR Methods
مقایسه پلی‌مورفیسم ژنومی و ارتباط ژنتیکی سویه‌های بالینی سالمونلا انتریکا سرووار تیفی موریوم در استان کرمان به روش ERIC- PCR و Box-PCR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of severity of preeclampsia with mother’s serum high sensitive C-reactive protein (Hs-CRP)
بررسی تعیین شدت پره‌اکلامپسی با پروتئین واکنشی سی حساسیت بالا( hs-CRP) سرم مادران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The level of gene expression of Bax and Bcl-2 and the activity of caspase 3 in the liver tissues of normal, type 1 and type 2 diabetic rats before and after treatment with aqueous extract of garlic
بررسی میزان بیان ژن‌ها‌ی B‌ax وBcl-2 و فعالیت آنزیم کاسپاز 3 در بافت کبد رت‌ها‌ی نرمال، دیابتی نوع 1 و 2 قبل و بعد از درمان با عصاره آبی سیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of three different administration routes (IM, SC and IN) on humoral immune responses against Mycobacterium Tuberculosis ESAT-6/CFP-10 fusion protein
مقایسه پاسخ‌های ایمنی همورال متعاقب تجویز آنتی‌ژن نوترکیب ESAT-6/CFP-10 مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در سه مسیر مختلف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of resveratrol the expression of some genes involved epigenetic in breast cancer cell lines (MCF-7, MDA-MB-453)
اثر رزوراترول بر بیان برخی از ژن‌های درگیر در اپی ژنتیک در سل لاین‌های Mcf-7 و MDA- MB- 453 سرطان پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Reduction of the Uncertainty of Monte Carlo Dose Calculations in Oncor® Clinical Linear Accelerator Simulation Using the DBS Variance Reduction Technique in Monte Carlo Code BEAMnrc
بررسی کاهش مقدار عدم قطعیت محاسبات مونت‌کارلو دوز در شبیه‌سازی شتاب‌دهنده خطی بالینی Oncor®بااستفاده از تکنیک کاهش واریانس DBS در کدمونت‌کارلو BEAMnrc
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 25, Number 6 (2017-9)


Effect of resveratrol and aerobic exercise on some cardiovascular risk factors in rats with acute myocardial infarction
اثر رزوراترول و تمرین هوازی بر برخی ریسک فاکتورهای قلبی عروقی در رت‌های مبتلا به انفارکتوس قلبی حاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Tetropium and β2 Agonist Therapy in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease: Systematic Review and Meta-Analysis
مقایسه درمان دارویی تیوتروپیوم و β2 آگونیست در افراد مبتلا به بیماری مزمن انسدادی ریه: مرور سیستماتیک و متاآنالیز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of the expression of TUSC1 (Tumor suppressor candidate gene 1) in breast cancer tissue samples and correlation with tumorgenesis
بررسی بیان ژن مهارکننده توموری TUSC1 (Tumor suppressor candidate gene 1) در نمونه‌های بافتی سرطان پستان و همراهی آن با میزان تومورزایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quality of sleep and methods of management of sleep disorders in elderly of Yazd city in 2016
بررسی کیفیت خواب و روش‌های مقابله با اختلالات خواب در سالمندان شهر یزد در سال 1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Three Months Regular Aerobic Exercise on Lung Function Indices and Serum Levels of Estrogen and Progesterone in the Mid Luteal Phase of Asthmatic Women
اثر سه ماه تمرینات هوازی منظم بر شاخص‌های عملکرد ریوی و سطح سرمی استروژن و پروژسترون در اواسط فاز لوتئال در زنان مبتلا به آسم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation and comparison of physicochemical properties, cytotoxicity and the ability of miRNA loading of different cationic liposomes for gene therapy application
ارزیابی و مقایسه خواص فیزیکوشیمیایی، سمیت سلولی و توانایی بارگذاری miRNA درلیپوزوم‌‌های کاتیونی متفاوت به منظور کاربرد در ژن‌درمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Pathogenic Bacteria, Candida and Trichomonas Vaginalis among Women Referring for Papsmear in Yazd, Iran. (2015-2016)
فراوانی واژینیت ناشی از عوامل باکتریایی، کاندیدایی و تریکوموناسی بر اساس آزمایش پاپ اسمیر در شهر یزد در سال‌های 1395-1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Artemisia dracunculus Essential Oil on Blood Lipid Profiles in Hyperlipidemic Rat
اثرات اسانس ترخون Artemisia dracunculus بر روی پروفایل چربی خون در موش‌های صحرایی هیپرلیپیدمیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 25, Number 5 (2017-8)


Response of Estrogen-related Receptor Alpha (ERRα) to Endurance Training and its Participation in Endurance Training-induced Adaptations in Lipid Metabolism in Skeletal Muscle of Male Wistar rats
پاسخ گیرنده وابسته استروژنی آلفا (ERRα) به تمرین استقامتی و اشتراک آن در سازگاری متابولیسم لیپید ناشی از تمرین استقامتی در عضله اسکلتی رت‌های نر نژاد ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Hydroalchoholic Extract Sumac (Rhus coriaria L.) on Expression of Passive Avoidance Learning in Gonadectomized Male Rats
بررسی اثرعصاره هیدروالکلی سماق (Rhus coriaria L.) بر بروز یادگیری اجتنابی غیرفعال در موش‌های صحرایی نرگنادکتومی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Studying Association 48 bp Polymorphism of DRD4 Gene with Attention Deficit Hyperactivity Disorder in Children from North West of Iran
بررسی ارتباط پلی‌مورفیسم 48 جفت بازی از ژن DRD4 با اختلال نارسایی توجه / بیش‌فعالی در کودکان مبتلا در شمال غرب ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the Enzyme activities of Alkaline Phosphatase, Lactate Dehydrogenase, Transaminase and Histopathological Changes of Liver after Exposure to NiO and NiO Nanoparticles in Rats
بررسی فعالیت آنزیم‌های آلکالین فسفاتاز، لاکتات دهیدروژناز، ترانس آمینازها و تغییرات هیستوپاتولوژیک کبد بعد از مواجهه با اکسید نیکل و نانوذره اکسید نیکل در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Clinical Evaluation of the Effect of pH Values of Hydrogen Peroxide (35%) on the Ability of Whitening Teeth in Office Bleaching Technique
بررسی کلینیکی اثر تغییرات pH هیدروژن پراکساید 35% بر توانایی سفیدکنندگی رنگ دندان در روش سفید کردن در مطب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cloning, expression and functional assessment of elastin like protein: a new protein in medical engineering
همسانه سازی، بیان و ارزیابی عملکرد پروتئین شبه الاستین: پروتئین نوین در مهندسی پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the Effect of Proton Energy on the Depth-dose Distribution in the Proton Therapy of the Eye Tumor Using MCNPX Code
بررسی اثر تغییر انرژی بر توزیع عمق-دوز در پروتون درمانی تومور چشمی با استفاده از کد MCNPX
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Efficacy of the Cognitive-Behavioral Therapy with Non-Violent Communication Program on the Children's Externalizing Symptoms
مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری و الگوی ارتباط بدون خشونت بر کاهش مشکلات برونی‌سازی شده کودکان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 25, Number 4 (2017-7)


Comparing the quality of life and Strategies for Coping with Stress in cancer and non-cancer patients in Yazd
بررسی مقایسۀ کیفیت زندگی و راهبردهای مقابله با استرس در بیماران سرطانی و افراد غیر مبتلا در شهر یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Borrago topical effects on wound healing of cutting wounds in mice
بررسی اثر موضعی عصاره گل‌گاوزبان (Borago) بر ترمیم زخم برشی پوست در موش سوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Studies of Decision Tree in Estimation of Breast Cancer Risk by Using Polymorphism Nucleotide
مطالعات درخت تصمیم در برآورد ریسک ابتلا به سرطان سینه با استفاده از چند شکلی‌های تک نوکلوئیدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of magnetic iron oxide nanoparticles in stabilization process of biological molecules
کاربرد نانوذرات مغناطیسی آهن اکسید در فرآیند تثبیت بیومولکول‌های زیستی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of FasL IVS2nt-124A/G Polymorphism in Breast Cancer Patients
بررسی چندشکلی IVS2nt-124A/G ژن FasL در بیماران مبتلا به سرطان پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of Prevalence of Hepatitis G in Blood Donors Admitted to Yazd Blood Transfusion Center (2012)
بررسی شیوع هپاتیت G در اهداکنندگان خون مراجعه‌کننده به سازمان انتقال خون یزد در سال 91
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of aqueous extract of Morus nigra on skin wound healing in type 1 diabetic rats
بررسی اثرات عصاره آبی میوه شاه‌توتMorus Nigra بر ترمیم زخم در موش‌های دیابتی نوع 1
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identifying Emerging Topics in the Field of Genetics: A Scientometrics Analysis
شناسایی موضوعات نوظهور در حوزه ژنتیک: یک تحلیل علم‌سنجی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 25, Number 3 (2017-6)


Genotyping and antibiotic resistance of Acinetobacter baumannii strains isolated from patients hospitalized in teaching hospitals of Shahrekord by Pulsed- Field Gel Electrophorsis
بررسی ژنوتایپینگ و مقاومت آنتی‌بیوتیکی سویه‌های اسینتوباکتربومانی جداشده از بیماران بستری در بیمارستان‌های آموزشی شهرکرد به روش Pulsed- Field Gel Electrophorsis
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Different Doses of Aqueous Extract of Marjoram Effects on Spermatogenesis and Sperm Concentration in Cadmium-induced Oxidative Damage in Rats
تأثیر دوزهای مختلف عصاره آبی مرزنجوش بر روند اسپرماتوژنز و غلظت اسپرم در آسیب اکسیداتیو ناشی از کادمیوم در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of 12 weeks of aerobic exercise on plasma levels of fibroblast growth factor 23, Angiotensin converting enzyme and left ventricular hypertrophy in hypertensive elderly women
بررسی تأثیر 12 هفته فعالیت ورزشی بر سطوح سرمی فاکتور رشد فیبروبلاست- 23 (FGF23)، آنزیم مبدل آنژیوتانسین (ACE) و ضخامت دیواره بطن چپ در زنان سالمند مبتلا به پرفشار خونی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Acute and Chronic Effects of Metformin on Serum Oxidative Stress factors in Streptozotocin-Induced Alzheimeric Male Rats
مقایسه اثرات حاد و مزمن متفورمین بر شاخص‎های استرس اکسیداتیو در سرم رت‎های نر آلزایمری شده با استرپتوزوتوسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of Metformin on tactile learning and anxiety like-behavior in ovariectomized mice
اثر متفورمین بر یادگیری لمسی و رفتار شبه اضطرابی در موش سوری اوارکتومی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Examining the Effectiveness of Contingency Management Therapy (CM) on Consumption in Patients Dependent to Methamphetamine, a Controlled Trial
اثربخشی درمان مدیریت مشروط بر کاهش میزان مصرف در افراد وابسته به مت‌آمفتامین، یک کارآزمایی کنترل شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Improvement in the Function of rat Peripheral Blood Monocytes Following Oral Administration of Curcumin
تقویت عملکرد مونوسیت‌های خون محیطی رت به دنبال تجویز خوراکی کورکومین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Autism among Epileptic Children Referring to Imam Reza Clinic and Comparing to Control Group (non Epileptic Children) During2013-2014
بررسی میزان شیوع اوتیسم در کودکان مبتلا به صرع مراجعه کننده به درمانگاه امام رضا (ع) و مقایسه با گروه کنترل (کودکان غیر مبتلا به صرع) در سال 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 25, Number 2 (2017-5)


Osseous Dysplasia Accompanied by a Complex Odontoma in the Mandible
همراهی یک مورد اسئوس دیسپلازیا با ادنتوم کمپلکس در مندیبل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the Influence of Sucrose and Cholesterol on the Phase Transition Temperature of nanoliposomal formulation besides using particle size Reduction Techniques (Ultrasonication/High Pressure Homogenization)
بررسی تأثیر مواد افزودنی ساکارز و کلسترول بر روی دمای عبور فازی فرمولاسیون نانولیپوزومی در کنار استفاده از دو روش کاهش اندازه ذرات (امواج مافوق صوت/هموژناسیون تحت فشار بالا)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation the Effect of two Classes of antihypertensive drugs on bone Mineral Density of the Jaws in Males over 50 Years Old in Yazd Using Cone–Beam–Computed Tomography in 2015
بررسی تأثیر دو دسته داروی کنترل فشارخون بر تراکم استخوان فکین در مردان بالای 50 سال شهر یزد با استفاده از Cone-Beam Computed Tomography در سال 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of a 4 Week Isometric Handgrip Training on Changes of Peripheral Resistance and Blood Pressure in Women Suffering from Hypertension
تأثیر چهار هفته تمرینات ایزومتریک هند گریپ بر میزان مقاومت عروق محیطی و فشارخون در زنان مبتلا به پر فشارخونی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Inhibitory Effect of Silibinin on Growth and Stemness Property of MCF-7 Cell Line Derived Mammospheres
بررسی اثر مهاری سیلیبینین بر رشد و خواص بنیادینگی مامواسفیرهای حاصل از سلول‌های رده MCF-7
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Sperm Parameters and Sperm Fertility in Mice were Exposed to Tamoxifen during Embryonic Development
بررسی پارامترها و قدرت باروری اسپرم در موش‌هایی که طی تکامل جنینی، در معرض تاموکسیفن قرار گرفته‌اند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of One Period Selected Resistance Training on Shoulder Strength, Pain and Function in Wheelchair Users with Impingement Syndrome of Shoulder
اثر یک دوره تمرین مقاومتی منتخب بر قدرت، درد و عملکرد شانه معلولین استفاده کننده از ویلچر دستی مبتلا به سندروم گیرافتادگی شانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Generation of a gene cassette for genetically engineered Salmonella Enteritidis in the specific region of the sipC gene
ایجاد سازواره ژنی برای دست‌کاری ژنتیکی سالمونلا انتریتیدیس در محل اختصاصی ژن sipC
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 25, Number 1 (2017-4)


A rare case of pelvic foreign body: foley catheter migration from the uterus to peritoneal cavity, perforating rectosigmoid colon and abscess formation
گزارش یک مورد نادر جسم خارجی در لگن پرفوراسیون رحم و کولون سیگموئید توسط سوندفولی و ایجاد آبسه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Morphometric evaluation of external root resorption of mandibular second molar teeth adjacent to the impacted third molars in CBCT imaging of Tehran's population between 2011-2014
بررسی مورفومتریک تحلیل خارجی ریشه دندان مولر دوم مندیبل مجاور با دندان مولر سوم نهفته در تصاویر Cone Beam Computed Tomography در جمعیت تهران بین سال‌های 93-1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Glycyrrhizic Acid on Gonadotropins, Estradiol, Testosterone and Inflammatory Cytokines in Polycystic Ovarian Syndrome Rat Model
اثر گلیسیریزیک اسید بر گنادوتروپین‌ها، استرادیول، تستوسترون و سایتوکین‌های التهابی در موش صحرایی مدل سندرم تخمدان پلی‌کیستیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Abundance of Obsessive-Compulsive Disorder in Schizophrenia Spectrum Disorders: Diagnostic Validity of Schizo-Obsessive Subtype
فراوانی وسواس فکری- عملی در اختلالات طیف اسکیزوفرنیا: اعتبار تشخیصی زیرگروه اسکیزو- وسواس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of 12-Week Resistance Exercise on the Levels of Vaspin serum and Blood Pressure in Hypertensive Elderly Women
تأثیر 12 هفته فعالیت ورزشی مقاومتی بر سطح سرمی واسپین و فشارخون در زنان مسن مبتلا به پرفشارخونی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Eight-Week Endurance Exercise on Resistin Gene Expression in Visceral Adipose Tissues in Obese Rats
تأثیر هشت هفته تمرین استقامتی بر بیان ژن رزیستین در بافت چربی احشایی موش‌های صحرایی چاق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Molar Incisor Hypomineralization with Body Mass Index and Dental Caries Index in 7-11 Year Old Children in Yazd City
بررسی ارتباط بین هایپومینرالیزاسیون مولر انسیزوری با شاخص توده بدنی و شاخص پوسیدگی دندانی در کودکان 7 تا 11 سال در شهر یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of Antibiotic Resistance and Frequency of blaOXA-23 and blaOXA-24 Oxacillinase in Acinetobacter baumannii Isolated from Tracheal Tube Specimens of Patients Hospitalized in Intensive Care Units in Isfahan city
بررسی مقاومت آنتی‌بیوتیکی و فراوانی ژن‌های اگزاسیلینازی blaOXA-23 و blaOXA-24 در جدایه‌های اسینتوباکتر بومانی از نمونه‌های تراشه بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌های شهر اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 24, Number 12 (2017-3)


Subcloning and expression of SO6 gene, Saponaria Officinalis plant in E.coli and investigation of antibody titer in rats
زیرهمسانه‌سازی و بیان ژن SO6 گیاه غاسول صابونی در باکتری E.coli و بررسی تیترآنتی‌بادی آن در رَت آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Changes of Serum Intercellular Adhesion Molecule – 1, Vascular Adhesion Molecule-1 and C – Reactive Protein in Middle-Aged Men with Heart Failure after Eight Weeks of Aerobic Exercise
تغییرات سرمی مولکول چسبان سلولی - 1، مولکول چسبان عروقی-1 و پروتئین واکنشی C در مردان میان‌سال مبتلا به نارسایی قلبی پس از هشت هفته تمرین هوازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Exploring the Link between ACE Insertion/Deletion (I/D) Polymorphism and Uterine Leiomyomas
بررسی ارتباط پلی‌مورفیسم درجی/ حذفی ژن ACE و ابتلا به لیومیومای رحمی در زنان ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Morphometrical and Histomorphometrical Changes of Testes, Fertility Potential and Sperm Quality in Mice Treated with Aflatoxin
بررسی اثر آفلاتوکسینB1روی بلوغ کروماتین هسته و آسیب‌های DNA اسپرم، کیفیت اسپرم و توانایی باروری در موشهای سوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between TCF7L2 Relative Expression in Pancreas Tissue with Changes in Insulin by High Intensity Interval Training (HIIT) in Type 2 Diabetes Rats
الگوی ارتباط بین بیان نسبی TCF7L2 بافت پانکراس با تغییرات انسولین به‌ واسطه تمرین تناوبی در رت‌های دیابتی نوع 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Anti-Thyroid Peroxidase (TPO) Antibodies in Euthyroid Women with Unexplained Infertility Referred to IVF Center in Afzalipour Hospital in 2013-2014
بررسی شیوع موارد مثبت آنتی‌بادی Anti-TPO در افراد یوتیروئید با نازایی توجیه نشده در بیماران مراجعه کننده به مرکز IVF بیمارستان افضلی پور در سال 93-1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Frequency of Vana, Vanb and VanC1/C2 Genes in Vancomycin Resistant Enterococci Strains Isolated from Hospitalized and Non-Hospitalized Patients in South of Fars province
ارزیابی فراوانی ژن‌های vanA، vanB و vanC1/C2 در سویه‌های انتروکوک‌ مقاوم به ونکومایسین جداشده از بیماران بستری و غیر بستری جنوب استان فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Detection of nivalenol synthesis gene in madder seeds infected by Fusarium species by PCR
ردیابی ژن سنتزکننده توکسین نیوالنول در بذور روناس آلوده به قارچ‌های فوزاریوم با استفاده از PCR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 24, Number 11 (2017-2)


Radioprotective Effect of Selenium and Gamma Rays on Cyclosporine-Immunosuppressed Wistar Rats
بررسی نقش حفاظتی سلنیوم و پرتوهای درمانی گاما بر سیستم ایمنی سرکوب شده موش آزمایشگاهی توسط سیکلوسپورین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Combination Effect of Magnesium Oxide and Iron Oxide Nanoparticles on the Growth And Morphology of the Bacteria Staphylococcus Aureus and Escherichia Coli in Juice
بررسی اثر ترکیبی نانوذرات اکسید منیزیم و اکسید آهن بر روی رشد و مورفولوژی باکتری‌های اشریشیاکلی و استافیلوکوکو‌س اورئوس در آبمیوه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency of Fimbrial Virulence Genes (fim, pap, sfa) in Escherichia Coli Isolated from the Patients with Urinary Tract Infections from selective hospitals of Tehran, Boroujerd and Sanandej City in 2015-2016
بررسی فراوانی ژن‌های عوامل حدت فیمبریه ای‌ pap، fim و sfa در جدایه‌های اشریشیاکلی بیماران مبتلا به عفونت دستگاه ادراری در بیمارستان‌های منتخب تهران، بروجرد و سنندج در سال 1394-1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Dual Effect of Aerobic Exercise and GnRH Agonists at the Same Time, on Estradiol Serum LevelsandGonadotropins (LH,LH/FSH) in Girls with Central Precocious Puberty
تأثیر تمرینات هوازی و آگونیست GnRH بر سطوح استرادیول و گنادوتروپینها (LH و LH/FSH) در دختران دارای بلوغ زودرس مرکزی.
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Relaxation Training on General Health and Sleep Quality of Pregnant Women in the Last Trimester of Pregnancy
تأثیر آموزش تمرینات تن‌آرامی بر سلامت عمومی و کیفیت خواب زنان باردار در سه ماهه آخر بارداری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Expression of Blf1-Stx B Gene Cassette in E. coli and Investigation Antibody Titer in Mice
بیان کاست ژنی blf1-stxB در باکتری E. coli و بررسی تیترآنتی بادی در موش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of physical activity in pregnant depressed women on post-term developmental indexes
تأثیر فعالیت بدنی مادران افسرده در دوران بارداری بر شاخص‌های رشدی بدو تولد نوزادان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Role of SIRT-1 rs7895833 polymorphism in susceptibility to polycystic ovary syndrome
نقش پلی‌مورفیسم‌rs7895833 SIRT-1 در استعداد ابتلا به سندروم تخمدان پلی‌کیستیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 24, Number 10 (2017-1)


A Review on Immunological Diagnosis Methods of Tuberculosis Infection
مروری بر روش‌های تشخیص ایمونولوژیک عفونت سل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Emotion Regulation on the Amount of Tension Tolerance and Emotion Regulation Difficulties in Women with Tension-type Headaches
اثربخشی مداخله تنظیم هیجان بر میزان تحمل پریشانی و مشکلات تنظیم هیجان در زنان مبتلا به سردرد تنشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Combination of High Intensity Intermittent Exercise and Supplement Flaxseed Oil 1 ICAM- Plasma Concentration in Male Rats
تأثیر ترکیب تمرین تناوبی شدید و مکمل روغن بذر کتان بر غلظت پلاسمایی ICAM-1 در موش‌های صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing sedationreceive as blouse and infusion at incidence of ventilator-associated pneumonia in intubated traumatic patients in ICU
مقایسه دریافت خواب‌آور به صورت بلوس و انفوزیون در بروز پنومونی ناشی از تهویه مکانیکی در بیماران ترومایی دارای لوله تراشه در ICU
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Epidemiology of caesarean sections performed in academic and non-academic hospitals in Yazd between 2013 and 2014
بررسی اپیدمیولوژیک سزارین‌های انجام شده در بیمارستان‌های دانشگاهی و غیردانشگاهی استان یزد در سال‌های 1392 و 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Endurance Exercise on Antioxidant Enzyme Activities and Lipid Peroxidation in the Heart of the Streptozotocin-Induced Diabetic Rats
تأثیر ورزش استقامتی بر فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی و پراکسیداسیون لیپیدی بافت قلبی موش‌های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation and Comparison of Frequency of Pulp Stones in Histologic Sections of Severe Chronic Periodontitis Affected Teeth and Healthy Teeth
بررسی و مقایسه فراوانی سنگ پالپ، میان مقاطع هیستولوژیک دندان‌های مبتلا به پریودنتیت مزمن شدید و دندان‌های سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

New Approach for the Synthesis, Entrapment of Hydrophilic Drugs and Evaluation of Physico-Chemical Characteristics of PH-sensitive Nano-Liposome: Improving Therapeutic Efficacy of Doxorubicin in Order to Treatment Bone Tumor and Reducing the Side Effects of Doxorubicin
ارائه رویکردی نوین جهت سنتز، درون‌گیری داروهای آب دوست و ارزیابی فیزیکوشیمیایی نانوسامانه لیپوزومی حساس به pH؛ بهبود کارایی درمانی داروی دوکسوربیسین با هدف اثر گذاری بر درمان سرطان استخوان و کاهش اثرات جانبی دوکسوربیسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 24, Number 9 (2016-12)


Evaluation of Survival Rate and Tissue Health Indexes around the Dio® SM Dental Implants Placed in the Patients of a Dental Office in Isfahan from 2005 until 2010
بررسی میزان بقا و سلامت بافت‌های اطراف ایمپلنت‌های دیو Bone Level(Dio ® SM) کار گذاشته شده در بیماران شهر اصفهان در فاصله سال‌های 1384 تا 1389
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the Incidence rate of suicide in Iran During Years 2001-2014 A Systematic Review and Meta-analysis study
میزان بروز خودکشی در ایران طی سال‌های ۱۳۹۳-۱۳۸۰ یک مطالعه مرور سیستماتیک و فراتحلیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Automated Versus Manual Count of Neutrophils in Diagnosis of Spontaneous Bacterial Peritonitis
مقایسه شمارش خودکار با شمارش دستی نوتروفیل‌ها در تشخیص پریتونیت باکتریال خود به خودی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Chronic Exposure to Lead Acetate on the Reactions to Painful Stimuli in Mice
تاثیرات مواجهه مزمن استات سرب بر واکنش به تحریکات دردناک در موش سوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Flavonoid Compounds Sumac (Rhus Coriaria L) Extract by Gel Filtration on the Oxidation Serum LDL
تأثیر ترکیبات فلاونوئیدی حاصل از کروماتوگرافی ژل فیلتراسیون عصاره گیاه سماق(Rhus coriaria L) بر اکسیداسیون LDL
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence and Factors Associated with Stress Urinary Incontinence after Childbirth in Yazd in 2015
بررسی شیوع و عوامل مرتبط با بی‌اختیاری ادراری استرسی پس از زایمان در شهر یزد در سال 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Effect of 6 Weeks Resistance Training with and without Vascular Occlusion, on Serum Levels of CRP and LDH in Active Girls
مقایسه‌ تأثیر شش هفته تمرین مقاومتی با و بدون انسداد عروق بر سطوح پروتئین واکنشگرC و لاکتات دهیدروژناز دختران فعال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Okra Powder (Abelmoscus Esculentus) Effects on Histology of Liver Tissue and Sero-Biochemical Parameters in Diabetic Rats (HFD/STZ)
مطالعه اثرات پودر بامیه (Abelmoscus Esculentus) بر هیستولوژی بافت کبد و شاخص‌های بیوشیمیایی سرم موش صحرایی دیابتی HFD/STZ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 24, Number 8 (2016-11)


Effects of Cantharellus Cibarius Hydro-Alcoholic Extract on NT3, NGF Gene Expression after Sciatic Nerve Compression in Rats
اثر عصاره هیدروالکلی قارچ قیفی(Cantharellus cibarius) بر تغییرات بیان ژن‌های NT3 و NGF پس از کمپرسیون عصب سیاتیک در رت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of an Eight Week Combined Exercise Training on Oxidative Stress and Lipid Peroxidation in Postmenopausal Women with Type 2 Diabetes
تأثیر هشت هفته تمرین ورزشی ترکیبی بر استرس اکسیداتیو و پراکسیداسیون لیپیدی در زنان یائسه مبتلا به دیابت نوع دو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation the Prevalence of Impacted Teeth in Patients Referred to Department of Oral and Maxillofacial Radiology of Yazd Dental School in years 1392-1394
بررسی شیوع نهفتگی دندان‌های مختلف در مراجعه‌کنندگان به بخش رادیولوژی فک و صورت دانشکده دندانپزشکی یزد طی سال‌های 1394-1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Estimation of 99mtc DMSA Absorbed Dose in Renal Scintigraphy of Pediatric Patients Using MIRDOSE Software and Planar/SPECT Hybrid Method
تخمین دوز جذبی ناشی از رادیوداروی 99mTc-DMSA در بیماران کودک تحت اسکن کلیه با استفاده از نرم‌افزار MIRDose و با بکارگیری روش ترکیبی پلنار SPECT
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of The Frequency of Delirium in Different Departments in the Yazd Shohadaye Kargar Hospital
بررسی فراوانی نسبی دلیریوم در بخش‌های مختلف بیمارستان شهدای کارگر یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Response of mef2 Gene of Slow and Fast Twitch Muscles of Wistar Male Rats to One Bout of Resistance Exercise
پاسخ ژن mef2 عضله کند و تند انقباض رت‌های نر نژاد ویستار به یک جلسه تمرین مقاومتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Dose Distribution 103Pd Source Brachytherapy in Treatment of Cancer Adjacent to Fat and Muscle Tissues by the Monte Carlo method using MCNP4C code
مطالعه توزیع دز چشمه براکی تراپی 103Pd در درمان سرطان‌های مجاور با بافت‌های چربی و ماهیچه به روش مونت کارلو با استفاده از کد MCNP4C
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Coping Therapy on General Health of Pregnant Women with High Risk of Genetics Abnormalities in their Fetus
تأثیر آموزش مقابله درمانگری بر سلامت عمومی زنان باردار دارای ریسک بالای ناهنجاری‌های ژنتیکی در جنین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 24, Number 7 (2016-10)


Examine the impact of transparent compression bandage to reduce complications from immobility after cardiac catheterization
بررسی تأثیر کاربرد پانسمان فیلم شفاف بر میزان عوارض محل ورود کتتر در بیماران تحت آنژیوگرافی عروق کرونر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Progesterone on Lipid Peroxidation and in Rat Alzheimer Model by Local Injection of Streptozotocin
بررسی تاثیر پروژسترون بر پراکسیداسیون لیپیدی و اختلال حافظه ناشی از مدل آلزایمر حاصل از تزریق موضعی استرپتوزوتوسین در رت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation the effect of hydro-alcoholic extract of GlycyrrhizaGlabra rhizome on the isolated colon contractions of male rats
بررسی اثر عصاره آبی- الکلی ریزوم گیاه شیرین بیان (Glycyrrhiza Glabra) بر انقباضات کولون ایزوله موش صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antioxidant effects of betaine against Indomethacin-induced gastric damage in rats
اثرات آنتی‌اکسیدانی بتائین در مقابل آسیب معده ناشی از اندومتاسین در موش‌های صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Decrease of Tie1 and VCAM-1 Genes Expression in Microgravity Condition: New Strategy for Study and Treatment of Atherosclerosis Disease
کاهش بیان ژن‌های Tie1 و VCAM-1 در شرایط بی‌وزنی: استراتژی جدید برای مطالعه و درمان بیماری تصلب‌شرائین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study of the Transfusion of Reserved Blood for Elective Surgeries
بررسی میزان مصرف خون‌های ذخیره شده در اعمال جراحی انتخابی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Anticonvulsive Effects of Equeous Extract of Origanumvulgare on Chemical Kindling in Male Mice
مطالعه اثرات ضدتشنجی عصاره آبی پونه کوهی بر کیندلینگ شیمیایی در موش‌های سوری نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Atorvastatin on Pentylenetetrazol-Induced Threshold Seizures in Gonadectomized Male Mice
بررسی اثر آتروواستاتین برآستانه تشنج ناشی از پنتلین تترازول در موش‌های کوچک آزمایشگاهی نر گنادکتومی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

تکنولوژی پزشکی و نگرانی دور شدن از اصل پزشکی
تکنولوژی پزشکی و نگرانی دور شدن از اصل پزشکی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 24, Number 6 (2016-9)


Investigating the effect of continuous care model on social health status of family caregivers in hospitalized patients undergoing coronary artery bypass graft surgery
بررسی تأثیر الگوی مراقبت پیگیر بر وضعیت سلامت اجتماعی مراقبین خانوادگی بیماران تحت عمل جراحی پیوند عروق کرونر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Sleep Disturbance and Neuropsychological Learning Disabilities in Preschool Children in Isfahan City
بررسی شیوع اختلالات خواب و اختلالات یادگیری عصب روان‌شناختی در کودکان پیش از دبستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Pretreatment with Various Doses of L-Arginine on Cisplatin-Induced Nephropathy of Male Rats
تأثیر پیش‌درمانی با مقادیر مختلف ال-آرژینین بر نفروپاتی ناشی از سیسپلاتین در موش‌های صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Inhibitory Effect of Crocin on Melanogenesis of B16F10 Melanoma Cell Line
اثر مهاری کروسین بر ملانوژنز در سلول‌های رده ملانومای موشی B16F10
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Strategy of Improvements in the rapeutic index of medicinal herbs of Iranianin digenous: Synthesis and characterization of phospholipid lipid-based vesicles in corporated Trachyspermum copticum
استراتژی بهبود در شاخص درمانی گیاهان دارویی بومی ایران: سنتز و تعیین خصوصیات وزیکول‌های فسفولیپیدی حاوی اسانس زنیان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of oral health and bleeding management after dental procedures of patients with congenital bleeding disorders in Tehran city in 2015: A comparative study
بررسی سلامت دهان و نحوه مدیریت خونریزی بعد از اقدامات دندان پزشکی در بیماران مبتلا به بیماری‌های خونریزی دهنده ‏ارثی در شهر تهران در سال 1394‏: مطالعه مقایسه ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Positive and Negative Emotional Induction on Biological Reactions (Heart Rate and Blood Pressure) in Chronic Cancer Patients
تأثیر القای هیجان مثبت و منفی بر ضربان قلب و فشارخون بیماران مزمن سرطانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Survey of Contamination of Platelet Product with Aerobic Bacteria in Isfahan Blood Transfusion Center
بررسی آلودگی نمونه‌های فرآورده پلاکت با باکتری‌های هوازی در مرکز انتقال خون اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 24, Number 5 (2016-8)


The Effect of Atorvastatin on Depression by Forced Swimming Stress model in Gonadectomized Male Mice
بررسی اثر داروی آتورواستاتین بر افسردگی توسط مدل شنای اجباری در موش کوچک آزمایشگاهی نر گنادکتومی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Diagnostic Value of Senior Dental Students in Yazd About of Detection the Proximal Caries on Panoramic Radiographs Compared to Detection of Experts in 1394
بررسی ارزش تشخیصی دانشجویان سال آخر دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی یزد در تشخیص پوسیدگی پروگزیمالی کلیشه‌های رادیوگرافی پانورامیک در مقایسه با نظر متخصصین در سال 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of the Aqueous Extract of (Boswelliaserrata )on Volume of Tissue Infract and Neurologic Deficits in Rat Stroke Model
بررسی اثر عصاره آبی کندر (Boswellia Serrata) بر حجم آسیب بافتی و نقص‌های نورولوژیک در مدل سکته مغزی موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation the Effect of Carbamazepine on Acquisition Passive Avoidance Learning in Male Rat Model of Seizure
بررسی اثر کاربامازپین بر اکتساب یادگیری اجتنابی غیرفعال در موش‌های صحرایی نر مدل تشنجی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Depression, Anxiety and Stress in Diabetic and Non-Diabetic Patients
بررسی افسردگی، اضطراب و استرس در افراد دیابتی و غیر دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the Effect of Mother – Baby Skin- to- Skin Care on Neonatal Outcomes in Preterm Infants
بررسی تأثیر مراقبت آغوشی مادر و نوزاد بر روی پیامدهای نوزادی در نوزاد نارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Survey on Leptospirosis in Persons Referred to Shahid Beheshti Hospital in Astara
بررسی وضعیت لپتوسپیروز در افراد مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی آستارا در بازه زمانی اسفند ماه 93 لغایت خرداد ماه 94
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Critical Review on effect of garlic powder tablet on blood glucose and lipid profile in patients with type 2 diabetes.
نقدی بر مطالعه بررسی اثر مصرف قرص سیر بر قند خون و پروفایل لیپیدی بیماران مبتلا به دیابت نوع 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 24, Number 4 (2016-7)


Effect of Exposure to Pill Contraceptive Low-dose Levels of Homocysteine and Nitric Oxide in Healthy Women
بررسی تأثیر مواجهه با قرص پیشگیری از بارداری با دوز کم بر سطوح هموسیستئین و اکسید نیتریک در زنان سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Cognitive-Behavioral Therapy (CBT) in Reducing Worry, Anxiety and Panic Attacks Mitral Valve Prolapse Patients
اثر‌بخشی درمان‌ شناختی- رفتاری در کاهش نگرانی، اضطراب و حملۀ وحشت‌زدگی بیماران مبتلا به افتادگی دریچۀ میترال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of the Effect of Chlorpheniramine in Mouse Anesthesia with Propofol
مطالعه تأثیرکلرفنیرامین در بیهوشی موش سوری با پروپوفول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

synergic application effects of silver nanoparticles and low-frequency electromagnetic field on the chick embryo chorioallantoic membrane on angiogenesis
اثرات کاربرد توأم نانوذرات نقره و میدان الکترومغناطیسی با فرکانس پایین بر رگ زایی در پرده کوریو آلانتوئیک جنین جوجه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Acceptance & Commitment Therapy on School Phobia in Children with Type 1 Diabetes
اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر مدرسه هراسی کودکان مبتلا به دیابت نوع یک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Time of Complete Bed Rest and Keep the Sand Bag on the Intensity of Back Pain after Coronary Angiography
تاثیر طول مدت استراحت مطلق در تخت و حفظ کیسه شن بر شدت کمردرد بیماران پس از آنژیوگرافی عروق کرونر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Predicting Calcium Values for Gastrointestinal Bleeding Patients in Intensive Care Unit Using Clinical Variables and Fuzzy Modeling
پیش‎بینی مقدار کلسیم خون در بیماران خون‎ریزی گوارشی بستری در بخش مراقبت‎های ویژه با استفاده از متغیرهای بالینی و مدل‎سازی فازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency Distribution of Edentulous Posterior Mandibular Ridge Types using Cone Beam Computed Tomography in an Iranian Population
بررسی توزیع فراوانی انواع ریج خلفی مندیبل بدون دندان با استفاده ازCone Beam Computed Tomography در یک جمعیت ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 24, Number 3 (2016-6)


The effect of hydroalcoholic extract of olea europea L. Leaf on Blood pressure and its interaction with adrenergic system of male rats
‌بررسی اثر عصاره هیدروالکلی برگ زیتون (Olea europea L.) بر روی فشار‌خون و تداخل اثر آن با سیستم آدرنرژیک در موش صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Clinicopathological significance of plasminogen activator inhibitor-1 gene polymorphism in breast cancer patients from North West of Iran
اهمیت بالینی پلی‌مورفیسم ژن مهارکننده فعال کننده پلاسمینوژن-1 در مبتلایان سرطان پستان از شمال غرب ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association between Interleukin-12 Receptor B1 Gene Polymorphism (rs401502 C/G) and Chronic Hepatitis B Virus Infection
بررسی ارتباط بین پلی‌مورفیسم rs401502 C/G در ژن گیرنده اینترلوکین 12 B1 و عفونت هپاتیت B مزمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Frequency of Vitamin D Deficiency among Referred to Clinical Laboratories in Eyvan City during 2015 and 2016- Ilam province, Iran
فراوانی کمبود ویتامین D در مراجعه کنندگان به آزمایشگاه‌های شهر ایوان در سال‌های 1393 و 1394- شمال استان ایلام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

TGF-β1 Gene Polymorphism at Position -800G /A and Systemic Lupus Erythematosus
پلی مورفیسم ژن TGF-β1 در موقعیت -800 G/Aو بیماری لوپوس اریتماتوزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Relationship between Social Damages and the Quality of Life in Yazd City
بررسی رابطه آسیب‌های اجتماعی با کیفیت زندگی در شهر یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cloning and Expression of Ontak Immunotoxin Using Intein Tag
همسانه‌سازی و بیان ایمونوتوکسین اونتاک به صورت هیبریدی با دنباله اینتئینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Methamphetamine on the Development of the Testes in Immature Male Rats
بررسی اثرات مت‌آمفتامین بر تکوین بیضه در موش‌های صحرایی نابالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Apoptotic Effect of p-Coumaric Acid on Breast Cancer Cells MCF-7
بررسی اثر آپوپتوزی پی-کوماریک اسید بر رده سلولی سرطان سینه MCF-7
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Antinociceptive Effect of Hydroalcoholic Extract of Potentilla Reptans L. in the Adult Male Rat
بررسی اثر ضددردی عصاره هیدروالکلی گیاه پنج برگ در موش صحرایی نر بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 24, Number 2 (2016-5)


ß-Lactam-ß-lactamase Inhibitor Combination against ESBL-Producing Enterobacteriaceae
ترکیب آنتی‌بیوتیک‌های بتالاکتام و مهارکننده بتالاکتاماز علیه سویه‌های انتروباکتریاسه تولیدکننده بتالاکتاماز با طیف وسیع
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Antileishmanial Effect of Alcoholic Extract and Essential Oil of Medicinal Plant Leaf Black Alfalfa (Medicago Lupulina), on The Number of Clinical Isolates of Leishmania Major Promastigotes in Vitro
بررسی اثر ضد‌لیشمانیایی عصاره الکلی و اسانس برگ‌های گیاه دارویی یونجه سیاه، بومی منطقه فریدن اصفهان، بر تعدادی از سوش‌های بالینی پروماستیگوت‌های انگل لیشمانیا ماژور در شرایط آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Histopathological Examination of Oralmedic Effects on Oral Wound Healing Process: an Animal Study
بررسی هیستوپاتولوژی اثر داروی Oralmedic بر روند ترمیم زخم دهانی در یک مطالعه حیوانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of two Methods of Lateral Osteotomies withwithout Subperiosteal Tunnel creation on Edema and Ecchymosis after Rhinoplasty.
مقایسه دو روش لترال اوستئوتومی با و بدون ایجاد ساب پریوستال تونل بر میزان ادم و اکیموز پری اوربیتال پس از جراحی رینوپلاستی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Hydroalcoholic Extract of Lactuca Serriola on Blood Glucose in Streptozotocin (STZ)- Induced Diabetic the Rats
بررسی اثر عصاره هیدروالکلی کاهوی وحشی(Lactuca serriola) برمیزان قند خون در موش‌های صحرایی نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Hydroalcoholic Extract of Glycyrriza Glabra Root on Anxiety in Gonadectomized Male Rats
بررسی اثر عصاره هیدروالکلی ریشه شیرین بیان(Glycyrriza Glabra) بر اضطراب در موش‌های صحرایی نر گنادکتومی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comparison of Neuropsychological Functions Between Opioids Abusers, Treated with Methadone and Non-Consumer Individuals
مقایسه عملکرد عصب‌شناختی بین سوء مصرف‌کنندگان اپیوئیدها، تحت درمان با متادون و افراد غیر مصرف‌کننده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Infraobital Ethmoid (Hallers) Air Cells on Panoramic Radiographs of Patients Older than 4 Years Referred to Dental School of Islamic Azad University Khorasgan Branch
شیوع سلول‌های هوایی اتموئید اینفرااوربیتال(هالر) در رادیوگرافی پانورامیک افراد بالای چهار سال مراجعه‌کننده به دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد خوراسگان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Eight Weeks of Resistance Exercise on Adaptive Responses of Cortisol and Androgens in Postmenopausal Women
تأثیر هشت هفته تمرینات مقاومتی بر پاسخ‌های سازشی آندروژن‌ها و کورتیزول زنان یائسه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Supportive Role of Editors and Reviewers of Scientific Journals
نقش حمایتی سردبیران و داوران مجلات علمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 24, Number 1 (2016-4)


The Effect of Oral L-Carnitine Supplementation on Lipid Profiles and Antioxidant Status in Hemodialysis Patients: A Randomized Clinical Trial
بررسی اثر ال-کارنیتین خوراکی بر پروفایل لیپیدی و وضعیت آنتی اکسیدانی در بیماران تحت درمان با همودیالیز: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence and Genotyping of Hepatitis D Virus among HBs Ag Positive Patients Referred to Besat Clinic, Kerman during 2012-2013
بررسی شیوع و تعیین ژنوتایپ ویروس هپاتیت دلتا در بیماران HBs Ag مثبت مراجعه‌کننده به کلینیک تخصصی بعثت کرمان طی سال‌های 92-1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Detection of Metallo-beta-lactamase blaVIM-1 Gene in Clinical Isolates of Pseudomonas Aeruginosa in Mashhad
ردیابی ژن متالوبتالاکتاماز blaVIM-1 در ایزوله‌های بالینی سودوموناس آئروجینوزا در مشهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Six Weeks of Endurance Training and Aloe Vera on COX-2 and MMP-9 Levels in Mice with Breast Cancer
اثر شش هفته تمرین استقامتی و مصرف عصاره آلوئه‌ورا بر COX-2 و MMP-9 در موش‌های مبتلا به سرطان سینه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of 12 Weeks Aerobic Exercise Training on Visfatin, Chemerin Serum Changes in 45-60 year old Obese Women with Type2 Diabetes
تأثیر 12 هفته تمرین هوازی بر سطوح کمرین و ویسفاتین در زنان چاق 60-45 ساله مبتلا به دیابت نوع 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Emotional Schema Therapy on Severity of Depression and Rumination in People with Major Depressive Disorder
اثربخشی طرحواره درمانی هیجانی بر شدت افسردگی و نشخوار فکری افراد مبتلا به افسردگی اساسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prognosis of Carotid Endarterectomy in High Risk Patients
پیش‌آگهی جراحی اندآرترکتومی کاروتید در بیماران پرخطر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation and Comparison of DMFT in Asthmatic and non-asthmatic 6-12 Year Old Children in Yazd
بررسی و مقایسه DMFT در کودکان شش تا دوازده سال مبتلا به آسم و سالم در شهر یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Fissured Tongue & Geographic Tongue in the Female Students of Yazd in 2013
شیوع زبان جغرافیایی و زبان شیاردار در بین دانش آموزان دختر شهر یزد در سال 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Increasing of Caspase3 Gene Expression in Mcf7 Breast Cancer Cell Line by Nigella Sativa Hydro Alcoholic Extract
افزایش بیان ژن کاسپاز 3 در رده سلولی MCF7سرطان سینه تحت تأثیر عصاره هیدروالکلی سیاه‌دانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 23, Number 12 (2016-3)


Primary Intraosseous Mucoepidermoid Carcinoma of Maxilla: A Case Report
موکواپیدرموئید کارسینومای داخل استخوانی اولیه در فک بالا؛ گزارش مورد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Pleomorphic Adenoma of the Palate in a 10-year-old Child: A Case Report
گزارش یک مورد پلئومورفیک آدنوما در کام کودک 10 ساله
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Fruit of Rosa Canina L.Extract on the Level of Plasma Glucose in Male Diabet-Induced Rats
بررسی اثرات عصاره هیدروالکلی میوه نسترن(Rosa canina L.) بر مقادیر گلوکز پلاسما در موش‌های صحرایی نر دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the Effect of Mother’s Diet in the Third Trimester of Pregnancy on the Level of Total Bilirubin in Newborns
بررسی تاثیر تغذیه مادر در سه ماهه سوم بارداری بر سطح بیلی روبین توتال سرمی نوزاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

ٍEvaluating Baremoom Mouthwash Efficacy in Treatment of Chemotherapy-Induced Mucositis
بررسی تاثیر دهان‌شویه بره موم در درمان موکوزیت ناشی از شیمی درمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Changes of Irisin Serum Levels and Lipid Profile of Overweight Male Students after Eight Weeks of Aerobic Training
تغییرات سطوح سرمی آیریزین و شاخص‌های لیپیدی دانشجویان پسر دارای اضافه وزن پس از هشت هفته تمرین هوازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

HE4 Gene Overexpression in Ovarian Cancer
بررسی میزان بیان ژن HE4 در بافت سرطان تخمدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Tamoxifen on Seminiferous Tubules Structure during Pregnancy in Adult Mice
اثر تجویز تاموکسیفن در دوره بارداری بر ساختار بافتی لوله‌های منی‌ساز موش‌های نر بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Amoxicillin Oxidative Degradation Synthesized by Nano Zero Valent Iron
تخریب اکسایشی آموکسی سیلین با نانوذرات آهن صفر ظرفیتی سنتز شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protective Effects of Royal Jelly and Vitamin C against Experimental Hemolytic Anemia on Sex Hormones and Histochemical Testicle Tissue Histochemistry of Adult Mice
مطالعه اثرات محافظتی ژل رویال و ویتامین C در برابر آنمی همولیتیک تجربی بر هورمون‌های جنسی و هیستوشیمی بافت بیضه موش‌های سفید آزمایشگاهی بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 23, Number 11 (2016-2)


A Review on Anatomical Variations of Mental Foramen (Number, Location, Shape, Symmetry, Direction and Size)
مروری بر تنوعات آناتومیک منتال فورامن (تعداد، مکان، شکل، تقارن، جهت و اندازه)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Platelets on Platelet Concentrate Product on the Activation of Human Peripheral Blood Monocyte Cells
تاثیر پلاکت در فرآورده کنستانتره پلاکتی بر فعال‌سازی سلول‌های منوسیت خون محیطی انسان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Vitamin E on Oxidative Stress Markers of Proteins and Lipids in Children with Idiopathic Epilepsy
تاثیر ویتامین E بر مارکرهای استرس‌اکسیداتیو لیپیدها و پروتئین‌ها در کودکان مبتلا به صرع ایدیوپاتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Healthy Lifestyle Promotion Intervention on Quality of Life in Patients with Congestive Heart Failure via Cognitive-Behavioral Procedure
اثربخشی مداخله ارتقای سبک زندگی سالم به شیوه شناختی- رفتاری بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به نارسایی احتقانی قلب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Stachys Lavandulifolia Alcoholic Extract on Angiogenesis in Chorioallantoic Membrane of Ross Chicken Embryo
بررسی اثر عصاره الکلی چای کوهی بر آنژیوژنز پرده کوریوآلانتوئیک جنین های جوجه نژاد ROSS
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Urinary Iodine Excretion during Gestation in Urban Residents of Urmia County
بررسی ید دفعی ادرار در دوران بارداری در مناطق شهری شهرستان ارومیه در سال1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating Stigma within Epilepsy Patients and its Effect on Psychological Factors
بررسی داغ اجتماعی در بیماران مبتلا به صرع و تاثیر آن بر فاکتورهای روانشناختی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

In Vitro and in Silico Evaluation of Antibacterial Effect of Methanolic Extracts of Prangos Ferulacea on Single and Biofilm Structure of Streptococcus Mutans
بررسی بیوانفورماتیکی و آزمایشگاهی خاصیت ضد‌باکتریایی عصاره متانولی گیاه جاشیر(Prangos ferulacea) بر فرم منفرد و بیوفیلمی استرپتوکوکوس موتانس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Oral Health Training on Dental Plaque Index
بررسی اثر آموزش بهداشت دهان و دندان بر شاخص پلاکی دندانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Clinical and Radiographic Evaluation of Styloid Process and Eagle Syndrome in Shiraz: Prevalence, Morphology and Symptoms
ارزیابی کلینیکی و رادیوگرافیک استایلوئید پراسس و سندرم ایگل در شیراز: شیوع، مورفولوژی و علائم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 23, Number 10 (2016-1)


The Effect of Hydroalcoholic Extract of Salvia Officinalis on Gonadotropin, and Sex Steroids in Adult Diabetic Male Rat
تاثیر عصاره آبی-الکلی مریم گلی (Salvia officinalis) بر میزان گنادوتروپین(LH, FSH) و استروئیدهای جنسی در موش صحرایی نر بالغ دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antibacterial Effects of Gold Nanoparticles on Multi-sdrug Resistant Klebsiella Pneumoniae and Escherichia Coli and Its Effect on the Liver of Balb/C mice
بررسی تأثیر آنتی باکتریایی نانوذرات طلا بر روی اشرشیاکلای و کلبسیلا پنومونیه مقاوم به چندین آنتی بیوتیک و تأثیر آن بر روی کبد موش‌های Balb/C
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Mindfulness-based Cognitive Therapy on the Mental Health of Female Patients Suffering from Multiple Sclerosis
تاثیر درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن بر سلامت روان بیماران زن مبتلا به ام. اس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Streptozotocin-induced Diabetic Effects on the Sperm Fertility Parameters, Glycated Hemoglobin and Total Cholesterol in Mice
اثرات دیابت القاء شده توسط استرپتوزوتوسین بر پارامترهای باروری اسپرم، هموگلوبین گلیکوزیله و کلسترول تام در موش‌های سوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Protective Effect of Aloe Vera on Histological Structure of Endocrine Portion of Pancreas Gland in the Diabetic Rat
اثر محافظتی آلوئه‌ورا بر روی ساختار بافتی بخش درون‌ریز پانکراس موش صحرایی دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing Personality Dimensions and coping Strategies in Healthy Individuals and Heart Patients
بررسی و مقایسه ابعاد شخصیتی و راهبردهای مقابله با استرس در زنان و مردان سالم و مبتلا به بیماری‌های قلبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Aerial Parts Extract of Echinophora Platyloba.L on Liver and Kidney Function Tests in Obese Hypercholesterolaemia Rats
بررسی اثر عصاره بخش‌های هوایی گیاه خوشاریزه بر تست‌های عملکردی کبدی و کلیوی در رت‌های چاق هیپرکلسترولمی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Intraperitoneal Administration of Hydroalcoholic and Hexanic Extract of Heated Female Cannabis Sativa Flowertops on Anxiety Behavior, Motor Coordination and Locomotor Activity in the Male Rats
اثر تجویز درون‌صفاقی عصاره هیدروالکلی و هگزانی گل‌های حرارت دیده پایه ماده گیاه شاهدانه بر رفتار اضطرابی، تعادل و فعالیت حرکتی در موش صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the Association between Rs1800624 in RAGE Gene and Multiple Sclerosis in Isfahan Population
بررسی ارتباط پلی‌مورفیسم rs1800624در ژن RAGE با بیماری مولتیپل اسکلروز در اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Prevalence of Impaired Glucose Tolerance in Patients with Thalassemia Major in Iran: A systematic Review and Meta-analysis
شیوع اختلال تحمل گلوکز در بیماران تالاسمی ماژور ایران؛ یک مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 23, Number 9 (2015-12)


The Effect of Withania Somnifera Root Extract on Open Wound Healing in the Male Rats
بررسی خاصیت عصاره ریشه گیاه بوزیدان(Withania Somnifera) در درمان زخم پوستی موش‌های نر نژاد ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Developmental Anomalies of Oral Mucosa within Patients Referred to Oral Medicine Department of Hamadan ِDentistry Faculty in 2014
بررسی فراوانی اختلالات تکاملی دهان در مراجعین به بخش بیماری‌های دهان دانشکده دندانپزشکی همدان در سال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of A Codified Educational Behavioral Program on the Mental Health of Pregnant Women
بررسی اثربخشی برنامه مدون آموزشی-رفتاری بر سلامت روان زنان باردار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Genotyping Rs2274625 Marker in NPHS2 Gene Associated with Nephrotic Syndrome in Isfahan Population
تعیین ژنوتیپ مارکر rs2274625 در ژن NPHS2 مرتبط با سندروم نفروتیک در جمعیت اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Chemical Kindling with Pentylenetetrazole and Effects of Equeous Extract of Humulus Lupulus Flowers on the Kindling Process in the Male Mice
ایجاد کیندلینگ شیمیایی با استفاده از PTZ و بررسی اثر عصاره آبی گل ماده گیاه رازک بر روند کیندلینگ در موش‌های سوری نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy on Cognitive Emotion Regulation in Men under Methadone Treatment
اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تنظیم شناختی هیجان در مردان تحت درمان با متادون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Dental Health Status in Renal Dialysis Patients Compared to Healthy Individuals
مقایسه سلامت دندانی در بیماران دیالیزی کلیوی با افراد سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Eight weeks of Resistance Training on Static and Dynamic Balance as Well as Power of the Foot Muscles in Diabetic Women with Peripheral Neuropathy
تاثیرهشت هفته تمرینات مقاومتی بر تعادل ایستا و پویا وقدرت عضلات پا در زنان دیابتی دارای نوروپاتی محیطی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating Rate and Causes of Perinatal Mortality in Hospitals of Yazd Province in 2012
بررسی میزان و علل مرگ و میر پری‌ناتال در بیمارستان‌های استان یزد در سال 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Calculating Error Percentage in Using Water Phantom Instead of Soft Tissue Concerning 103Pd Brachytherapy Source Distribution via Monte Carlo Method
محاسبه درصد خطای به وجود آمده در استفاده از فانتوم آب به جای بافت نرم برای توزیع چشمه براکی‌تراپی 103Pd به روش مونت‌کارلو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 23, Number 8 (2015-11)


Comparing the Effect of Different Bleaching Regims of Carbamide Peroxide on Microhardness of Z250 Composite
مقایسه اثر رژیم‌های سفید‌کننده کاربامید پراکساید بر ریز‌سختی کامپوزیت Z250
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing the Efficacy of Tadalafil in Reducing Pulmonary Hypertension in Children and Adolescents Aged 5 Months-15 Years
بررسی اثر تادالافیل خوراکی در کاهش پرفشاری شریان ریوی در کودکان و نوجوانان 5 ماهه تا 15 ساله
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing Anticonvulsant Effect of Aqueous Extract of Datura Stramonium Seed on PTZ-Induced Seizures in the Male Mice
بررسی اثر ضد‌تشنجی عصاره آبی دانه تاتوره بر تشنج‌های ناشی از PTZ در موش‌های سوری نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Circuit Resistance Exercise On Plasma Resistin Concentration and Insulin Resistance in Type 2 Diabetic Men
تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی دایره ای بر غلظت رزیستین پلاسما و مقاومت به انسولین در مردان مبتلا به دیابت نوع 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Frequency of blaVIM, blaIMP, blaKPC and blaNDM Carbapenemase Genes in Clinical Isolates of Klebsiella Pneumoniae in Kermanshah Medical Centers
فراوانی ژن‌های کرباپنماز blaVIM، blaIMP، blaKPC و blaNDM در جدایه‌های بالینی کلبسیلا پنومونیه در مراکز درمانی کرمانشاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing Executive Function and Behavioral Inhibition in Schizophrenia, Bipolar Mood Disorder Type I and Normal Groups
مقایسه عملکرد اجرایی و بازداری رفتاری در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی، اختلال دو قطبی نوع Iو گروه بهنجار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency of QnrA and QnrB Ciprofloxacin-resistant Genes in Escherchia Coli Strains Isolated from Urinary Tract Infections in Estahban-Hospitals in Fars Province
بررسی فراوانی ژن‌های مقاوم به سیپروفلوکساسین qnrB و qnrA در جدایه‌های اشریشیاکلی جدا شده از عفونت ادراری در بیمارستان استهبان فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Induction of Programmed Cell Death in Human Alveolar Epithelial Cells Infected with Influenza Virus
القاء مرگ برنامه‌ریزی شده در سلول‌های اپی‌تلیوم تنفسی انسان آلوده شده با ویروس آنفلوانزا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Adipose tissue-derived Stem Cells on the Control of the Blood Glucose Level in Diabetic Rats
بررسی تاثیر سلول‌های بنیادی مشتق از بافت چربی بر کنترل قندخون در رت‌های دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating Effect of Final Finishing and Polishing Time on Microleakage of Hybrid Composite
بررسی اثر زمان اتمام و پرداخت نهایی کامپوزیت هیبرید بر ریزنشت آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 23, Number 7 (2015-10)


The Effect of Eyemasks and Earplugs Use on Sleep Quality of Patients Suffering from Myocardial Infarction in CCU
تاثیر استفاده از چشم‌بند و گوش‌بند بر کیفیت خواب بیماران مبتلا به سکته قلبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison between Cytologic and Pathologic Diagnostic Results of Malignant Pleural Effusion in Patients Admitted to Shahid Sadughi Hospital during 2004-2013
بررسی مقایسه‌ای نتایج تشخیصی سیتولوژی و بیوپسی افیوژن بدخیم پلور در بیماران مراجعه‌کننده به بیمارستان شهید صدوقی یزد بین سال‌های 1383 تا 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating Pattern of Prescribing Antibiotics in Surgical Wards of Shahid Rahnemon Hospital Compared to Standard Methods in 2015
بررسی الگوی تجویز آنتی‌بیوتیک‌ها در بخش‌های جراحی بیمارستان شهید رهنمون در مقایسه با روش‌های استاندارد در سال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Resveratrol on Fetal Heart Tissue Changes after Preeclampsia Induced by L-name in Rats
رزوراترول، پره اکلامپسی، قلب، دوره جنینی، L‌-name، موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency of Polymorphism in Aromatase Enzyme Coding Gene with Prostate Cancer Risk in North Indian Population
بررسی شیوع پلی‌مورفیسم در ژن کد‌کننده آنزیم آروماتاز با خطر ابتلا به سرطان پروستات در شمال هندوستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Safety Evaluation of Laparoscopic Sleeve Gastrectomy Compared with Two Procedures of Laparoscopic Roux-en-Y Gastric Bypass and Laparoscopic Adjustable Gastric Banding for Individuals with Morbid Obesity: A Systemic Review
بررسی ایمنی لاپاروسکوپی اسلیوگاستروکتومی درمقایسه با دو روش لاپاروسکوپی رو–ان-وای گاستریک بای پاس و لاپاروسکوپی گاستریک باندینگ درافراد با چاقی مفرط: مرور نظام‌مند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing Two Nomograms of Heparin Dosing after Receiving Streptokinase
مقایسه دونوموگرام دوزینگ هپارین بعد از دریافت استرپتوکیناز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of 4-week Isometric Handgrip Exercise on Changes of Flow Mediated Dilation and Blood Pressure in Females Suffering from Hypertension
بررسی تاثیر چهار هفته فعالیت ورزشی ایزومتریک هندگریپ بر تغییرات اتساع عروقی وابسته به جریان خون و فشارخون درزنان مبتلا به پرفشاری خونی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Effect of HBV Amplification Affected by APRIL Serum and IgD Expression on the B Cells of Liver in Chronic Hepatitis B Patients
بررسی تاثیرتکثیرHBV با سطح سرمی APRIL و بیان مارکر IgD بر سطحB Cell های بافت کبد در بیماران مبتلا به هپاتیت مزمن B
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 23, Number 6 (2015-9)


Assessment of Relationship between Stress and Stroke
بررسی رابطه استرس با سکته مغزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation the Effect of Periodental Supplement on Prevention of Gastrointestinal Infection of Helicobacter Pylori
ارزیابی تأثیرمکمل درمان پریودونتال بر جلوگیری از عود مجدد عفونت گوارشی هلیکوباکتر پیلوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluaton of Vertical Magnification Panoramic Radiogarphy Compared to CBCT Base on Anatomical Location
بررسی میزان بزرگنمایی عمودی رادیوگرافی پانورامیک در مقایسه با CBCT به تفکیک محل آناتومیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Stereomicroscopic Investigation of Dentinal Debris Remained in Canal after Application of Rotary Files(Flexmaster, Twisted)
مقایسه میزان دبری عاجی باقی‌مانده در کانال پس از کاربرد فایل‌های چرخشی Twisted و Flexmaster با استفاده از استریومیکروسکوپ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Correlation between Panoramic and CBCT of Roots of Posterior Upper Teeth with Maxillary Sinus Floor
بررسی همبستگی نتایج رادیوگرافی پانورامیک و CBCT در تعیین ارتباط کف سینوس ماگزیلاری با ریشه دندان‌های خلفی فک بالا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

In vitro Evaluation of Microleakage of Orthodontic Brackets Bonded Using Methacrylate and Silorane Base Composite
بررسی آزمایشگاهی میزان ریزنشت براکت‌های ارتودنسی باند‌شده با کامپوزیت بیس متاکریلات و کامپوزیت بیس سایلوران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Accuracy of Panoramic Radiography in Assessing the Mesiodistal Angulations of Teeth
تعیین دقت رادیوگرافی پانورامیک در تعیین زوایای مزیودیستال دندان‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Methanol Extract of Yazd Native Plants on Peripheral Blood Mononuclear Cell Proliferation and IL-4 Secretion
بررسی عصاره متانولی برخی گیاهان بومی استان یزد بر تکثیر سلول‌های تک‌هسته‌ای خون محیطی و ترشح اینترلوکین چهار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Effects of Hydroalcoholic Extract of Althea Root on Experimental Inflammation and Pain Due to Injection of Formalin in Male Rrats
بررسی اثرات عصاره هیدروالکلی ریشه گیاه ختمی بر التهاب و درد تجربی ناشی از تزریق فرمالین درموش‌های صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association between Periodontal Bone Loss and Mucosal Thickening of the Maxillary Sinus Using Cone Beam Computed Tomography
بررسی ارتباط بین ضخامت مخاط سینوس ماگزیلاری و با استفاده از periodontal bone loss Cone beam computed tomography
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 23, Number 5 (2015-8)


Effect of Hydro Alcoholic Extract of Citrullus Colocynthis Fruit on Caspase 3 Gene Expression in MCF-7 Breast Cancer Cell Line
اثر عصاره هیدروالکلی میوه هندوانه ابوجهل بر بیان ژن کاسپاز 3 در رده سلولی سرطان پستان 7 MCF-
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the Reasons of Amalgam Restoration Replacement in Esthetic and Restorative Department of Babol Dental School in 2013-14
بررسی علل نیاز به تعویض ترمیم‌های آمالگام در مراجعین به بخش ترمیمی دانشکده دندانپزشکی بابل در طی سال‌های تحصیلی 93-1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Positive Parenting Program (Triple-P) on Parental Self-Efficacy and Mother-Child Interaction in Childeren Suffering from Intellectual Disability
اثربخشی برنامه والدگری مثبت بر خودکارآمدی والدینی و تعامل مادر-کودک دارای کم‌توانی هوشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Feeding with Ferrous and Unicellular Yeast Enriched with Organic Chromium on the Blood Factors in Streptozotocin-induced Diabetic Male Rats
تأثیر تغذیه با آهن و مخمر تک سلولی غنی شده با کروم زیستی بر فاکتورهای خونی در رت نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Proliferation and Development of Mesenchymal Stem Cell on Nanoporous PLLA Membrane Scaffold
بررسی رشد و تکثیر سلول‌های بنیادی مزانشیمی مشتق از پالپ دندان بر روی غشای نانو متخلخل PLLA
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating COX-2-765 G →C Genetic Polymorphism in Migraineurs
مطالعه پلی‌مورفیسم COX-2-765G →C در بیماران میگرنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Maternal Exposure to Silver Nanoparticles during Lactation on the Liver of Newborn Rats
تأثیر مواجهه مادری با نانو ذرات نقره در دوره شیردهی بر کبد نوزادان موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Immunosuppressive Effects of Trifluralin on NMRI Mice
اثرات ایمونوساپرسیو تری‌فلورالین در موش سوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of the repair of femoral bone defects using adipose-derived stem cells (ADSCs) on Chitosan - Gelatin membrane in rats (biomechanical and radiological evaluations)
بررسی ترمیم نقص استخوان با استفاده از غشاء ژلاتین- کیتوسان و سلولهای بنیادی مشتق از چربی در موش صحرایی (ارزیابی رادیولوژیک و بیومکانیک)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of an 8-week Aerobic Training and Weight-loss Diet on the Level of Serum Follistatin in Inactive Middle-aged Women
تأثیر هشت هفته تمرین هوازی و رژیم غذایی کاهش وزن بر سطح فولیستاتین سرم زنان غیرفعال میانسال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 23, Number 4 (2015-7)


Cesarean Scar Pregnancy: A Case Report
گزارش یک مورد حاملگی در اسکار سزارین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative Evaluation of the Prevalence of Maxillary Sinus Mucosal Thickening in the Patients with Periodontal Bone Loss: A Digital Panoramic Study
بررسی مقایسه‌ای شیوع موکوزیت کف سینوس ماگزیلا در بیماران دارای انواع تحلیل استخوان در رادیوگرافی دیجیتال پانورامیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison and Relationships Between Social Support and Coping Strategies in Patients with Myocardial Infarction and in the Control Groups
مقایسه و رابطه ابعاد حمایت‌های اجتماعی و راهبردهای مقابله‌ای در بیماران با تشخیص سکته قلبی و گروه گواه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing of the Epidemiology of Skin Cancer in the Kurdistan and Yazd in 2012
بررسی و مقایسه اپیدمیولوژی سرطان پوست استان‌های کردستان و یزد در سال 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antiangiogenic Effects of Eugenol in Chorioallantoic Membrane of Chick Embryo
اثر ضدرگ‌زایی اوژنول در پرده کوریوآلانتوئیک جنین جوجه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of methicillin-resistant Staphylococcus aureus isolated from Moheb Hospital and Miladphenotypic and molecular methods
بررسی فراوانی سویه‌های استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متی‌سیلین جدا شده از بیمارستان محب و میلاد به روش فنوتیپی و مولکولی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating Recombinant Antigen ROP1 Efficacy in Diagnosis of Toxoplasma Gondii Infection
بررسی کارایی عملکرد آنتی‌ژن‌نوترکیب ROP1 در تشخیص عفونت توکسوپلاسما گوندی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Synthesizing Zno Nanoparticles by High-Energy Milling and Investigating Their Antimicrobial Effect
سنتز نانوذرات اکسیدروی با استفاده از روش آسیاکاری پرانرژی و بررسی خاصیت ضدمیکروبی آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Diesel Exhaust on Serum Levels of T3, T4 and Testosterone in Male Rats
بررسی اثردود موتورهای دیزلی بر سطح سرمی هورمون‌هایT3، T4 و تستوسترون در موش‌های صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cuspal Fracture Resistance of Maxillary Premolar Teeth Restored With 5 Different Techniques
بررسی استحکام شکست کاسپی دندان‌های پرمولر ماگزیلای ترمیم‌شده به پنج روش مختلف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 23, Number 3 (2015-6)


Assessing the Efficacy of a Lightening Solution of Radiographic Film in Root Length Determination
بررسی کارآیی یک محلول روشن‌کننده فیلم رادیوگرافی در تعیین طول کارکرد کانال ریشه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Oral Probiotics in Prevention of Necrotizing Enterocolitis in Premature Neonates
تأثیر پروبیوتیک خوراکی در پیشگیری از انتروکولیت نکروزان در نوزادان نارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Pilates Training on Plasma Levels of Ghrelin and Obestatin in Obese Older Men
اثر تمرینات پیلاتس بر مقادیر پلاسمایی گرلین و ابستاتین در مردان سالمند چاق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Maxillary Central Incisors Color Frequency by two Shade Guides in Patients Referring to Prosthodontics Department of Babol Dental Faculty
بررسی فراوانی رنگ دندان سانترال ماگزیلا با دو نوع نمونه رنگ در مراجعه‌کنندگان به بخش پروتزهای دندانی دانشکده دندانپزشکی بابل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Design and Preparation of Encapsulated Nano-Liposome Controlled Release including Silibinin Anti-Cancer Herbal Drug (Nano Phytosome)
طراحی و ساخت نانولیپوزوم آهسته رهش حاوی داروی گیاهی ضدسرطان سیلیبینین (نانوفایتوزوم)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Complications of Laparoscopic Cholecystectomy Compared with and without the Use of Drains in Uncomplicated Cases of Chronic Cholecystitis
مقایسه عوارض کوله سیستکتومی لاپاروسکوپیک با و بدون استفاده از درن در موارد کوله سیستیت مزمن بدون عارضه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Methanolic Extract of Peganum harmala on Pituitary-Thyroid Hormones and Histopathological Effect on Female Rats
بررسی اثرات عصاره هیدروالکلی گیاه اسپند بر میزان سطوح پارامترهای سرمی تیروئید و تغییرات هیستوپاتولوژی غده تیروئید در موش صحرایی ماده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Mir-101 Expression Changes and its Correlation with PTEN and MAGI2 Gene Expression in Three Prostate Cancer Cell Lines
بررسی تغییرات بیانmiR-101و ارتباط آن با میزان بیان ژن‌های سرکوب‌کننده تومور PTENو MAGI2در سه رده سلولی سرطان پروستات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Citrus Aurantium and Oxazepam Tablets Efficacy on Preoperative Anxiety in Patients Undergoing Coronary Artery Bypass Graft Surgery
مقایسه اثربخشی عرق بهار نارنج و قرص اگزازپام براضطراب قبل از عمل بیماران کاندید عمل جراحی پیوند عروق کرونر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Demography and Comparison of Ptosis Surgery Results and its Complications in Children and Adult Groups
دموگرافی و مقایسه نتایج و عوارض جراحی اصلاح افتادگی پلک در دو رده سنی اطفال و بزرگسال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 23, Number 2 (2015-5)


Assessment and Comparison of Impacted Maxillary Canine Position in Panoramic Radiography with CBCT
ارزیابی و مقایسه موقعیت دندان کانین نهفته ماگزیلاری در رادیوگرافی پانورامیک با تکنیک CBCT
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Happiness in Externs in Shahid Sadoughi University of Medical Sciences in 2012
میزان شادکامی در کارآموزان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، سال 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Protective Effect of Nigella Sativa Oil on Testicular Tissue and Sperm Parameters in Adult NMRI Mice Treated with Para-nonylphenol
ارزیابی اثر حفاظتی روغن سیاه‌دانه (Nigella Sativa Oil) بر بافت بیضه و پارامترهای اسپرم در موش‌های بالغ نژاد NMR تیمارشده با پارانونایل‌فنل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Oral Capsules of Saffron on Anxiety and Fatigue During the First Stage of Labor
بررسی تأثیر کپسول خوراکی زعفران بر اضطراب و خستگی مرحله اول زایمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

In Vitro Evaluation of Er: YAG Laser Conditioning Effect on Fissure Sealant Microleakage
بررسی آزمایشگاهی اثر کاندیشنینگ لیزرEr:YAG بر روی ریزنشت فیشور سیلانت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Invitro Comparison of Marginal Microleakage of Three Restoration Materials in Cl V Cavities Prepared by Er:YAG in Primary Teeth
مقایسه آزمایشگاهی ریزنشت لبه‌ای سه ماده ترمیمی در حفرات کلاس V آماده شده با لیزر Er:YAG در دندان‌های شیری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing Effect of Aaerobic and Resistance Training on Profile of Apolipoprotein and Lipoprotein in Overweight Females
مقایسه تاثیر تمرین هوازی و مقاومتی بر نیم رخ آپولیپوپروتئین و لیپوپروتئین بانوان دارای اضافه وزن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating Oral Mucositis Prevalence and its Related Factors in 80 Patients Undergone Bone Marrow Transplantation
بررسی فراوانی موکوزیت دهانی و عوامل مرتبط در 80 بیمار تحت پیوند مغز استخوان بیمارستان شریعتی تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comprision of the effect of aerobic and weight resistance training protocols on balance and neuron growth factor(NGF) on the Neuropathy– Diabetic Men
مقایسه اثر دو پروتکل تمرینات هوازی و تمرینات مقاومتی بر تعادل و فاکتور رشد عصب (NGF) مردان مبتلا به بیماری نوروپاتی-دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Resilience and Hardiness in Patients with Type 2 Diabetes in Yazd
رابطه بین تاب‌آوری و سرسختی روانشناختی در مبتلایان به دیابت 2 شهر یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 23, Number 1 (2015-4)


The Role of Vitamin D Supplementation in Cystic Fibrosis: A Systematic Review
نقش مکمل یاری ویتامین D در سیستیک فیبروزیس: مطالعه مروری نظام‌مند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating Frequency of Temporo- Mandibular Dysfunctions in Complete Denture Wearers Referring to the Prosthesis Department of Dental School during 2013-2014
بررسی فراوانی اختلالات مفصل گیجگاهی- فکی در بیماران دارای پروتز کامل مراجعه کننده به بخش پروتز دانشکده دندانپزشکی در سال 93-92
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency of Methicillin- Resistance among Clinical Isolates of Staphylococcus Aureus by Phenotypic and Molecular Methods in Yazd
بررسی فراوانی مقاومت به متی‌سیلین در سویه‌های بالینی استافیلوکوکوس اورئوس به روش‌های فنوتیپی و مولکولی در شهر یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Commiphora Mukul of Hydro Alcoholic Extract on Cardiac Enzymes, Lipid Profile and Blood Glucose in Diabetic Male Rats
اثرات مصرف عصاره هیدروالکلی مقل ازرق بر آنزیم‌های قلبی، پروفایل لیپیدی و گلوکز خون در موش‌های صحرایی دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparison Study between Adipose-Derived Stem Cells and Bone Marrow Stromal Cells Based on Self-Renewal Potential of Various Passages
مقایسه سلول‌های بنیادی مشتق از بافت چربی و سلول‌های استرومایی مغز استخوان بر اساس توانایی خودتکثیری در پاساژهای مختلف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association of Mdr1 Gene C1236t Polymorphism with Idiopathic Males’ Infertility in Guilan Population
بررسی ارتباط پلی‌مورفیسم C1236T ژن MDR1 در مردان مبتلا به ناباروری ایدیوپاتیک در جمعیت گیلان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Protective and Therapeutic Roles of Hexamethylenetetramine and N-Acetyl-Cysteine on Sulfur Mustard-Induced Oxidative Stress in Rat Serum
مقایسه اثرات حفاظتی و درمانی هگزا متیلن تترآمین و N – استیل سیستئین بر استرس اکسیداتیو ناشی از خردل گوگردی در سرم موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Adhesion Following First-Time C-Section and its Effects on Mother and Neonate in Patients Admitted to Shahid Sadoughi Hospital in Yazd during 2012-2014
بررسی میزان چسبندگی ناشی از سزارین بار اول و پیامدهای مادر و نوزاد مرتبط با آن در بیماران مراجعه‌کننده به بیمارستان شهید صدوقی یزد در سال‌های 93-91
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Metformin Intra Ventricular Injection on Learning and Spatial Memory in Streptozotocin Rat Model of Alzheimer's Disease
تأثیر تزریق داخل بطنی متفورمین بر یادگیری و حافظه فضایی موش‌های آلزایمری مدل استرپتوزوسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing Effects of Four Toothpaste Types (Nasim, Crest 7, Crest Sensitivity and Daroghar3) on Rate of Enamel Abrasion
مقایسه اثر چهار نوع خمیردندان(نسیم، کرست7، کرست ضدحساسیت، داروگر 3) برمیزان سایش مینای دندان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 22, Number 6 (2015-2)


Toxicity of Nanomaterials-Physicochemical Effects
سمیت نانومواد- تأثیر خواص فیزیکوشیمیایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Achillea.millefolium on the Consequences of Stroke in Ovarectomized Rats
بررسی اثر عصاره‌ گیاه بومادران بر پیامد‌های ناشی از سکته مغزی در موش‌های صحرایی ماده بعد از برداشتن تخمدان‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hepatoprotective Effects of Betaine Against Oxidative Stress Induced by Levodopa and Benserazide in Rats
اثرات حفاظت کبدی بتائین در مقابل استرس اکسیداتیو ناشی از لوودوپا و بنسرازید در موش‌های صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cloning and Expression of Fusion Genes of Domain A-1 Protective Antigen of Bacillus Anthracis and Shigella Enterotoxin B Subunit (Stxb) In E. Coil
همسانه‌سازی و بیان ژن‌های ممزوجی دومن - a1 آنتی‌ژن حفاظتی با سیلوس آنتراسیس و زیرواحد B سم شیگلا در باکتری E. coli
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Side Effects of Suction Catheter and Nelaton Catheter in Patients with Brain Trauma
مقایسه عوارض استفاده از سوند ساکشن و نلاتون در ساکشن بیماران ضربه مغزی و اینتوبه شده بستری در بخش مراقبت ویژه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Assessment of Cytotoxicity and Genotoxicity of Mirtazapine in Human Blood Lymphocytes Using Micronucleus Test
بررسی سیتوتوکسیسیته و ژنوتوکسیسیته میرتازاپین در لنفوسیت‌های خونی با استفاده از روش میکرونوکلئوس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating Effects of Gelatin-Chitosan Film on Culture of Bone Marrow Stromal Cells in Rat
بررسی آثار کامپوزیت ژلاتین– کیتوسان بر کشت سلول‌های استرومایی مغز استخوان موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Self Efficacy and some of related factors in Diabetic Patients
میزان خودکارآمدی و برخی عوامل مرتبط با آن در بیماران دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationships Between Serum Interleukn-18 Concentration with Acylated Ghrelin, Growth Hormone, Insulin Resistance, and Lipid Profile in Obese and Lean Men
ارتباط سطح سرمی IL-18 با گرلین آسیل‌دار، هورمون رشد، مقاومت انسولینی و پروفایل چربی در مردان چاق و لاغر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating Antibiotic Resistance in Pseudomonas Aeruginosa Strains Isolated from Various Clinical Specimens of Patients Referring to Hospitals in Yazd
بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی سویه‌های پسودوموناس آیروژینوزای جداشده از نمونه‌های مختلف بالینی در بیماران مراجعه‌کننده به بیمارستان‌های شهر یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Probiotic Yogurt Consumption on Cardiovascular Disease Risk Factors in Subjects with Type 2 Diabetes
بررسی اثر دریافت ماست پروبیوتیک بر عوامل خطر بیماری‌های قلبی- عروقی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2: یک کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل‌دار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Hypericum Perforarum on Anxiety and Depressant Activity in Wistar Rats Exposed to Phenol
اثر عصاره علف چای بر اضطرب رفتاری و ترس در رت‌های نژاد ویستار مواجهه شده با فنول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating N-Butanol and Ethyl Acetate Fractions of Nigella Sativa on Motoneurons’ Density of Spinal Cord Ventral Horn in Rats with Compressived Injury of Sciatic Nerve
مطالعه اثرات فراکسیون‌های ان‌بوتانول و اتیل استات گیاه سیاه‌دانه (Nigella sativa) بر دانسیته نورون‌های حرکتی شاخ قدامی نخاع بعد از ضایعه کمپرسیون عصب سیاتیک موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating Prevalence of FOXP3 Gene Polymorphism in Multiple Sclerosis
بررسی شیوع فراوانی پلی‌مورفیسم rs3761549 ژن foxp 3 در بیماری مولتیپل اسکلروزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Chemical Assessment of Seed Essence of Three Native Medicinal Plants of Yazd Province (Bunium Premium, ‌Cuminum Cyminum, Trachyspermum Copticum) and the Comparison of Their Antioxidant Properties
بررسی ترکیبات شیمایی اسانس بذر سه گیاه دارویی بومی استان یزد (زیره سیان، زیره سیاه و زنیان) و مقایسه قدرت آنتی‌اکسیدانی آنها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 22, Number 5 (2014-12)


A Case Report on the Choledochal Cyst in Pregnancy
گزارش یک مورد کیست کلدوک در حاملگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Production of Mouse Monoclonal Antibody against Morphine without Cross Reactivity with Heroin
تولید آنتی بادی منوکلونال در موش علیه مورفین بدون واکنش متقاطع با هرویین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Glycyrrhiza Glabra and Vitamin C on Acrylamide-Induced Motor Dysfunction
اثر عصاره آبی شیرین بیان و ویتامین C بر اختلالات حرکتی ناشی از آکریل آمید در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Intermittent Training on Oxidative and Glycolytic Capacity in Rat Skeletal Muscles
تأثیر تمرین تناوبی بر ظرفیت اکسیداتیو و گلیکولیتیک عضلات اسکلتی موش‌های صحرایی نر پیر و جوان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Apple Vinegar on Lipid Profiles and Anthropometric Indices in Type 2 Diabetes Patients with Dyslipidemia: A Randomized Clinical Trial
بررسی تأثیر مصرف سرکه سیب بر پروفایل لیپیدی خون و شاخص‌های تن‌سنجی در بیماران دیابتی نوع 2 مبتلا به دیس‌لیپیدمی: یک کارآزمایی بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating Clinical and Radiographical Success Rate of Dental Procedures Performed On Children under General Anesthesia in a Surgical Clinic in Yazd between 2006- 2011
بررسی موفقیت بالینی و رادیوگرافی درمان‌های دندانپزشکی انجام شده تحت بیهوشی عمومی در کودکان مراجعه‌کننده به یکی از مراکز جراحی شهر یزد در بین سال ١٣٨٥ تا ١٣٩۰
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Genetic variation of rs438601 marker in the Iranian Population: An informative marker for molecular diagnosis of hemophilia B
بررسی تنوع ژنتیکی مارکر rs438601در جمعیت اصفهان: یک مارکر آگاهی‌دهنده در تشخیص‌های مولکولی هموفیلی B
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determining the Relationship between Dental Caries and Periodontal Disease on the Panoramic Radiographies
بررسی رابطه پوسیدگی دندانی و بیماری‌های پریودنتال در رادیوگرافی‌های پانورامیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of Factors affecting outcome of surgery in patients with spontaneous intracerebral hemorrhages
تعیین عوامل مؤثر بر پیش‌آگهی جراحی در بیماران با خونریزی‌های داخل مغزی خود بخودی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating Contingency Risk Factors of Brain Tumor in Children and Adolescents
بررسی عوامل خطر احتمالی تومورهای مغزی در کودکان و نوجوانان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Emotional Schema Therapy on Emotional Schemas of Female Victims of Child Abuse and Neglect
اثربخشی درمان طرحواره‌های هیجانی بر طرحواره‌های هیجانی زنان قربانی کودک‌آزاری و غفلت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Incidence of Abdominal and Pelvic Surgery among Patients with Irritable Bowel Syndrome
بررسی میزان اعمال جراحی شکم و لگن در بیماران مبتلا به سندروم روده تحریک‌پذیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Effect of Adding Ketamine and Neostigmine to 0.25 %-Bupivacaine for Epidural Analgesia in Patients Candidate for Elective Surgery of Femur Fracture
مقایسه اثر افزودن نئوستیگمن و کتامین به بوپیواکائین 25% جهت بی‌دردی اپیدورال در بیماران کاندید عمل جراحی غیراورژانس شکستگی فمور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Hydroxy Urea in treatment of patients with thalassemia Intermedia
اثر کپسول هیدرکسی اوره در درمان بیماران تالاسمی اینترمدیایی شهر اردبیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Prospective Randomized Trial of Diltiazem Gel and Glyceryl Trinitrate Ointment on Treatment of Chronic Anal Fissure
مقایسه میزان بهبودی و عوارض ناشی از درمان بیماران مبتلا به شقاق مزمن مقعد در دو روش استفاده از پماد 03/0%GTN و ژل دیلتیازم 2%
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 22, Number 4 (2014-10)


Papillary Squamous Cell Carcinoma of the Ethmoidal Sinus in a 72- Year Old Female: A Case Report
پاپیلاری اسکواموس سل کارسینومای سینوس اتمویید در خانم 72 ساله
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Effect of Intraperitoneal Injection of Magnesium Oxide Nanoparticles on the Liver and Kidney Function of Rat in Vivo
بررسی تأثیر تزریق داخل صفاقی نانو ذرات اکسید منیزیم بر عملکرد کبد و کلیه موش صحرایی در محیط In Vivo
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Effect of Periodontal Treatment on Recurrence of Dyspepsia Caused by Helicobacter Pylori
بررسی تأثیر درمان پریودنتال بر عود دیس‌پپسی ناشی از هلیکوباکتر پیلوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

In Vitro Study of the Effect of Vitamin E on Viability, Morphological Changes and Induction of Osteogenic Differentiation in Adult Rat Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells
بررسی آزمایشگاهی اثر ویتامین E بر قدرت زیستی، تغییرات مورفولوژیک و القاء تمایز استئوژنیک در سلول‌های بنیادی مزانشیمی مغزاستخوان رت بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Effects of Adding Fentanyl to Bupivacaine in Spinal Anesthesia of Opium-addicted Patients
بررسی اثرات افزودن فنتانیل به بوپیواکائین در بی‌حسی نخاعی بیماران وابسته به تریاک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Topical Tetracycline Gel with Non Surgical Periodontal Therapy on Hba1c and Lipid Profile in Type 2 Diabetic Patients: A Clinico- Biochemical Study
اثر ژل تتراسیکلین موضعی به همراه درمان غیرجراحی پریودنتال بر روی HbA1c و Lipid profile بیماران دیابتی نوع 2: مطالعه بالینی – بیو شیمیایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Intrathecal Administration of Vitamin K2 on Inflammatory Rat Paw Edema Induced by Formalin
اثر تجویز داخل نخاعی ویتامین K2 بر ادم التهابی پای موش صحرایی، القاء شده با فرمالین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comparison of Dentin Capacitance in Young and Old Permanent Teeth
تعیین و مقایسه ظرفیت خازنی عاج در دندان‌های جوان و مسن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Effectiveness of Centaureacyanus Extracts on Planktonic Growth and Biofilm Structures of Six Pathogenic Bacteria
بررسی اثربخشی عصاره‌های الکلی گیاه Centaurea cyanus بر فرم منفرد و بیوفیلمی شش باکتری پاتوژن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determining Selenium Serum Level in Healthy Young Couples by Furnace Atomic Absorption
تعیین سطح سرمی سلنیوم در زوج‌های جوان سالم با روش جذب اتمی کوره‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survival of Peripheral Blood Neutrophil Following Treatment with Soluble Factors from Rat Mesenchymal Stem Cells
زنده مانی نوتروفیل خون محیطی به دنبال تیمار با فاکتورهای محلول ناشی از سلول بنیادی مزانشیمال رت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Basic Fibroblast Growth Factor on in Vitro Maturation of Oocytes of Mouse at the Stage of Germinal Vesicle
اثر فاکتور رشد فیبروبلاستی بازی بر بلوغ آزمایشگاهی تخمک موش در مرحله وزیکول زایا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Neuroprotective Effect of Alcholic Extracts of Achillea Biebersteinii Leave on α Motoneurons after Sciatic Nerve Compression in Rats
بررسی اثر نوروپروتکتیو عصاره الکلی برگ گیاه بومادران Achillea Biebersteinii بر نورون‌های آلفای شاخ قدامی نخاع پس از کمپرسیون عصب سیاتیک در رت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating Micro-Tensile Bond Strength of Silorane Based Composite in Enamel Surfaces Prepared by Er:YAG Laser vs. Bur-Cut
بررسی استحکام باند ریزکششی کامپوزیت با بیس سایلوران درسطوح مینایی آماده‌سازی شده با لیزر Er:YAG و فرز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Caval Index to Estimate Low CVP in Comparison with Invasive Method in Patients Admitted In ICU of Bahonar Hospital
بررسی ارزش تشخیصی میزانCaval index در تعیین فشار ورید مرکزی پایین در مقایسه با روش تهاجمی در بیماران بستری در ICU بیمارستان شهید باهنر کرمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 22, Number 3 (2014-8)


Schwannoma of the Parotid Gland: A Case Report
گزارش یک مورد شوانومای پاروتید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review on the Activity of Angiogenic and Apoptotic Factors in Transplanted Ovarian Tissue
مروری بر فعالیت عوامل رگزایی و مرگ سلولی در بافت تخمدان پیوندی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Osteoporosis and Periodontitis in the Females over 40 Years
بررسی ارتباط استئوپروز و پریودنتیت در زنان بالای 40 سال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Considering the effective of Blood Platelet Extraction (Platelet layset) on growth and survival of oocytes from prepubertal NMRI mouse pre-antral follicles
تأثیر عصاره تخلیص شده پلاکت‌های خون بر روی رشد و بقاء اووسیت و فولیکول پره‌آنترال موش سوری نژاد NMRI
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Antibacterial Effect of Peganum Harmala Extract and 5/25% Sodium Hypochlorite on Enterococcus Faeclis Biofilm
مقایسه اثر ضدمیکروبی عصاره اسفند با هیپوکلریت سدیم 25/5% بر روی بیوفیلم انتروکوک فکالیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing Eruption Space of the Lower Third Molar in Unerupted and Erupted Teeth via Digital Anoramic Radiography in Patients Referring to Yazd Dental College during 2011-13
بررسی و مقایسه فضای رویشی دندان مولر سوم نهفته و رویش یافته فک پایین با رادیوگرافی پانورامیک دیجیتال در مراجعین به دانشکده دندانپزشکی یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Prevalence of Body Dysmorphic Disorder in Female Adolescents of Yazd
میزان شیوع اختلال بدشکلی بدن در نوجوانان دختر یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Curcumin on Angiogenesis in Aortic Ring Model of the Wistar Rat
اثر کورکومین بر آنژیوژنز در مدل حلقه آئورت موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating Hyoid Bone Position in 7-11 Year Children with Ankyloglossia in Lateral Cephalometic Radiographs
بررسی موقعیت استخوان هیویید کودکان 11-7 ساله مبتلا به انکیلوگلوسیا در رادیوگرافی‌های لترال سفالومتری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Incentive Spirometry on Oxygenation in Patients after Coronary Artery Bypass Graft Surgery
تأثیر اسپرومتری تشویقی، بر میزان اکسیژناسیون بیماران پس از جراحی پیوند عروق کرونر بدون کاربرد پمپ قلبی ریوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing Effect of Four Different Restorative Techniques with Composite on Gingival Seal Located on the Dentin
مقایسه تأثیر چهار تکنیک ترمیم همراه با کامپوزیت برسیل مارجین حینجیوالی ترمیم قرار گرفته بر روی عاج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Survival Rate of Patients with Colorectal Cancer in Yazd during 2001-2011
بررسی میزان بقای بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال در استان یزد طی سال‌های 1390-1380
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Preparing PCL/PLGA Hybrid Nanofiber Scaffold Capable of Controlled Releasing of Insulin for Cartilage Tissue Engineering Application
ساخت داربست نانوفیبر هیبریدی PCL/PLGA با قابلیت رهایش کنترل‌شده انسولین به منظور کاربرد آن در مهندسی بافت غضروف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of Serum Zinc and Copper Levels in the Patients with Brucellosis and Comparing with Healthy Persons
بررسی سطح سرمی مس و روی قبل و بعد از درمان در بیماران مبتلا به تب مالت و مقایسه آن با افراد سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Canal Contamination with Saliva on Apical Sealing
تأثیر آلودگی کانال ریشه دندان به بزاق بر مهر و موم اپیکالی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 22, Number 2 (2014-6)


Two Case Reports of Rare Brucellosis Complications in Two Different Ranges of Age
گزارش دو مورد عارضه نادر بروسلوز در دو رده سنی متفاوت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review of Liver Perfusion Method in Toxicology Studies
مروری بر استفاده از روش پرفیوژن کبدی در مطالعات سم شناسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Combined Therapy of Spiritual-Cognitive Group Therapy on Death Anxiety in Patients with Cancer
تأثیر درمان ترکیبی گروه درمانی معنوی و شناختی بر کاهش اضطراب مرگ بیماران مبتلا به سرطان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identifying and Assessing the Improvement Scale of Infection- control Criterion for Hepatitis B virus in Regard to the Knowledge, Attitudes and Preventive Health Behaviors
شناسایی و سنجش مقیاس بهبود موازین کنترل عفونت ویروس هپاتیت ب در حیطه دانش، نگرش و رفتار بهداشتی پیشگیری‌کننده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Therapeutic Ultrasound Examination of Follicular Reserve, and Ovarian Tissue Angiogenesis in Mice, 14 Days after Heterotopic Transplantation
بررسی فراصوت درمانی بر ذخیره فولیکولی و رگزایی بافت تخمدان موش، 14 روز پس از پیوند هتروتوپیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Three Heparinization Methods of Hemodialysis Set on Coagulation Condition and Dialysis Efficacy in Patient Undergoing Hemodialysis
مقایسه سه روش هپارینه کردن ست همودیالیز بر وضعیت انعقادی و کفایت دیالیز دربیماران تحت درمان با همودیالیز 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating Oxidative Stress Factors Induced by Chlorpyrifos Poisoning in Plasma of Wistar Rat
ارزیابی فاکتورهای استرس اکسیداتیو ناشی از مسمومیت با کلرپیریفوس ((Chlorpyrifos در پلاسمای موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comparison between Conceived Stress and Personality traits, in People Suffering from Migraine and Healthy People
مقایسه استرس ادراک‌شده و صفات شخصیتی در بیماران مبتلا به میگرن و افراد سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Meta-cognitive Therapy on Decreasing of Thought- fusion Beliefs in Patients with Washing Type of Obsessive- compulsive Disorder
اثربخشی درمان فراشناختی در کاهش باورهای مربوط به درآمیختگی افکار افراد مبتلا به نوع شستشوی اختلال وسواسی ـ اجباری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of serum lipoproteins - A and its Association with Inflammatory Markers in Patients with Rheumatoid Arthritis
تعیین غلظت سرمی لیپوپروتئین – آ و ارتباط آن با فاکتورهای التهابی در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating Early and Late Complications in Conventional and LigaSure Hemorroidectomy
بررسی عوارض زودرس و دیررس هموروئیدکتومی با دو تکنیک لیگاشور و سنتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Drying Time and Temperature of Solvent Evaporation of two Total Etch Adhesives on Microtensile Bond Strength of Composite to Dentin
بررسی اثر زمان و دمای تبخیر حلال دو نوع ادهزیوتوتال اچ بر استحکام باند ریزکششی کامپوزیت به عاج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Aerobic and Anaerobic Exercises on Changes of Chemerin Levels in Female Sprague Dawley Rats
تأثیر دو نوع برنامه هوازی و بی‌هوازی بر تغییرات سطوح کمرین در موش‌های ماده نژاد اسپراگوداولی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of Anatomy of Mesio-Buccal Root Canal in Maxillary First Permanent Molars Using CBCT Technique
بررسی آناتومی کانال ریشه مزیوباکال در دندان‌های مولر اول دائمی ماگزیلا با استفاده از تکنیک تصویربرداری CBCT
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Melittin on Rac1 Protein Expression as a Metastatic Factor in AGS Gastric Cancer Cell Lines
بررسی اثر ملیتین بر میزان بیان پروتئین Rac1 به عنوان مارکر متاستاز در سلول‌های سرطان معده رده AGS
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 22, Number 1 (2014-4)


Hemodynamic Responses after Resistance, Aerobic and Concurrent Exercise in Untrained, Overweight Young Men
پاسخ‌های همودینامیک پس از فعالیت‌های ورزشی مقاومتی، هوازی و ترکیبی در مردان سالم تمرین نکرده دارای اضافه‌ وزن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Novel Nucleotide Changes in Mitochondrial COXII, Cytochrome B and tRNAGlu Genes in Patients with Brugada Syndrome
تغییرات نوکلئوتیدی ژن‌های CoxII، سیتوکروم b و tRNAGlu میتوکندریایی در بیماران ایرانی مبتلا به سندرم بروگادا (آریتمی قلبی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Cognitive Behavior Therapy on Anxiety Reduction of First Normal Vaginal Delivery
تأثیر درمان شناختی رفتاری بر کاهش اضطراب زایمان طبیعی نخست
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Cranberry Supplement on Metabolic Syndrome
تأثیر مکمل یاری زغال اخته بر سندروم متابولیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative study on Knowledge of General Dentists and Dental Interns about Oral Squamous Cell Carcinoma
بررسی آگاهی دندانپزشکان عمومی و کارورزان دندانپزشکی در مورد اسکواموس سل کارسینومای دهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of an Indirect Composite Resin Surface Treatment with Two Types of Lasers: Nd: YAG, Er:YAG and Acid Etching on the Microshear Bond Strength of a Resin Cement
بررسی اثر آماده سازی سطح یک نوع کامپوزیت غیرمستقیم، به وسیله دو نوع لیزرNd:YAG و Er:YAG و اسید اچ، بر استحکام باند ریز برشی سمان رزینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of 8-week Aerobic Exercise with Purslane Supplementation Consumption on Peroxidant and Antioxidants Indicators in Women with Type 2 Diabetes
اثر هشت هفته تمرین هوازی به همراه مصرف مکمل خرفه بر شاخص‌های پراکسیدانی و آنتی اکسیدانی در زنان مبتلا به دیابت نوع 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Perceived Uncertaintyin Multiple Sclerosis Patients
درک از تردید در بیماران مولتیپل اسکلروزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating Sedative, Preanaesthetic & Anti-anxiety Effects of Herbal Extract of Cannabis Sativa in Comparison with Diazepam in Rats
مطالعه اثرات تسکینی، پیش بیهوشی و ضداضطرابی عصاره گیاهی شاهدانهCannabis Sativa در مقایسه با دیازپام در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Purification and Characterization of a New Antimicrobial Peptide from Skin Secretions of Bufo Kavirensis
معرفی پپتید ضدمیکروبی جدید با نام Buforin–K از ترشحات پوستی وزغ کویری بومی یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Positioning Errors of Digital Panoramic in Patients Referred to Oral and Maxillofacial Radiography Department of Shahid Sadoughi Dentistry School of Yazd
بررسی میزان شیوع خطاهای موقعیتی پانورامیک دیجیتال در بیماران مراجعه کننده به بخش رادیولوژی دهان، فک و صورت دانشکده دندانپزشکی شهید صدوقی یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Yoga Exercise on Parameters of Type II Diabetes
اثر یوگا بر پارامترهای بیماری دیابت نوع ٢
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Vitamin D on dryness and pale vaginal mucosa
تأثیر ویتامین D بر خشکی و رنگ پریدگی مخاط واژن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Experiences of Chemical Victims of Iraq–Iran Conflict in Terms of Nature and Structure of Suffering Sources
تبیین تجارب جانبازان شیمیایی جنگ ایران و عراق از ماهیت و ساختار منابع رنج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Ultraviolet (UV) Radiation Duration on Drug Susceptibility Testing of Rhizopus spp. to Amphotericin B, Itraconazole and Fluconazole
اثر مدت زمان تابش اشعه اولتراویوله روی تست حساسیت دارویی قارچ رایزوپوس نسبت به داروهای آمفوتریسین B، ایتراکونازول و فلوکونازول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 21, Number 6 (2014-2)


The Role of Oral Care in Prevention of Ventilator Associated Pneumonia: A Literature Review
نقش مراقبت از دهان در پیشگیری از پنومونی ناشی از ونتیلاتور: یک مطالعه مروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating Prevalence of deaths from Traffic Accidents and Factors Associated with it in Yazd in 2009
بررسی فراوانی نسبی مرگ ناشی از حوادث ترافیکی و عوامل مرتبط با آن در شهرستان یزد درسال1388
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Relative Frequency of Infection with Herpes Simplex Virus Types 1 and 2 in the Serum of Patients with Multiple Sclerosis via Using Loop-mediated Isothermal Amplification (LAMP)
بررسی فراوانی نسبی آلودگی به ویروس هرپس سیمپلکس تیپ 1و2 در سرم بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس از طریق روش تکثیر هم دما به واسطه حلقه (LAMP)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Antibacterial Effect of Malva Sylvestris L.(Aerial and Root Organs) by MIC
مقایسه اثرات ضدباکتریایی اندام هوایی و ریشه گیاه پنیرک با روش MIC
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating Intensive Care Unit Nurses' Performance and its Adjusting with Standard
بررسی عملکرد پرستاران شاغل دربخش‌های مراقبت‌های ویژه و انطباق آن با استاندارد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Mindfulness-based Cognitive Therapy (MBCT) and Cognitive Behavior Therapy (CBT) on Decreasing Pain, Depression and Anxiety of Patients with Chronic Low Back Pain
اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی و درمان شتاختی ـ رفتاری بر کاهش درد، افسردگی و اضطراب بیماران مبتلا به کمر درد مزمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of 8-Week Endurance, Resistance and Concurrent Trainings on Serum Leptin Concentration Changes and Some Regulator Hormones of Blood Glucose in Athlete Male Students
تأثیر 8 هفته تمرینات هوازی، مقاومتی و موازی بر تغییرات غلظت لپتین سرم و برخی هورمون های تنظیم کننده قندخون در دانشجویان پسر ورزشکار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of General Hypothermia on the Embolic Model of Stroke in the Male Rat
بررسی اثر هیپوترمی جنرال بر سکته مغزی مدل آمبولیک در موش صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Correlation between rs1049305 and ‏rs10244884 Polymorphisms of AQP-1 Gene and Menorrhagia ‎in Adolescents
بررسی ارتباط پلی‌مورفیسم‌های ‏rs1049305‎‏ و rs10244884 ژن AQP-1 با منوراژی نوجوانان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Methanol Soy Extracts on TSH, T3and T4 Serum Concentrations in Ovariectomized Rats
اثر عصاره متانولی سویا بر غلظت سرمی هورمون‌های تیروئید و تیروتروبین در رت‌های اواریکتومی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between BMI and DMFT/dmft among 7-11 Year-old Children in Yazd
ارتباط بین شاخص توده بدنی و پوسیدگی دندانی در کودکان 7 تا 11 ساله شهر یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Total Antioxidant Capacity of Serum in Type 2 Diabetic Patients and Healthy Individuals
مقایسه ظرفیت آنتی‌اکسیدانی تام سرم بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 و افراد سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing Serum and 24-hour Urine Calcium between Preeclamptic and Non-preeclamptic Patients
مقایسه سطح کلسیم سرمی و کلسیم ادرار 24 ساعته در بیماران پره اکلامپسی و غیرپره‌اکلامپسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Dry Cupping Therapy and BL 23 Acupressure Point on the Severity of Lower Back Pain after Delivery in Nulliparous Women Based on the Visual Assessment Scale in 2012
مقایسه تأثیر بادکش درمانی خشک و طب فشاری در نقطه BL23 بر شدت درد ناحیه تحتانی کمر پس از زایمان براساس مقیاس سنجش دیداری در زنان نخست‌زا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Frequency of Superior Oblique Palsy and Comparison of its Surgical Outcome with Other Vertical Strabismus
بررسی فراوانی نسبی فلج عضله مایل فوقانی و مقایسه نتایج و عوارض روش‌های جراحی آن با دیگر استرابیسم‌های عمودی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Plyometric Training on Trunk Muscle Pre-activation in Active Females with Trunk Neuromuscular Control Deficit
بررسی تأثیر تمرینات پلیومتریک بر فعالیت پیش بین عضلات کمری لگنی زنان مبتلا به نقص کنترل تنه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Different Extraction Methods for Optimizing Antioxidant Compounds in Origanum Majorana L
مقایسه روش‌های مختلف عصاره‌گیری برای بهینه‌سازی استخراج ترکیبات آنتی‌اکسیدانی گیاه مرزنگوش (Origanum majorana L)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 21, Number 5 (2013-12)


Comparison of Esophageal, Tympanic and Rectal Temperatures in Pediatric Patients below 12 Years Old Undergoing Open Heart Surgery
بررسی مقایسه‌ای میزان درجه حرارت مری، گوش و مقعد در کودکان تحت جراحی قلب باز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Requirement of Routine Intraoperative Cholaniography at Cholecystectomy
بررسی نیازبه کلانژیوگرافی روتین حین عمل جراحی کلسیستکتومی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating CT-Guided Transthoracic Core Needle Biopsy Specimens in Yazd Shahid Sadoughi Hospital
بررسی نمونه‌های آسیب‌شناسی حاصل از بیوپسی سوزنی با هدایت سی‌تی‌اسکن در ضایعات قفسه سینه بیماران مراجعه‌کننده به بخش پاتولوژی بیمارستان شهید صدوقی یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Olive Intake and Metabolic Syndrome Incidence during 3 Years of Follow up in Adult Men and Women
مقایسه دریافت زیتون و بروز سندرم متابولیک طی 3 سال پیگیری در مردان و زنان بزرگسال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Effect of Oral Consumption of Tear Assafoetida on Hepatic, Renal, Cardiac, and Blood Biochemical Parameters of Rats
بررسی اثر مصرف خوراکی آنغوزه اشکی بر پارامترهای بیوشیمیایی کبدی، کلیوی، قلبی و خونی رت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Impact of Magnesium Supplementation on Serum Alkaline Phosphatase, Osteocalcin and Fracture Healing in Women with Bone Fracture
بررسی تأثیر مکمل یاری منیزیم بر مارکرهای سرمی ساخت استخوان و ترمیم شکستگی استخوان‌های بلند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of 8-week Aerobic and Concurrent (aerobic- resistance) Exercise Training on Serum IL-6 Levels and Insulin Resistance in Type 2 Diabetic Patients
بررسی اثر 8 هفته تمرینات ورزشی هوازی و ترکیبی (هوازی- مقاومتی) بر سطوح IL-6 سرم و مقاومت به انسولین در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating Sodium Nitrite Effect on Blood Nitric Oxide and Histopathologic Changes on Pulmonary Artery in Adult Male Rats
بررسی اثر نیتریت سدیم برمیزان نیتریک اکساید خون وتغییرات هیستوپاتولوژیکی سرخرگ ششی در موش صحرایی نربالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the KLF4 Gene Expression as a New Molecular Marker in Breast Tumors
بررسی بیان ژن KLF4 به عنوان یک مارکر مولکولی جدید در تومورهای سرطانی پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Uniform and Non-uniform High-z Nanoparticles Distribution in Tumor Volume on Dose Enhancement Factor During 192Ir Brachytherapy
تأثیر توزیع یکنواخت و غیریکنواخت نانوذرات با اعداد اتمی بالا در حجم تومور بر فاکتور افزایش دوز در براکی تراپی با چشمه ایریدیم-192
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of mRNA Expression Profile of ABCG2/BCRP in Childhood Acute Lymphoblastic Leukemia
بررسی پروفایل بیانی mRNAی ژن ABCG2/BCRP در کودکان مبتلا به لوسمی لنفوبلاستی حاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Social Networks and the Recovery Rate in Patients with Coronary Heart Disorder after Heart By-pass Surgery
بررسی رابطه بین شبکه‌های اجتماعی و سرعت بهبودی بیماران قلبی ـ عروقی بعد از جراحی بای‌پس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Effect of Intramuscular Dexamethas on Duration of Labor in Post Date Pregnancy
بررسی تأثیر تزریق عضلانی آمپول دگزامتازون بر طول مدت زایمان در حاملگی‌های پس از موعد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Clinical Outcome Assessment of Medial Femoral Tunnel Placement in Anterior Cruciate Ligament Reconstruction
ارزیابی نتایج بالینی روش مدیالیزه کردن ورودی تونل تیبیا در بازسازی لیگامان صلیبی قدامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 21, Number 4 (2013-10)


Application of Intra-ocular Lenses in Cataract Surgery and the Factors Influencing Visual Acuity after Surgery
کاربرد لنزهای داخل چشمی در جراحی کاتاراکت و عوامل تأثیرگذار بر دید بیمار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Effect of Pretreatment with Oxygen on Inhibition of Gentamycin-induced Nephrotoxicity in Rats
بررسی تأثیر پیش‌درمانی با اکسیژن بر مهار نفروتوکسیسیتی حاد القا شده به وسیله جنتامایسین در رت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating Antibacterial Property of the ZatariaMultilflora Essence and Chlorhexidine on Orthodontic Elastic Rings Contaminated with Streptococcus Mutant In Vitro
بررسی خواص ضدباکتریایی محلول اسانس آویشن و دهان شویه کلرهگزیدین بر روی رینگ‌های الاستیک ارتودنسی آلوده به استرپتوکوکوس موتانس در شرایط برون تنی (In Vitro)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Th1 and Th17 cells cytokines in cell culture stimulated in women with recurrent spontaneous abortion
بررسی سایتوکاین‌های سلول‌های Th1 و TH17 تحریک شده در محیط کشت سلولی در زنان مبتلا به سقط مکررخود به خودی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Synergic Effects of Ethanolic Extract of Allium sativum L and Electromagnetic Field with Low Frequency on Angiogenesis in Chick Chorioallantoic Membrane (In Vivo)
بررسی اثرات توأم عصاره اتانولی سیر (Allium Sativum L) و میدان الکترومغناطیس با فرکانس پایین بر رگ‌زایی در پرده کوریوالانتوئیک جنین جوجه (In Vivo)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Curcumin on Phosphorylation of AMPK and ACC in C2C12 Skeletal Muscle Cells
بررسی اثر کورکومین بر میزان فسفریلاسیون AMPK وACC در سلول‌های ماهیچه‌ای رده C2C12
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Pioglitazon in Non-Alcoholig Fatty Liver Disease
بررسی اثر پیوگلیتازون بر روی کبد چرب غیرالکلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Psychological Hardiness and Social Support with Adaptation: A Study on Individuals with Multiple Sclerosis
رابطه سرسختی روانشناختی و حمایت اجتماعی با سازگاری: مطالعه‌ای بر روی بیماران مالتیپل اسکلروزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency of HER-2 over Expression in the Patients with Breast Cancer after Mastectomy
بررسی فراوانی نسبی بیان بیش از حدHER-2 در بیماران مبتلا به سرطان پستان پس از عمل جراحی ماستکتومی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Emotional Deficit and Pain in Patients with Rheumatoid Arthritis in Isfahan City
رابطه بین نقص هیجانی و درد در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید شهر اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The role of selenium in predicting preeclampsia
نقش سلنیوم در پیشگیری پره اکلامپسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating Efficacy of Melatonin and Gabapentin in Reducing Anxiety and Pain of Lumbar Puncture in Children
بررسی اثر ملاتونین و گاباپنتین در کاهش اضطراب و درد ناشی از پونکسیون لومبار در کودکان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of a Six- Month Aerobic Exercise on Levels of GH, IGF-1 and GH/IGF-1 Ratio Serum in Sedentary Middle-aged Women
تأثیر شش ماه تمرین هوازی بر سطوح هورمون رشد، IGF-1 و نسبت GH به IGF-1 سرمی زنان میانسال غیرفعال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 21, Number 3 (2013-8)


Abdominal Wall Desmoid Tumor in a Pregnant Woman and Cesarean Section Managment
تومور دسموئید جدار شکم در یک زن باردار و نحوه انجام سزارین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Validation of the Persian Version of Obsessive Beliefs Questionnaire-Child and Teenager Version in Group of Iranian Adolescents
اعتباریابی پرسشنامه عقاید وسواسی (نسخه کودک و نوجوان) در گروهی از نوجوانان ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Anti Diabetic Effect of Curcuma Longa Extract via Non-insulin Dependent Cellular Pathway AMPK
اثر ضددیابتی عصاره زردچوبه از مسیر سلولی غیروابسته به انسولین AMPK
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating Effect of a Period of Water Exercise on Sleep Quality in Male Elders
بررسی تأثیر یک دوره تمرین در آب بر کیفیت خواب مردان سالمند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of NKG2D rs1049174G>C Gene Polymorphism in Women with Breast Cancer
بررسی شیوع پلی‌مورفیسم rs 1049174 ژن NKG2D در بیماران مبتلا به سرطان پستان و مقایسه آن با افراد سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Phenolic Content of Turmeric hydroalcoholic Extract in Iran by Singleton Method
ارزیابی محتوای پلی‌فنولی عصاره آبی الکلی زردچوبه در ایران با روش سینگلتون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Chemotherapy and Tamoxifen with Incidence of Fatty Liver in Women with Breast Cancer
ارتباط بین شیمی درمانی و تاموکسیفن با بروز کبد چرب در زنان مبتلا به سرطان پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating Effect of Drug Use on Short-term Complications and Bleeding in Patients Undergoing Off-pump CABG (OPCAB)
بررسی اثر مصرف مواد مخدر بر عوارض کوتاه مدت و میزان خونریزی در بیماران تحت عمل جراحی بای پس عروق کرونر بدون استفاده از پمپ قلبی ریوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 21, Number 3 (2013-8)


Investigating and Comparing the Colonization of mutans Streptococus in Different Parts of Removable Orthodontic Appliances
بررسی و مقایسه میزان کلونیزاسیون استرپتوکوک موتانس درقسمت‌های مختلف پلاک‌های متحرک ارتودنسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Loadcycling Number on Microleakage of Class V Preparation Restored with Composite and Total Etch Adhesives
اثر تعداد چرخه‌های مکانیکی بر ریزنشت حفرات کلاس V ترمیم شده با کامپوزیت و ادهزیو Etch & Rinse
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Prevalence Study on Ectopic Calcification in Digital Panoramic Radiographs in Shahid Sadoughi Dental School of Yazd in 2012-2013
بررسی شیوع کلسیفیکاسیون‌های نابه‌جا (Ectopic Calcification)در رادیوگرافی پانورامیک دیجیتال در دانشکده دندانپزشکی یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency Invsetigation of Restorations with Potentially of Periodontal Destruction in Participants Referred to Faculty of Dentistry, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
بررسی فراوانی رستوریشن‌هایی با پتانسیل ایجاد بیماری پریودنتال در افراد مراجعه‌کننده به دانشکده دندانپزشکی شهید صدوقی یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating Frequency of Reasons for Referring to CBCT in a Private Imaging Center in Yazd from 2010 to 2012
بررسی فراوانی علل مراجعه برای CBCT در یک مرکز تصویربرداری خصوصی در شهر یزد طی سال‌های 1389 تا 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Clinical Comparison of Accuracy of an Electronic Apex Locator (EAL) and Radiography in the Determination of Working Length in Primary Molars
مقایسه کلینیکی دقت اپکس یاب الکترونیکی و رادیوگرافی در تعیین طول کانال ریشه در دندان‌های مولر شیری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Effect of Different Light Sources on the Microtensile Bond Strength of Two Types of Adhesives to Dentin
بررسی اثر منابع نوری مختلف بر استحکام باند ریز کششی دو نوع ادهزیو به عاج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Periodontal Health in Patients with Coronary Heart Diseases
بررسی میزان سلامت پریودنتال در بیماران مبتلا به بیماری‌های عروق کرونر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 21, Number 2 (2013-6)


Methotrexate Hepatotoxicity the Danger Not to Be Ignored
هپاتوتوکسیسیتی متوتروکسات؛ خطری که نباید نادیده گرفته شود: معرفی 4 بیمار و مرور مطالب کاربردی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Effect of Canal Preparation by Step Back Technique Using Hand Instruments and Gates Glidden Drills with ProTaper Universal Rotary System on the Root Resistance to Vertical Fracture
مقایسه تأثیر آماده‌سازی کانال دندان به روش استپ بک با استفاده از فایل‌های دستی و گیتس گلیدن، با سیستم روتاری پروتیپر در مقاومت ریشه به شکستگی عمودی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating Ascorbic Acid Effect in Prevention of CIN in Diabetic Patients
بررسی اثر اسید آسکوربیک در پیشگیری از نفروپاتی ناشی از ماده حاجب در بیماران دیابتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Isolation of Melittin from Iranian Honey Bee Venom and Investigation of Its Effect on Proliferation of Cervical Cancer- HeLa Cell Line
جداسازی ملیتین از زهر زنبور عسل بومی ایران و بررسی اثر آن بر تکثیر سلول‌های سرطانی دهانه رحم - رده HeLa
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of curcumin extract on ttranslocation of Glut 4 in C2C12 myotubes
تأثیر عصاره زردچوبه بر جابجایی ناقل غشایی گلوکز، ایزوتایپ IV (Glut4) در سلول‌های تمایز یافته C2C12
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating Efficacy and Side Effects of Oral Melatonin in Drug Induced Sleep Electroencephalography of Children
بررسی کارآیی و عوارض جانبی ملاتونین خوراکی درخواب کردن کودکان برای گرفتن نوار مغز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating Neuroprotective Effect of Leave of Solanum Nigrum L Ethyl acetate Fraction on Motoneurons Degeneration Rate in Rats
بررسی اثرات نوروپروتکتیو فراکسیون اتیل استاتی برگ گیاه Solanum nigrum L بر شدت دژنراسیون مرکزی موتونورون‌های نخاع پس از کمپرسیون عصب سیاتیک در رت نر نژاد ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antiviral Effect Assay of Thymus Kotschyanus and Nerium Oleander on HSV-1 in Vitro
ارزیابی اثر ضدویروسی گیاهان آویشن و خرزهره بر HSV-1 در شرایط آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Arctium Lappa Root Extract on Glucose Levels and Insulin Resistance in Rats with High Sucrose Diet
اثر عصاره ریشه گیاه باباآدم (Arctium Lappa) بر میزان گلوکز و مقاومت به انسولین در موش‌های صحرایی با رژیم غنی از سوکروز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Result of Femoral Fracture Non:union: Surgery with Plating and Bone Graft
نتایج درمان شکستگی‌های جوش‌نخورده استخوان ران به روش پلاک‌گذاری و گرافت استخوانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Numbers of Load Cycling on the Micro Tensile Bond Strength of Total Etch Adhesives to Dentin
اثر تعداد چرخه‌های مکانیکی بر استحکام باند ریزکششی ادهزیوهای توتال اچ به عاج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Translucency, Chroma, Value in Some Commercial Dental Resin Composites
مقایسه میزان ترانسلوسنسی،کروما و ولیو در چند نوع کامپوزیت رزین دندانی تجاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Parental Skills Training on Worry, Anxiety and Self-Efficacy Beliefs of Single-Child and Multi-Child Parents
تأثیر آموزش مهارت فرزند پروری بر نگرانی، اضطراب و باورهای خودکارآمد والدین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Oral Feeding of Tribulus Terrestris Fruit on Some Markers of Oxidative Stress in the Brain of Diabetic Rats
اثر مصرف خوراکی میوه خارخاسک بر برخی شاخص‌های استرس اکسیداتیو در مغز موش صحرایی دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Relationship between Mode of Delivery and Dysmenorrheal in 15-49 Year Old Women in Ahvaz
بررسی ارتباط نوع زایمان با دیسمنوره در زنان 45-15 ساله شهر اهواز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 21, Number 1 (2013-4)


Sudden Cardiac Arrest due to Brugada Syndrome: a Case Report and Literature Review
ایست قلبی به دلیل سندرم بروگادا: معرفی یک مورد و مرور مقالات مشابه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Selenium and Human Health
سلنیوم و سلامتی انسان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Efficacy and Safety of Propranolol for Pediatric Migraine Prophylaxis
بررسی اثر پروپرانولول در پیشگیری از حملات سردرد میگرنی در کودکان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimation of Chronologic Age in 5-16 Year-Old Children and Adolescents by Demirjian Method in Rasht
تخمین سن تقویمی با استفاده از روش دمرجیان در افراد 5 تا 16 ساله شهر رشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Recovery Period, Gastrointestinal and Respiratory Side Effects in Spinal Anesthesia with Hyperbaric Marcaine in Diabetic and Non-diabetic Patients
بررسی مقایسه طول دوره ریکاوری، عوارض گوارشی و تنفسی در بی‌حسی نخاعی با مارکائین هیپربار در بیماران دیابتی و غیردیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association of G-2548A Polymorphism in the Promoter of Leptin Gene with Plasma Leptin Level and Risk of Type 2 Diabetes
بررسی ارتباط بین پلی‌مورفیسم A ۲۵۴8-G در پروموتر ژن لپتین با سطح لپتین پلاسما و استعداد ابتلا به دیابت نوع 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of MLH3 C2531T Polymorphism in Infertile Men with Idiopathic Azoospermia or Severe Oligozoospermia
بررسی فراوانی پلی مورفیسم C2531T در ژن MLH3 در مردان نابارور مبتلا به آزواسپرمی یا الیگواسپرمی شدید و بدون علت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Inhibitory Effect of Eicosapentaenoic Acid (EPA) on sFlt-1 (Soluble VEGF Receptor-1) Expression in Trophoblast Tumor Cell Line JEG-3
اثر اسید ایکوزاپنتا انوئیک بر میزان بیان پروتئین sFLT1 در رده سلولی سیتوتروفوبلاست جفتی (JEG3)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Benign Eyelid Lesions: Six Months Study
بررسی شش ماهه ضایعات خوش‌خیم پلک‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Performance Evaluation of Sadoghi Hospital Based on «EFQM» Organizational Excellence Model
ارزیابی عملکرد بیمارستان شهید صدوقی یزد بر اساس الگوی تعالی سازمانی EFQM
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Life Style Risk Factors of Tehran Citizens Associated with Cancer Prevention
بررسی عوامل خطر سبک زندگی مردم شهر تهران در ارتباط با پیشگیری از سرطان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Correspondence between Clinical and Histopathologic Diagnosis of Premalignant and Malignant Epithelial Lesions in Oral Mucosa
بررسی میزان انطباق تشخیص بالینی و میکروسکوپی ضایعات پیش بدخیم و بدخیم اپیتلیالی در مخاط دهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Association between Maternal Serum Biomarkers (HCG.MSAFP.UE3 Inhibin A) in Second Trimester Pregnancy and Preterm Delivery
بررسی ارتباط بین سطح بیومارکرهای سرم مادر (HCG ,MSAF ,UE3, Inhibin A) در سه ماهه دوم حاملگی و زایمان زودرس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ferrous Ion Chelating, Superoxide Anion Radical Scavenging and Tyrosinase Inhibitory Properties of Pure and Commercial Essential Oils of Anetrhum Graveolens
فعالیت‌های کلاتینگ یون فروس، رادیکال‌زدایی سوپراکسایدآنیونی و ضدتیروسینازی اسانس‌های خالص و تجاری شوید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 6 (2013-3)


First Report of Three Cases of a Rare Blood Group Oh “Bombay Phenotype” in a Family in Yazd, Iran
اولین گزارش سه مورد فنوتیپ بمبئی در یک خانواده در استان یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation between Self Efficacy, Type D Personality and Health Locus of Control with Control of Blood Sugar in Patients with Diabetes Type II
همبستگی خود کارآمدی، تیپ شخصیتی و کانون کنترل سلامت با میزان کنترل قندخون در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Prevalence of Renal Artery Stenosis Following Coronary Artery Angiography and Related Risks in Hypertensive Patients Candidate for Coronary Artery Angiography in Yazd Afshar Hospital
بررسی میزان شیوع تنگی شریان کلیه به دنبال آنژیوگرافی عروق کرونر و عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلا به فشارخون کاندید آنژیوگرافی عروق کرونر در بیمارستان افشار یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Age of Cochlear Implantation on the Improvement of the Auditory Performance in the Children Undergoing Cochlear Implantation
بررسی ارتباط بین سن زمان کاشت حلزون شنوایی و بهبود ادراک شنیداری در کودکان پس از کاشت حلزون شنوایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Catalase Enzyme Gene Expression and Oxidant Markers’ Levels in Trained Women: Effect of Incremental Exercise
بیان ژن آنزیم کاتالاز و سطح شاخص‌های اکسیدانی در زنان تمرین کرده: اثر تمرین ورزشی فزاینده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of New Accuracy Degree and Tanaka Johnson Formulae for Prediction of Mesiodistal Width of Unerupted Permanent Canines and Premolars
مقایسه دقت فرمولی جدید با فرمول تاناکا ـ جانسون در پیش‌بینی عرض مزیودیستالی کانین و پرمولرهای دایمی رویش نیافته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Teleworking Implementation in Ministry of Health and Medical Education (MoH&ME) and Designing an Appropriate Model
اجرای دورکاری در ستاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ارائه الگوی مناسب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Cigarette and Waterpipe Smoking on Serum Levels of LH, FSH and Testosterone in Male Rats: A Comparative Study
بررسی مقایسه‌ای اثرات دود سیگار و قلیان بر سطح سرمی LH، FSH و تستوسترون در موش‌های صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Knowledge and Practice in Needle Stick Injury among Health Care Staff
بررسی آگاهی و عملکرد کارکنان بهداشتی، درمانی مرکز قلب افشار یزد در رابطه با صدمات ناشی از وسایل نوک تیزدر سال 1389
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Goiter Prevalence and Iodine to Creatinine Ratio among School-aged Girls in Urmia County
بررسی میزان شیوع گواتر و وضعیت نسبت ید بر کراتینین در دختران مدارس شهرستان ارومیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Prolonged Exposure to Low Frequency Electromagnetic Fields on α1 Adrenergic System of Isolated Colon in Rats
اثر قرارگیری طولانی مدت در معرض میدان‌های الکترومغناطیس با فرکانس پایین برفعالیت سیستم 1α آدرنرژیک در روده بزرگ موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating Nanosilver Effects on Blood Cells Counter in Male Rats
بررسی مقایسه تأثیرات نانوذرات نقره بر میزان تغییرات گلبول‌های خونی در موش‌های صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating Bacterial Contamination of Nurses’ Hands in ICU regarding their Using of Jewellery
بررسی وضعیت آلودگی میکروبی دست پرستاران شاغل در بخش‌های مراقبت ویژه در رابطه با استفاده از زیورآلات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Hand care Education on Hand Deformities and Motion Disorders in Hand Burn Patients
بررسی تاثیر آموزش مراقبت از دست ها بر بدشکلی و اختلال در محدوده حرکات طبیعی آنها در بیماران مبتلا به سوختگی دست
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determining Disturbing Factors of Sleep Quality among Hospitalized Elderly Patients in Kashan Hospitals, Iran 2009
تعیین عوامل مختل کننده کیفیت خواب سالمندان بستری در بیمارستان های کاشان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 5 (2013-1)


The Effect of One Session of Exhausting Exercise in Testosterone and Progesterone of Male Runners
تأثیر یک جلسه تمرین فزاینده درمانده ساز بروس بر سطح تستوسترون و پروژسترون سرم دوندگان مرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating Rate of Iatric Tourisms’ Satisfaction and Prioritizing the Effective Factors on it via Fuzzy TOPSIS Approach
بررسی میزان رضایتمندی گردشگران درمانی شهر یزد و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر آن با روش TOPSIS فازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Ginger (Zingiber Officinale) Powder Supplement on Pain in Patients with Knee Osteoarthritis: a Double-Blind Randomized Clinical Trial
اثر مکمل پودر زنجبیل بر درد در بیماران مبتلا به استئوآرتریت زانو: یک کارآزمایی بالینی دو سو بی خبر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Role Ecosapantaenoic Acid(EPA) on the gene expression of Peroxisome Proliferators Activated Receptors
نقش اسید ایکوزاپنتاانوئیک(EPA) بر بیان ژن گیرنده آلفای فعال‌شده در پروکسیزوم‌های در حال تکثیر (PPAR)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Agreement between Clinical Diagnosis and Pathologic Report in the Soft Tissue Lesions of the Patients Referring to Pathology Department of Dental School, Tehran and Shahid Beheshti University of Medical Sciences During 2005-2008
بررسی میزان همخوانی تشخیص بالینی با گزارش پاتولوژی ضایعات بافت نرم بیماران مراجعه کننده به بخش پاتولوژی دانشکده‌های دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی در طی سال‌های 1387-1384
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Concurrent (Resistance-Aerobic) and Aerobic Training on VO2max Lipid Profile, Blood Glucose and Blood Pressure in Middle-Aged Men at Risk for Cardiovascular Disease
مقایسه تأثیر یک دوره تمرینات ترکیبی (مقاومتی ـ هوازی) و هوازی بر حداکثر اکسیژن مصرفی، نیمرخ لیپیدی، قند خون و فشار خون مردان میانسال دارای عوامل خطرزای قلبی ـ عروقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Preparation of ESAT-6 Nanoparticles and Evaluation of Humoral Immunity after Intranasal Administration
سنتز نانوپارتیکل‌های پروتئین ESAT-6 و بررسی ایمنی همورال بعد از تجویز آن از طریق بینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Four-Week Period of Aerobic Exercise with Cinnamon Consumption on Lipoprotein Indicates and Blood sugar in Diabetic Female Patients (Type 2)
تأثیر 4 هفته تمرین هوازی به همراه مصرف دارچین برشاخص‌های لیپوپروتئینی و قندخون زنان دیابتی نوع دو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Research on the Protective Effect of Para-Amino Salicylic Acid (PAS) on the Disadvantages of Manganese Intoxication in Kidney in Male Rats
ارزیابی اثر پاراآمینوسالیسیلیک اسید بر بهبود عوارض کلیوی مسمومیت با منگنز در رت‌های نر نژاد ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Quality of Life and Coping Strategies in Diabetic and Non Diabetic People
مقایسه کیفیت زندگی و روش‌های مقابله‌ای در افراد دیابتی و غیردیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Spirituality in Quality of Life Patients with AIDS/HIV
نقش معنویت در کیفیت زندگی بیماران مبتلا به ایدز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Correlation between Some Intra and Extra Cranial Horizontal Cephalometric Parameters
بررسی میزان همبستگی تعدادی از شاخص‌های افقی اکسترا و اینتراکرانیال سفالومتری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Music on Pain and Duration of Labor
بررسی اثر موسیقی در کاهش درد و طول مدت لیبر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Acute Diarrhea Admitted Children Clinical Trial Zinc Supplementation
بررسی تأثیر مکمل روی بر اسهال حاد کودکان 60-1 ماهه بستری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Applying Continuous Care Model on Sleepiness in Patient Undergoing Hemodialysis in Shahinshahr Hemodialysis Center in 2009
بررسی تأثیر به کارگیری مدل مراقبت پیگیر بر خواب آلودگی بیماران همودیالیز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Critical Review on “Study of the Expression of Survivin & Its Splice Variants ΔEx3, 2b and 3b as Diagnostic Molecular Markers in Breast Cancer”
نقدی بر مطالعه بیان ژنی Survivin و واریانت‌های پیرایشی ΔEx3، 2b و 3b آن به عنوان تومور مارکرهای تشخیصی در سرطان پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 4 (2012-10)


Ultrasonographic Evaluation of Calcifying Cystic Odontogenic Tumor: A Case Report
بررسی یافته‌های اولتراسونوگرافیک تومور کیستیک ادنتوژنیک کلسیفیه: گزارش مورد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Subcutaneous Enoxaparin Injection Duration on Site-Pain Intensity in Acute Coronary Syndrome Patients Hospitalized in CCU Afshar Hospital, Yazd, 2011
بررسی تأثیر طول مدت زمان تزریق زیرجلدی انوکساپارین بر شدت درد محل تزریق بیماران سندرم حاد کرونری بستری در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان افشار یزد در سال 1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Nasal Floor Closure on the Size of Alveolar Cleft in Complete Unilateral or Bilateral Primary Cleft Palate
تأثیر ترمیم کف بینی بر اندازه شکاف آلوئل در شکاف کام اولیه یک طرفه و دو طرفه کامل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Saliva Contamination on Microleakage of a Fissure Selant with or without Bonding Agent
بررسی اثر آلودگی با بزاق بر روی ریزنشت یک نوع فیشور سیلنت با و بدون استفاده از باندینگ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study of Effectiveness of Group Forgiveness Therapy in Reducing Aggression among 11-13 Year Old Male Adolescents in City of Dezful
بررسی اثربخشی بخشایش درمانی گروهی در کاهش پرخاشگری نوجوانان پرخاشگر 11 تا 13 ساله شهرستان دزفول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Furosemide versus Hydralazine for Managing Post Partum Hypertension in Severe Preeclampsia: A Comparative Study
بررسی مقایسه‌ای تأثیر فورزماید و هیدرالازین عضلانی در کنترل فشار خون پس از زایمان در پره اکلامپسی شدید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Apical Microleakage between Canals Filled with Gutta-percha/AH-26 and the Resilon/epiphany System by Dye Penetration Method
مقایسه ریزنشت اپیکالی کانال ریشه دندان‌های پرشده توسط گوتاپرکا و سیلر AH26 با رزیلون و اپیفانی با استفاده از روش نفوذ رنگ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Microscopic and Molecular Detection of Leishmania Species Among Suspected Patients of Cutaneous Leishmaniasis Using ITS-r DNA in Fars Province
تشخیص میکروسکوپی و تعیین هویت مولکولی انگل لیشمانیا با هدف قرار دادن ژن ITS-rDNA در بیماران مشکوک به لیشمانیوز جلدی در استان فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Dental Caries and Some Socio-economic Factors in 35- 44 Years Old Adults in Some Urban Areas of Sistan & Baluchestan
رابطه پوسیدگی دندانی با برخی عوامل اقتصادی ـ اجتماعی بالغین 44-35 ساله استان سیستان و بلوچستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Variation of the Carabelli Cusps in Maxillary First Molars by Casts within 8-15 Year Old Referred to Dental School of Guilan University of Medical Sciences
بررسی تنوع کاسپ کارابلی در دندان مولر اول دایمی ماگزیلا در کست‌های گچی مراجعین 15-8 ساله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1389
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Iron Deficiency and Restless Legs Syndrome in Hemodialysis Patients
رابطه کمبود آهن و سندرم پاهای بیقرار در بیماران تحت همودیالیز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparison Between Nifedipin and Indemethacin for the Treatment of Preterm Labor and Their Side Effects
نیفدیپین و ایندومتاسین جهت درمان زایمان زودرس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Survivin Gene Promoter Polymorphism (-31G/C) in Breast Cancer in North West of Iran
مطالعه پلی‌مورفیسم پروموتر ژن (SNP-31G/C)Survivinدر مبتلایان به سرطان پستان (در شمال‌غرب کشور)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency of Eyelid Malpositions and their Treatment Results in Patients Referred to Ophthalmology Clinics in Educational Yazd Hospitals
بررسی توزیع فراوانی و نتایج درمانی انواع مالپوزیشن‌های پلکی در بیماران مراجعه کننده به کلینیک چشم پزشکی بیمارستان‌های آموزشی شهر یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 3 (2012-8)


Chronic Sclerosing Sialadenitis in the Minor Salivary Glands: A Case Report
گزارش یک مورد سیالادنیت اسکلروزه مزمن درغدد بزاقی فرعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Meta-Analysis of the Effectiveness of Cognitive Behavioral Therapy(Cbt) in Treating Patients with Obsessive- Compulsive Disorder(Ocd)
فراتحلیل اثربخشی درمان شناختی- رفتاری در درمان بیماران مبتلابه اختلال وسواس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Ginger on Blood Glucose, Lipid and Lipoproteins in Patients with Type 2 Diabetes: A Double-Blind Randomized Clinical Controlled Trial
اثر مصرف پودر زنجبیل بر شاخص‌های قند و چربی در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی دو سو بی‌خبر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Effect of Fasting and Physical Activity on Active and Non-active Males’ Body Composition, Serum Osmolarity Levels and Some Parameters of Electrolytes
مقایسۀ تأثیر یک ماه روزه‌داری و فعالیت ورزشی منظم بر ترکیبات بدن، الکترولیت‌های سرمی و اسمولاریته مردان فعال و غیرفعال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Investigation on the Current Status of the Operation Recovery Rooms in Yazd Hospitals in 2010-2011
بررسی وضعیت موجود ریکاوری اتاق‌های عمل بیمارستان‌های استان یزد در سال 1390-1389
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating Frequency of GSTT1 and GSTM1 Genes Null Genotype in Men with Varicocele and Its Association with the Sperm Parameters
بررسی توزیع فراوانی حذف ژن‌های گلوتاتیون اس ترانسفراز T1 و گلوتاتیون اس ترانسفراز M1 در مردان دارای واریکوسل و ارتباط آن با پارامترهای اسپرم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Investigation on Physicochemical and Microbial Water Quality of Swimming Pools in Yazd
بررسی وضعیت کیفیت فیزیکو شیمیایی و میکروبی آب استخرهای شنای شهر یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Patellar Taping on Dynamic Balance and Reduction of Pain in Athletic Women with Patellofemoral Pain Syndrome(PFPS)
تأثیر تیپینگ(Taping) پاتلا بر تعادل پویا و کاهش درد زنان ورزشکار مبتلا به سندرم درد پاتلوفمورال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Aerobic Training on Eating Disorders in Non-athlete Female Students
تاثیر تمرین‌های هوازی بر اختلال‌های تغذیه‌ای دانشجویان دختر غیر ورزشکار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Clinical Features, Radiologic Findings and Treatment Outcome in Tuberculous Spondylitis in Yazd, Iran
علایم بالینی، یافته‌های رادیولوژیک وپیامد درمان در بیماران اسپوندیلیت سلی در یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating Choroid Plexus Volume and Capillaries Length in 15.5 Day Foetus of Diabetic Mothers Compared to Normal Foetus in Rats
بررسی حجم شبکه کوروئید و طول مویرگ‌های آن در جنین‌های 5/15 روزه حاصل از مادران دیابتی در مقایسه با جنین‌های نرمال در رت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Gastroesophageal Reflux in Children(2-12 Month) Based on Clinical Findings and Ultrasonography
بررسی ریفلاکس گاستروازوفاژیال در کودکان زیر یکسال بر اساس یافته‌های سونوگرافیک و علایم بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Celiac Disease and Helicobacter Pylori in Patients Referred to Endoscopy Section of Taleghani Hospital
شیوع بیماری سیلیاک و هلیکوباکتر پیلوری در بیماران مراجعه کننده به بخش اندوسکوپی بیمارستان آیت اله طالقانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Surface Hardness of Four Group Resin Composites after Application of Different Mouthrinses
مقایسه سختی سطح چهار نوع کامپوزیت بعد از کاربرد دهانشویه‌های مختلف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Toxicological Effects of Silver Nanoparticles in Rats’ Lung
بررسی سمیت دوزهای مختلف نانو ذرات نقره بر بافت ریه به صورت خوراکی در موش صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Lifestyle and Preventive Behaviors of Osteoporosis among Adolescents in Qazvin
بررسی سبک زندگی و رفتارهای پیشگیری کننده از پوکی استخوان در نوجوانان شهرقزوین در سال 1389
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 2 (2012-6)


Relationship betweeh Health Locus of Control, slip Memory and Physician– Patient relationship with Adherence in Type II Diabetic Patients
بررسی ارتباط خطای حافظه، کانون کنترل سلامت و رابطه پزشک بیمار با پیروی از درمان در مبتلایان به دیابت نوع II
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating Mental Status and Body Image in Cosmetic Surgery Applicants in Comparison with Non-applicants
بررسی و مقایسه وضعیت روانی و تصویر بدنی متقاضیان جراحی زیبایی با افراد غیرمتقاضی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Abundance of Saesarean Section and its Reason in Yazd in 2009
بررسی فراوانی و علل سزارین در استان یزد، سال 1388
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Effect of Two Methods of Acupressure and Ice Massage on the Pain, Anxiety Levels and Labor Length in the Point LI-4
مقایسه تأثیر دو روش طب فشاری و ماساژ یخ در نقطهLI-4 بر شدت درد، سطح اضطراب و طول لیبر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Royal Jelly on Improving Passive Avoidance Learning and Spatial Learning and Memory in Rats
اثر ژل رویال بر بهبود یادگیری اجتنابی غیرفعال و یادگیری و حافظه فضایی در رت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of 10 Week Strength Training on Nicotinic Acetylcholine Receptor Rate in Fast and Slow Twitch Skeletal Muscles of Rats
اثر 10 هفته تمرین قدرتی بر میزان گیرنده‌های نیکوتینی استیل‌کولین عضلات اسکلتی کند و تند انقباض موش‌های صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Effects of Defroxamine Injection on Physical Growth in Children with Thalassemia Major
بررسی اثر تزریق دفروکسامین بر رشد کودکان مبتلا به تالاسمی ماژور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation between Burning Mouth Syndrome and Psychological Symptoms in Patients Attending to Zahedan Dental School
ارتباط بین سندرم سوزش دهان و علایم روانی در مراجعین به دانشکده دندانپزشکی زاهدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating Risk Factors for Cardiovascular Disease Based on Polycystic Ovary Syndrome phenotypes in the 18-14 year Old High School Girls in Shiraz 2009
بررسی عوامل خطرزای بیماری‌های قلبی و عروقی بر حسب فنوتیپ‌های سندرم تخمدان پلی‌کیستیک در دختران 18-14 ساله دبیرستانی شهر شیراز 1389
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Early Ambulation of Patients on Bleeding and Hematom Via the Femoral Artery in Post Angiography Ward in Ayatollah Moosavy Hospital(Zanjan 2011)
تأثیر راه‌اندازی زودرس بیماران بر میزان خونریزی و هماتوم پس از آنژیوگرافی از طریق شریان فمورال در بخش پست آنژیوگرفی مرکز آموزشی و درمانی آیت‌اله موسوی زنجان 1389
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Investigation into Effectiveness of Date(Rutab) on Postpartum Hemorrhage
بررسی تأثیر رطب بر خونریزی بعد از زایمان طبیعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of the Phenytoin Cream on Episiotomy Healing in Primipara Women
بررسی اثر کرم فنی‌توئین بر ترمیم زخم اپی‌زیوتومی در زنان نخست‌زا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Stress During Pregnancy and Cord Blood Ige Level
ارتباط بین استرس دوران بارداری و سطح سرمی IgE خون بند ناف بند ناف نوزاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Preventive and Curative Effects of Fresh Garlic Extract And its Aerial Parts on Fibrosarcoma in Balb/c Mice
اثرات پیشگیری کننده و درمانی عصاره سیر تازه و اندام هوایی بر رشد سلول‌های فیبروسارکوما در موش سوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Celiac Disease and its Effects on Pregnancy
شیوع بیماری سیلیاک و اثرات آن بر بارداری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 1 (2012-5)


Simultaneous Onset of Chickenpox and Scarlet Fever: a Case Report
گزارش یک مورد نادر همزمانی مخملک و آبله مرغان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiologic and Malignancy Indices of Gastric Cancer in Patients Referred to Oncology Clinic at Ramsar Emam Sajjad Hospital During 2002-2009
شاخص‌های اپیدمیولوژیک و بدخیمی سرطان معده در بیماران مراجعه کننده به کلینیک انکولوژی بیمارستان امام سجاد(ع) رامسر طی سال‌های 1388-1381
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Effect of Low-Frequency Electromagnetic Fields on in Vitro Growth and Maturation of Mouse Oocytes
بررسی اثر میدان الکترومغناطیسی فرکانس پایین در رشد و بلوغ اووسیت موش در محیط آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of relationship between metacognition components and dysfunctional attitudes in outpatients with bipolar mood disorder II
رابطه بین مولفه‌های فراشناختی و نگرش‌های ناکارآمد در بیماران سرپایی مبتلا به اختلال خلق دو قطبی II
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Salivary pH in Diabetic Patients Referring to Diabetes Center of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences with Non-Diabetic Controls
مقایسه میزان pHبزاق تجمعی افراد دیابتی مراجعه کننده به مرکز دیابت دانشگاه شهیدصدوقی یزد و افراد غیردیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Lab Scale Production of Mycophenolic Acid on Solid- phase Culture by Standard Strains of Penicillium Brevicompactum
تولید مایکوفنولیک اسید در محیط کشت جامد با استفاده از سویه‌های استاندارد پنی‌سیلیوم برویکامپکتوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Depression and its Relationship to Exercise in Women Over 20 Years
بررسی میزان افسردگی و رابطه آن با ورزش در زنان بالای 20 سال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Normothermic Versus Hypothermic Heart Surgery: Evaluation of Post-Operative Complications
مقایسه عوارض بعد از عمل جراحی قلب نرموترمیک و هیپوترمیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Conventional Versus Pegylated Interferons in Treatment of HCV Patients
مقایسه پاسخ درمانی مداوم بیماران مبتلا به هپاتیت مزمن C با رژیم اینترفرون معمولی در مقابل پگیلیتد اینترفرون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Parenting Styles in Predicting Anxiety Thoughts and Obsessive Compulsive Symptoms in Adolescents
نقش شیوه‌های فرزند پروری در پیش بینی افکار اضطرابی و علایم وسواسی فکری و عملی نوجوانان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Free Radicals Scavenging Activity of Essential Oils and Different Fractions of Methanol Extract of Zataria Multiflora, Salvia Officinalis, Rosmarinus Officinalis, Mentha Pulegium and Cinnamomum Zeylanicum
بررسی قابلیت اسانس و فراکشن‌های مختلف عصاره متانولی آویشن ‌شیرازی، مریم گلی، رزماری، خالواش و دارچین در مهار رادیکال‌های آزاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Left Atrial and Auricular Clot in Patients with Atrial Flutter Regarding Background Diseases
بررسی شیوع لخته دهلیز و گوشک دهلیز چپ در بیماران مراجعه کننده با فلوتر دهلیزی بر حسب بیماری زمینه‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Cytotoxic Effects of Sio2 Nanoparticles on Human Blood Mononuclear Cells
ارزیابی اثرات سایتوتوکسیک نانوذره SiO2 بر سلول‌های تک هسته‌ای خون انسان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the Effect of Aerobic and Resistance Exercises on Peripheral Blood Mononuclear Cells ABCG1 Gene Expression in Female Athletes
بررسی تاثیر تمرین مقاومتی و هوازی بر بیان ژن ABCG1 در سلول‌های PBMN زنان ورزشکار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 6 (2012-3)


Polychondritis With Diminished Hearing(Case Report)
پلی‌کندریت راجعه با کاهش شنوایی(گزارش مورد)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Saffron Decoction Consumption on Pregnant Mice and Their Offspring
اثر مصرف دم کرده زعفران در دوران بارداری بر وضعیت مادر و نوزادان در موش سفید کوچک آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relative Frequency of Maxillofacial Fracture in CT-Scan Radiographs in Shahid Sadoghi and Shahid Rahnemoun Emergency Departments in Yazd from 2007 Till 2010
بررسی فراوانی نسبی شکستگی‌های فک و صورت در کلیشه‌های سی تی اسکن موجود در اورژانس‌های شهید صدوقی و شهید رهنمون یزد در سال‌های 89-86
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation between Helicobacter Pylori Infection and Intra Ocular Pressure
بررسی ارتباط ابتلا به عفونت هلیکوباکترپیلوری و افزایش فشار بررسی ارتباط ابتلا به عفونت هلیکوباکترپیلوری و افزایش فشار داخل چشمر داخل چشم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Efficacy of Local Injection of Methylprednisolone and Lidocaine with and Without Splint, in Treating Patients with De Quervain's Tenosynovitis
بررسی اثر بخشی تزریق موضعی متیل پردنیزولون و لیدوکائین همراه و بدون آتل در درمان تنوسینویت دکورون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Perceived Social Support and Adherence to Medical Advices among Patients with Coronary Heart Disease after By-pass Surgery
بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی ادراک شده و پایبندی بیماران قلبی کرونر به توصیه‌های پزشکی بعد از جراحی بای‌پس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the Effects of Acupuncture on Pain Following Inguinal Surgery
بررسی تاثیر طب سوزنی بر میزان درد پس از اعمال جراحی اینگوینال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Various HCV Genotypes in Patients Managing by Referral Clinic in Yazd Province
بررسی ژنوتیپ‌های ویروس هپاتیت C در مراجعین به کلینیک مرجع استان یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Effect of a Single-Session Aerobic and Resistance Exercise on Blood Glucose in Women with Type 2 Diabetes
مقایسه تأثیر یک جلسه فعالیت هوازی و مقاومتی بر قند خون زنان دیابتی نوع 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Growth Parameters in Five Year-Old Children with and Without History of Low Birth Weight
مقایسه شاخص‌های رشد کودکان پنج ساله با و بدون سابقه کم وزنی موقع تولد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Effect of Energy Drinks with a Simple Carbohydrate Solution on Anaerobic Power, Fatigue Index and Blood Lactate Level
مقایسه اثر مصرف یک نوشابه انرژی‌زا با محلول قندی ساده بر توان بی‌هوازی، شاخص خستگی و لاکتات خون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Micro-Shear Bond Strength of Resin Cements to Root Dentin of Bovine Teeth
مقایسه استحکام باند ریز برشی سمان‌های رزینی به عاج ریشه دندان گاو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of a Home Visit Educational Program on Mortality and Morbidity of Preterm Newborn
بررسی تاثیر برنامه آموزشی بازدید از منزل بر مرگ و میر و ناتوانی نوزادان نارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship of Personal- Social and Therapeutic Factors with Medication Compliance in TB Patients in Ahwaz
بررسی ارتباط عوامل فردی، اجتماعی و درمانی با میزان پیروی از دستورات دارویی در بیماران مبتلا به سل شهر اهواز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Diagnostic Accuracy of Two Coloring Solutions, Acid Red and Povidone Iodine, for Differentiation of Sound Dentin from Infectious Dentin
مقایسه دقت تشخیص عاج سالم از عاج عفونی با دو محلول رنگ آمیزی Acid Red و Pavidone Iodine
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 5 (2011-12)


A Case of Insulinoma With Increased Frequency of Pervious Seizures
معرفی یک مورد بیمار انسولینوما با تشدید وقوع تشنج‌های قبلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Synergistic Inhibition of Lactobacillus Rhamnosus and Cisplatin on the Multiplication of Tumoral Cells in BALB/c Mice with Breast Cancer
اثر هم افزایی مهاری لاکتوباسیلوس رامنوسوس و داروی سیسپلاتین روی میزان تکثیر سلول‌های توموری موش‌های BALB/C مبتلا به سرطان پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Eicosapentaenoic Acid Supplementation on Depression Remission: a Double-Blind Randomized Clinical Trial
اثر مکمل اسید ایکوزاپنتاانوئیک بر بهبود افسردگی: یک کارآزمایی بالینی تصادفی دوسو بی خبر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of One Period of Aerobic Exercise on Serum Levels of Alkaline Phosphatase and Osteocalcin in Patients with Type 2 Diabetes
اثر یک دوره تمرین هوازی بر سطوح آلکالین فسفاتاز و استئوکلسین سرم در بیماران دیابتی نوع 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of an Eight-Week Period of Aerobic Exercise on Plasma Concentration of Ghrelin and Growth Hormone in Young Women
تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر غلظت گرلین و هورمون رشد پلاسمای زنان جوان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of Risk Factors for Type 2 Diabetes Mellitus Using Response Surface Methodology
تجزیه و تحلیل عوامل خطر دیابت شیرین نوع 2 با استفاده از تحلیل سطح پاسخ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Process of Patient's Privacy: A Grounded Theory
فرایند حفظ حریم بیماران: یک نظریه داده بنیان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency of Celiac Disease in Irritable Bowel Syndrome Patients with Predominant Diarrhea Referred to Gastroenterology Clinics in Yazd, Iran
بررسی فراوانی نسبی سلیاک در بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک‌پذیر با تابلوی اسهال غالب مراجعه‌کننده به کلینیک‌های گوارش شهر یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Personality Trait, Negative Experienced Emotions and Coping Styles Between Healthy Women and Those Suffering From Cancer
مقایسه صفات شخصیتی، تجربه هیجانات منفی و سبک‌های مقابله‌ای در زنان سالم و مبتلا به سرطان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Titanium Dioxide Nanoparticles on The Amount of Blood Cells and Liver Enzymes in Wistar Rats
اثر نانو ذرات اکسید تیتانیوم روی میزان سلول‌های خونی و آنزیم‌های کبدی موجود در خون رت نژاد ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Shear Bond Strength of Conventional and Resin-Modified Glass Ionomers on Enamel, Dentin and Cementum Surfaces
بررسی استحکام باند برشی گلاس آینومرهای Conventional و Modified Resin بر سطوح مینا، عاج و سمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Anti-Inflammatory Effects of a Bout of Circuit Resistance Exercise With Moderateintensity in Inactive Obese Males
اثرات ضد التهابی یک وهله ورزش مقاومتی دایره‌ای با شدت متوسط در مردان چاق غیرفعال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Ascorbic Acid and FSH on the Maturation of Mice's Oocytes and Follicles
بررسی اثرات in vitro اسید آسکوربیک و FSH روی بلوغ اووسیت و فولیکول‌های موش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Incidence of Toxoplasmosis in Neonates and Its Complications
بررسی بروز توکسوپلاسموز در نوزادان و عوارض آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Differentiation Induction of the Mesenchymal Stem Cells Derived from Bone Marrow to Lens Fiber-Like Cells
القای تمایز سلو‌ل‌های بنیادی مزانشیمی مشتق شده از مغز استخوان به سلو‌ل‌های شبه فیبر عدسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

تب روماتیسمی حاد یک بیماری حاد مفصلی و یا یک بیماری سیستمیک مزمن ؟ واقعیت‌های فراموش شده در تشخیص، دیدگاه‌های جدید در پروفیلاکسی
تب روماتیسمی حاد یک بیماری حاد مفصلی و یا یک بیماری سیستمیک مزمن ؟ واقعیت‌های فراموش شده در تشخیص، دیدگاه‌های جدید در پروفیلاکسی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 4 (2011-10)


Salt Intake Among Women Refer to Medical Health Centers, Yazd, Iran, 2011
بررسی میزان نمک دریافتی زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهریزد در سال 1389
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Relationship between Serum Level of Aminoterminal pro B-type Natriuretic Peptide and Prognosis in Patients with Respiratory Distress
بررسی ارتباط سطح سرمی پپتید ناتریورتیک نوع پرو B آمینوترمینال با پیش‌آگهی بیماران دچار دیسترس تنفسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Interaction of Electromagnetic Field and Modulation of GABA-B Receptor on Serum Testosterone Concentration in Aggressive Rats
اثرات متقابل امواج الکترومغناطیس و تعدیل گیرنده GABA-B بر غلظت تستوسترون سرمی در موش‌های صحرایی پرخاشگر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ethanolic Walnut Kernel Phenolic Compounds and its Antimicrobial Effect
تعیین میزان ترکیبات فنلی و اثر ضد میکروبی عصاره اتانولی مغز گردو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Clinical and Paraclinical Findings of Cerebrovascular Accidents in Children Admitted to Pediatric Medical Center from 1993 till 2003
تعیین یافته‌های بالینی و پاراکلینیکی حوادث عروق مغز در کودکان بستریی شده در بیمارستان مرکز طبی کودکان در سال‌های 1372 تا 1382
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Congenital Heart Diseases in the Newborns of Diabetic Mothers: an Echocardiographic Study
بیماری‌های مادرزادی قلب در نوزادان مادران دیابتیک: یک بررسی اکوکاردیوگرافیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Interleukin VII Receptor Gene Polymorphism in Multiple Sclerosis Patients
بررسی پلی مورفیسم ژن رسپتور اینترلوکین VIIدر بیماران مبتلا به ام اس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Evaluation of the Analgesic Effect of Hydro-Alcoholic Extract of Solanum Melongena in Syrian Mice Using Tail Flick Test
ارزیابی اثر ضد دردی عصاری آبی الکلی میوه بادمجان در موش سوری با استفاده از آزمون Tail Flick
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Ecstasy Administration during Pregnancy on Mice Fetuses
تاثیر تزریق ترکیب اکستاسی در طی دوران حاملگی برروی نوزادان موش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Indigenous Cuminum Cyminum L. of Yazd Province: Chemical Assessment and Evaluation of its Antioxidant Effects
بررسی ترکیبات مؤثره و خواص آنتی اکسیدانی اسانس گیاه دارویی زیره سبز (Cuminum Cyminum L) بومی استان یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Strontium on Growth and Development of Arrested Two-Cell NMRI Mouse Embryos
تأثیر استرونشیوم برمیزان رشد و تکوین جنین‌های دو سلولی متوقف شده موش سوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship Between Sleep Disorder and Pregnancy Depression in Primigravidae Referring to Health– Treatment Centers of Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences in 2010
بررسی ارتباط اختلال خواب با افسردگی دوران بارداری در زنان باردار نخست‌زای مراجعه کننده به مراکز بهداشتی– درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اهواز، 1388
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Polysomnographic Findings in Patients With Obstructive Sleep Apnea With and Without Excessive Daytime Sleepiness
ارزیابی یافته‌های پلی سومنوگرافی در بیماران مبتلا به آپنه انسدادی حین خواب با و بدون خواب آلودگی طی روز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antioxidant Capacity of Various Extracts of Asteragalus Morinus Boiss Aerial Parts
بررسی ظرفیت آنتی‏اکسیدان عصاره‌های مختلف اندام هوایی گیاه Astragalus murinus Boiss
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Golden Proportion in Frontal Social Smile from Orthodontic Viewpoint
بررسی نسبت طلایی در لبخند اجتماعی از نمای رو به رو از دیدگاه ارتودنسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 3 (2011-8)


Effects of Dietary Pattern on Day to Day Activities in Multiple Sclerosis Patients
بررسی تأثیر الگوی تغذیه‌ای طراحی شده بر فعالیت روزمره زندگی بیماران مبتلا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Fiber Layers on the Fracture Resistance of Fiber Reinforced Composite Bridges
اثر تعداد لایه‌های فایبر بر مقاومت به شکست بریج‌های کامپوزیتی تقویت شده با فایبر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Diagnostic Accuracy of Clinical and External Pelvimetry in Prediction of Dystocia in Nulliparous Women
مقایسه ارزش تشخیصی پلویمتری بالینی و اندازه‌گیری خارجی اقطار لگنی زنان نخست‌زا در پیشگویی زایمان سخت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Cumin(Cuminum Cyminum L) Oil on Serum Glucose and Lipid Levels of Rats
تاثیراسانس زیره سبز بر میزان گلوکز و لیپیدهای خون در موش‌های صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Cognitive– Behavioral Therapy on Dysfunctional Attitudes in Epileptic Patients
اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر نگرش های ناکارآمد در بیماران مبتلا به صرع
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relation Between Ghrelin Hormone Levels and Bone Mineral Density in Normal Adults
بررسی ارتباط هورمون گرلین و دانسیته استخوانی در بزرگسالان با توده استخوانی طبیعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of MDM2 Promoter Polymorphism(SNP309) in Breast Cancer Patients in an Iranian Population
بررسی پلی مورفیسم پروموتر ژن (SNP309)MDM2 در مبتلایان سرطان پستان در آذربایجان شرقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Complications of Transanal One-stage Endorectal Pull-through Procedure in Infants with Hirschsprung's Disease
بررسی عوارض جراحی تک مرحله‌ایTransanal Endorectal Pull Through در نوزادان مبتلا به بیماری هیرشپرونگ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Neuroprotective Effect of Alcoholic Extract of Cannabis Sativa on Neuronal Density of Spinal Cord Alpha Motoneurons after Sciatic Nerve Injury in Rats
بررسی اثر نوروپروتکتیوی عصاره الکلی برگ گیاه شاهدانه(کانابیس ساتیوا) بر دژنراسیون آلفا موتونورون‌های نخاع پس از آسیب عصب سیاتیک در رت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antibody Response against Parvovirus in Patients with Inflammatory Rheumatological Diseases
بررسی میزان آنتی بادی علیه Parovirus B19 در بیماری‌های التهابی روماتیسمی در مقایسه با گروه شاهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation the Effects of Copper, Zinc and Aluminum on Plasma Coagulation and Fibrinolysis Indices
بررسی تاثیر عناصر مس، روی و آلومینیوم بر شاخص‌های انعقاد و فیبرینولیز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Percentage and Absolute Count of Peripheral Blood Natural Killer Cells in Cases of Recurrent Spontaneous Abortion
درصد و تعداد مطلق سلول‌های کشنده طبیعی خون محیطی در سقط جنین مکرر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Improvement of Waiting Time for Patients Referring to Emergency Room Using Discrete Event Simulation
بهبود زمان انتظار بیماران مراجعه کننده به اورژانس با استفاده از شبیه‌سازی گسسته پیشامد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Inheritance Pattern in Mentally Retarded Children
بررسی الگوی وراثتی بیماران عقب افتاده ذهنی در شهر یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Zinc, Copper and Iron Concentrations in Breast Milk of Mothers Belonging to Different Economic Classes and their Correlations with Infants Growth
بررسی میزان روی، مس و آهن در شیر مادران با شرایط اقتصادی مختلف و ارتباط آن با رشد شیرخواران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 2 (2011-6)


عوامل خطر دیابت نوع 2
عوامل خطر دیابت نوع 2
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

توکسوپلاسموز در حاملگی
توکسوپلاسموز در حاملگی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect a Single Mega Dose of Vitamin D on Pro-inflammatory Factors in Mothers with Gestational Diabetes Mellitus after Delivery
تاثیر تک مگا دوز ویتامین دی بر عوامل پیش التهابی در مادران مبتلا به دیابت بارداری پس از زایمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Influence of Skin Epithelial cells and Human Umbilical VEIN CELLS Conditioned Media on Maturation of Type 1 Dendritic Cells(DC1)
تاثیر مایع رویی سلول های اپیتلیال پوست و اندوتلیال ورید ناف انسان، در القای بلوغ سلول های دندریتیک نوع یک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of 2 Months Aerobic Exercis on Glucose Homeostasis Index and Cardiovascular Risk Factors
تاثیر دو ماه تمرینات هوازی بر شاخص‌های هموستئاز گلوکز و ریسک فاکتورهای قلبی-عروقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Incidence of Stylohyoid Ligament Calcification and Its Length in an Iranian Adult Population
بررسی شیوع طویل شدن لیگامان استیلوهیوئید کلسیفیه شده در مراجعین 20 سال به بالای دانشکده دندانپزشکی یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Effect of Echinophora-platyloba, Fennel and Placebo on Pre-menstural Syndrome in Shahre Kord University Students
مقایسه تاثیر خوشاریزه، رازیانه و دارو نما بر علایم سندروم پیش از قاعدگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Number of Peripheral Blood CD4+CD25+ T Cells in Unexplained Recurrent Spontaneous Abortion Patients with Normal Pregnant Women
مقایسه تعداد مطلق جمعیت لنفوسیت هایT CD4+CD25+ خون محیطی در زنان با سقط جنین مکرر و حاملگی های طبیعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Fate of Motherhood, Fetuses and Neonates in Drug Addicted Pregnant Women
سرانجام مادری، جنینی و نوزادی خانم‌های حامله معتاد به مواد مخدر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Fauna, Abundance and Dispersion of Sandflies in Three Endemic Areas of Cutaneous Leishmaniasis in Rural Fars Province
فون، وفور و پراکندگی پشه خاکی ها در سه منطقه آندمیک بیماری لیشمانیوز جلدی روستایی در استان فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Sensitivity of FSH Levels and Vaginal pH in Diagnosis of Menopause, Estradiol Levels and Menopausal Signs
مقایسه حساسیت هورمون محرک فولیکولی و اسیدیته واژن در تشخیص یائسگی، سطح استرادیول سرم و علایم مرتبط
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Aging on the Volume of Hippocampal Subdivisions in Rat
بررسی اثر پیری بر حجم زیر نواحی هیپوکامپوس رت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Thyroid Dysfunction in the Elderly Women of Tabriz
اختلال عملکرد تیروئید در خانم های مسن شهر تبریز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Knowledge Level of Gynecologists and Midwives of Yazd Concerning Rules and Regulations of Therapeutic Abortion(Legal) and Criminal Abortion
بررسی میزان آگاهی متخصصین زنان و زایمان و ماماهای شهر یزد از قوانین و مقررات سقط درمانی(قانونی) و سقط جنایی(عمدی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 1 (2011-4)


عوارض کبدی آنتی بیوتیک ها
عوارض کبدی آنتی بیوتیک ها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

عفونت پای دیابتی
عفونت پای دیابتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Effects of Fentanyl and Midazolam as a Premedication in Children Undergoing Inguinal Hernial Surgery
مقایسه اثر آرامبخشی فنتانیل و میدازولام وریدی در پره مدیکاسیون کودکان برای جراحی فتق اینگوینال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Coping-Therapy on Mental Health of Mothers with Genetic and Non Genetic Mentally Retarded Children
تاثیر مقابله درمانگری برسلامت عمومی مادران دارای فرزند عقب مانده ذهنی ژنتیکی و غیر ژنتیکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency and Demographic Study of Rotavirus Acute Gastroenteritis in Hospitalized Children of Borazjan City during 2008-2009
بررسی فراوانی و دمو گرافیک گاستروانتریت حاد روتاویروسی در کودکان بستری شده در شهر برازجان از سال 1387 تا 1388
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Alcoholic Extract of Achillea Millefolium Flowers on Fertility Parameters in Male Rats
بررسی اثرات عصاره الکلی گل‌های گیاه بومادران بر شاخصهای باروری رت های نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Is there a Relation between Food Intake and Epileptic Seizures in Children?
آیا بر اساس نگرش و تجربه مادران، غذا بر تشنج کودکان مبتلا به صرع تاثیر دارد؟
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hypoglycemic and Hypolipidemic Effects of Allium Ursinum in Diabetic Rats
اثر هیپوگلیسمیک و هیپولیپیدمیک مصرف خوراکی سیر وحشی در موش صحرایی دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Diagnostic Value of Digital Radiography and Temporal Digital Subtraction Radiography in Detection of Dentinal Caries Progression
مقایسه رادیوگرافی دیجیتالی و تمپورال دیجیتال ساب تراکشن در تعیین میزان پیشرفت پوسیدگی های عاجی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

‍Prevalence and Comparison of DMFT in 15 Year Old Male High School Students of Yazd City, 2002-2009
تعیین و مقایسه شاخصهای بهداشتی دهان و دندان در دانش آموزان 15 ساله پسر مدارس شهر یزد در سال‌های 1380 و 1387
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Food Consumption and Prevalence of Asthma & Allergies Symptoms in Children
مصرف مواد غذایی و شیوع علایم آسم و آلرژی در کودکان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Sexual problems in Intellectually Disabled and Normal Adolescent Girls in the Puberty Period
مقایسه مشکلات جنسی دختران نوجوان کم توان ذهنی آموزش پذیر و عادی در دوره بلوغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Group B Streptococcus Vaginal Colonization in The Third Trimester of Pregnancy.
بررسی فراوانی کلونیزاسیون استرپتوکوک گروه B در کانال زایمانی زنان باردار 37-28 هفته مراجعه کننده به بیمارستان عسلیان شهرستان خرم آباد در سال 1388
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Thermocycling on Microleakage of Class V Resin Composite Restorations Bonded by Self and Total Etch Bondings
بررسی اثر تغییرات دوره چرخه حرارتی بر ریزنشت حفرات کلاس V ترمیم شده با باندینگ های سلف و توتال اچ به همراه کامپوزیت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 6 (2011-2)


کاربرد PCR برای تشخیص بیماری‌های عفونی
کاربرد PCR برای تشخیص بیماری‌های عفونی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Senior Loken Syndrome
یک مورد سندرم Senior Loken
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Qualitative Performance Evaluation of Hospitals Using DEA, Balanced Scorecard and Servqual A Case Study of General Hospitals of Yazd
ارزیابی عملکرد بیمارستان‌های دولتی استان یزد با استفاده از ترکیب مدل‌های
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors Affecting Quality of Life after Menopause in Women,
عوامل مرتبط با کیفیت زندگی پس از یائسگی در زنان شهر یزد در سال 1387
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hostility, Anger and Risk of Coronary Artery Atherosclerosis
خصومت، خشم و خطر بروز آترواسکلروز عروق کرونر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification of a Large-scale Mitochondrial DNA Deletion in Iranian Heart Arrhythmia Patients(LQT Syndrome)
شناسایی یک حذف بزرگ در DNA میتوکندریایی بیماران ایرانی مبتلا به آریتمی قلبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Collection and Identification of a Medicinal Mushroom, Phellinus Conchatus in Iran and Investigation of the Antibacterial Activity of Total Methanol Extract and Fractional Extracts
جمع آوری و شناسایی قارچ دارویی Phellinus conchatus از ایران و بررسی خواص ضد باکتریایی عصاره‌های متانولی تام و عصاره‌های جزئی آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Shiga Toxins, Intimin and Hemolysin Genes of Escherichia coli O157:H7 Strains from Industrial Ground Meat in Shiraz
شیوع ژن‌های شیگا توکسین، اینتیمین و همولیزین در سویه‌های اشریشیاکلی O157:H7 از نمونه‌های گوشت چرخ کرده کارخانجات صنعتی شهرستان شیراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mini Open Carpal Tunnel Release(A New Technique with Knife Light System)
آزادسازی تونل مچ دستی با روش جراحی باز کوچک معرفی تکنیک جدید با استفاده از سیستم نایف لایت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Leaked Radiation from Microwave Oven on Bone Marrow of Male Rats in Pre and Post Pubertal Stage
بررسی اثر امواج مایکروویو نشت یافته از اجاق مایکروفر بر سلول های مغز استخوان موش صحرایی نر بالغ و نابالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 5 (2010-12)


obesity in childhood
چاقی در کودکان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Review of Immediate and Early Loading Protocols in Dental Implants
مروری بر پروتکل های بارگذاری فوری و زود هنگام در ایمپلنت های دندانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative Assessment of Quality of Life in Hemodialysis and Kidney Transplant Patients
بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی در بیماران همودیالیزی و دریافت کنندگان پیوند کلیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Serologic Prevalence of Hepatitis E in Khoramabad City, Iran, 2009
بررسی میزان شیوع سرولوژیک هپاتیت E در شهر خرم آباد در سال 1388
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Orally Administered Morphine on the Development of Amniotic and Chorionic Cavities in Pregnant Wistar Rats
اثر مصرف مورفین خوراکی بر تکوین حفره های آمنیوتیک و کوریونیک در جنین موش‌های آزمایشگاهی نژاد ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Acute Effect of One Incremental Exhausting Cycling Session with Hand on the Response of T and NK Cells of Immune System in Student Athletes
اثر حاد یک جلسه رکاب زدن فزآینده درمانده ساز توسط دست بر پاسخ سلول های NK و T سیستم ایمنی دانشجویان ورزشکار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Invitro Study of Effect of High-Fat Diet on Serum Leptin and Thyroid Hormone Levels in Mice
اثرات جیره حاوی چربی بر غلظت سرمی و ارتباط متقابل لپتین و هورمون های تیروئیدی در موش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Light Direction on the Microleakage of Micro Filled and Hybrid Resin Composites
اثر جهت نوردهی بر ریزنشت دو نوع کامپازیت مایکروفیلد و هایبرید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association of C-Reactive Protein with the Extent of Angiographically Verified Coronary Artery Disease
ارتباط میزان پروتئین واکنشگر C با شدت گرفتگی عروق کرونر در بیماران مبتلا به آنژین صدری پایدار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 4 (2010-9)


Hepatitis C, Diagnosis and Treatment
هپاتیتC ، تشخیص و درمان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

A Case of Sarcoidosis with Splenomegaly and Extrapulmonary Presentation
گزارش یک مورد بیمار مبتلا به سارکوئیدوز با اسپلنومگالی و علائم اکستراپولموناری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of the Relation between E23K Single Nucleotide Polymorphism of KCNJ11 Gene and Probability of Coronary Heart Disease in Iran
بررسی ارتباط بین پلی‌مورفیسم تک‌ نوکلئوتیدی E23K ژن KCNJ11 و احتمال ابتلا به بیماری عروق کرونری قلب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Adenosine 5َ-Triphosphate on Apoptosis and Gene Expression of Survivin Splice Variants in K562 Cells
تأثیر آدنوزین ´5تری فسفات در القای آپوپتوز و مهار بیان ژن Survivin و واریانت پیرایشی ضد آپوپتوزی SUR-3B آن در سلول های K562
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Blood Culture Contamination and the Type of Microorganisms in True and False Positive Results in Patients Admitted at Avicenna Qazvin
آلودگی کشت خون و انواع میکروارگانیزم های مثبت واقعی و کاذب در بیماران بستری در بیمارستان بوعلی سینا قزوین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Serum TNF-Α, Interleukin-10, Interferon Gamma and Interleukin-12 Levels in Mycobacterium Tuberculosis and Non-Tuberculosis Patients
مقایسه ی سطح سرمی α-TNF، اینترلوکین-10، اینترلوکین-12 و اینترفرون گاما در بیماری های ناشی از مایکوباکتریوم های توبرکلوزیس و غیرتوبرکلوزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Normal Range of Serum Alanine Aminotransferase (ALT) Levels in Healthy Population of Yazd and Relation to Demographic Factors
تعیین میزان حدود طبیعی آلانین آمینوترانسفرازدر افراد سالم شهر یزد و ارتباط آن با فاکتورهای دموگرافیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of the Role of Garlic Consumption in Helicobacter Pylori Eradication
بررسی تأثیر مصرف سیر بر ریشه کنی عفونت هلیکوباکترپیلوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Rate of Mu Receptor Gene Single Nucleotide Polymorphism in Addicts and Non Addicts
مقایسه میزان شیوع پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی ژن گیرنده مو(mu) در افراد معتاد و غیر معتاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 3 (2010-8)


Comparison of Spiritual Intelligence and Mental Health in Addicts and Normal Individuals
مقایسه هوش معنوی و سلامت روان در افراد معتاد و غیر معتاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship Between Psychological Characteristics Mental Health, Aggression and Driving Habits in Dangerous Drivers
رابطه ی ویژگی های شخصیتی، سلامت روان و پرخاشگری با عادات رانندگی در رانندگان پر خطر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship Between Parent Child– Rearing Practices and High Risk Behavior on Basis of Cloninger's Scale
بررسی رابطه ی بین شیوه های فرزند پروری والدین با ارتکاب نوجوان به رفتارهای پرخطر بر اساس مقیاس کلونینگر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Methadone in Reduction of High Risk Behaviors in Clients of MMT Center
بررسی تاثیر داروی متادون بر کاهش رفتارهای پرخطر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Mental Health and Its Relation with Quality of Life in Addicts
بررسی بهداشت روانی و ارتباط آن با کیفیت زندگی در معتادین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Prevalence of Child Abuse in Addicts Referring to the Addiction Withdrawal Clinic
بررسی شیوع کودک آزاری در وابستگان به مواد افیونی مراجعه کننده به کلینیک ترک اعتیاد خود معرف شهر یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Community Based Educational Prevention Program of Drug Abuse in Reduction of High Risk Behavior
اثر برنامه ی آموزشی جامعه محور پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر بر کاهش رفتارهای پر خطر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Academic Motivation and Its Relationship with Health-Risk Behaviors in Male Students of Yazd University
بررسی میزان انگیزش تحصیلی و ارتباط آن با رفتارهای پر خطر بهداشتی در دانشجویان پسر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Knowledge of Rural High School Students in Yazd About Drugs
بررسی میزان آگاهی دانش آموزان پسر دبیرستانهای روستایی استان یزد از مواد مخدر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Stages of Change in Smoking Cessation Among Smokers of Khorramabad
بررسی وضعیت مراحل تغییر ترک سیگار درکارمندان شهر خرم آباد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Drug Abuse Prevalence and Risk Factors in Students of Shaheed Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd
شیوع و عوامل مرتبط با سوء مصرف مواد مخدر در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Chronic Lead Intoxication on Risky Behavior in Mice
اثرات مسمومیت مزمن با سرب بر رفتارهای پرخطر در موش سوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Retention Rate in Methadone Maintenance Therapy
بررسی میزان ماندگاری بر درمان در درمان نگهدارنده با متادون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 3 (2010-8)


Congenital Hepatic Fibrosis
معرفی یک مورد فیبروز مادرزادی کبد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Contraceptives Used in Unwanted Pregnancies
روش های پیشگیری از بارداری در بارداری های ناخواسته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Group Cognitive-Behavioral Therapy on Depression
بررسی اثر بخشی درمان شناختی رفتاری به شیوه گروهی بر میزان افسردگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Voluntary Isometric Exercises and Electrical Stimulation in Strengthening of Quadriceps Femoris after Removal of Knee Immobilization in Middle Aged and Old Patients A Comparative Study
مقایسه ی تمرینات ایزومتریک ارادی و تحریک الکتریکی در تقویت عضله چهارسر ران متعاقب رفع بیحرکتی زانو در افراد بالای 40 سال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Bunium Persicum(Black Caraway) of Yazd province: Chemical assessment and Evaluation of its Antioxidant Effects
بررسی ترکیبات موثر و خواص آنتی اکسیدانی اسانس گیاه دارویی زیره سیاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Influence of Social Support on Treatment of Type II Diabetes in Yazd
بررسی تأثیر حمایت اجتماعی برکنترل و درمان بیماری دیابت نوع دو در یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Rate of Production of Inflammatory Cytokines TNF and IL- by Peripheral Blood Mononuclear Cells Stimulated with Mycolactone
بررسی میزان تولید سایتوکین های التهابیTNFو IL-6 به وسیله ی سلولهای تک هسته ی خون محیطی تحریک شده با مایکولاکتون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Iodine Intake in Yazd province 17 Years after Universal Salt Iodization (The Fourth National Survey: 2007)
ارزیابی کفایت ید رسانی در استان یزد 17 ســال پس از مصرف همگانی نمک ید دار (چهارمین پایش ملی اختلال‌های ناشی از کمبود ید در سال 1386)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Surgical Success Rate and Acoustic Tests Findings in Patients with Otosclerosis
بررسی موفقیت عمل جراحی و نتایج تستهای شنوایی در بیماران اتواسکلروزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 2 (2010-5)


بیماریهای پوستی ناشی از شغل
بیماریهای پوستی ناشی از شغل
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Β-Thalassemia in Iran
بتا تالاسمی در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Diagnosis of Cutaneous Leishmaniasis by Multiplex PCR
شناسایی لشمانیوز پوستی با استفاده از روش Multiplex PCR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Mental Health and Quality of Life in Cancer Patients
ارتباط سلامت روانی و کیفیت زندگی در بیماران سرطانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Correlation of Student's Smoking and Their Perceived Exposure to Their Teacher's Smoking in Tehran: A Population Based Study
بررسی ارتباط الگوهای استعمال دخانیات دانش‌آموزان و مواجهه آنان با استعمال دخانیات معلمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Factors Influencing Sensory Disability in Cerebral Stroke Patients
بررسی عوامل تأثیرگذار بر ناتوانی حسی بیماران سکته مغزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Personality and Psychopathology of Patients with Grandmal and Complex Partial Seizures
بررسی الگوی ویژگی‌های شخصیتی و آسیب شناسی روانی بیماران صرع پارشیل پیچیده و گرندمال و مقایسه‌ی آن با گروه کنترل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Novel Mitochondrial Homoplasmic T4216C Mutation in Iranian Patients with Friedreich Ataxia
جهش جدید هموپلاسمیک T4216C میتوکندریایی در افراد ایرانی مبتلا به بیماری فردریش اتاکسیا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative Study of Quality of Life in Multiple Myeloma Patients after Bone Marrow Transplantation in Outpatient and Inpatient Setting
بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی بیماران مبتلا به مولتیپل میلوما بعد از پیوند مغز استخوان سرپایی و بستری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 1 (2010-4)


Effect of Maternal Diabetes on Cerebellum Histomorphometry in Neonatal Rats
اثر دیابت مادری برتغییرات هیستو مورفومتری مخچه نوزادان موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Hepatotoxicity and Renal Toxicity of Methanolic Extract of Capparis Spinosa in Rats
بررسی سمیت کبدی و کلیوی عصاره متانولی گیاه کور در موش صحرائی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antimicrobial Activities of TiO2 Nanoparticle Against Escherichia coli and Staphylococcus aureus
بررسی اثر ضد باکتریایی نانو ماده TiO2 بر روی اشریشیاکلی و استافیلوکوکوس ارئوس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Food Intake in Ulcerative Colitis Patients
ارزیابی دریافت غذایی در بیماران مبتلا به کولیت زخمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Health Beliefs in Preventive Behaviors of Individuals at High- Risk of Type2 Diabetes Mellitus
نقش اعتقادات بهداشتی در انجام رفتارهای پیشگیری کننده از دیابت نوع 2 در افراد در معرض خطر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Consumption of Tribulus Terrestris on Serum Glucose and Lipid Levels in Diabetic Rats
اثر مصرف خوراکی خارخاسک بر میزان گلوکز و لیپیدهای سرم در موش صحرایی دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Effectiveness of Extra-amniotic PGE2 and High-dose Oxytocin in Induction of Abortion.
مقایسه میزان تأثیرپروستاگلندین E2 خارج آمنیونی با اکسی‌توسین با دوز بالا بر القای سقط
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prolonged Latent Phase: Maternal and Neonatal Outcomes
بررسی عوارض مادری و نوزادی در موارد فاز نهفته ی طولانی در زنان مراجعه کننده به بیمارستان شهدای تجریش تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 5 (2010-3)


Case Report of a Solid Tumor Papillary Pancreas
معرفی یک مورد تومور توپر- پاپیلری پانکرآس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Hydro Alcoholic Ginger Extracts on the Body Weight, Testis Weight and Spermatogenesis in Male Rats Undergoing Chemotherapy with Cyclophosphamide
اثر عصاره هیدروالکلی زنجبیل بر وزن بدن، وزن بیضه و اسپرماتوژنز در موش‌های صحرایی نر تحت شیمی درمانی داروی سیکلوفسفامید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Causes and Severity of Fatal Injuries in Autopsies of Victims of Fatal Traffic Accidents
علل و شدت آسیب‌های وارده منجر به فوت در مصدومین کالبدشکافی شده ناشی از حوادث رانندگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Leptin Blood Levels and Correlation of Leptin with LH and FSH in PCOS Patients and Normal Individuals
میزان خونی و ارتباط هورمون لپتین با LH و FSH در بیماران سندرم تخمدان پلی‌کیستیک و افراد طبیعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative Study of Pregnancy Outcome in Premature Rupture of Membranes With Amniotic Fluid Indices of less and more than 5
بررسی مقایسه‌ای نتایج حاملگی در پارگی زودرس غشاها در حاملگی پیش از موعد با شاخص‌های مایع آمنیوتیک کمتر و بیشتر از 5
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Acomparative Study Comparing Low-dose Step-up Versus Step-down in Polycystic Ovary Syndrome Resistant to Clomiphene
مقایسه دو روش تحریک تخمک گذاری در مبتلایان به تخمدان پلی کیستیک مقاوم به کلومیفن درسیکل IUI با استفاده از گنادوتروپینLow-dose step-up و Step-down
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Predictive Value of Nucleated Red Blood Cell Counts in Cord and Peripheral Blood of Asphyxiated Term Neonates in the First Week of Life
ارزش پیشگویی کننده تعداد گلبول های قرمز هسته دار در خون بند ناف و خون محیطی نوزادان رسیده ی مبتلا به آسفیکسی در هفته اول تولد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Surgical Success Rate and Acoustic Test Findings in Children after Tympanostomy Tube Insertion
بررسی میزان موفقیت عمل جراحی و نتایج تستهای شنوایی در اطفال بعداز گذاشتن لوله تمپانوستومی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 4 (2009-10)


Foreign Body Aspiration
آسپیراسیون جسم خارجی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Hernia Following Blunt Abdominal Trauma
هرنی جدار شکم به دنبال ترومای بلانت شکمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Effectiveness of Subjective Well Being Program and Fordyce Cognitive Behavior Method in Reduction of Depression in High School Students of Isfahan City
مقایسه ی اثربخشی آموزش برنامه به‌زیستی ذهنی و روش شناختی رفتاری فوردایس در کاهش میزان افسردگی دانش آموزان دبیرستان های شهر اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Seroprevalence of HTLV1,2 Virus Among Injection Drug Addicts in Isfahan, 2007-2008
بررسی فراوانی سرمی ویروس های1،2HTLV در معتادان تزریقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Detection of E.Coli Strains Containing Shiga Toxin (Stx1/2) Gene in Diarrheal Specimens from Children Less than 5 Years Old by PCR Technique and Study of the Patterns of Antibiotic Resistance
شناسایی سویه های اشریشیاکلی حاوی ژن توکسین شیگا در نمونه های اسهال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Sonographic Fatty Liver in Overweight and Obese Children A Cross Sectional Study in Isfahan
بررسی فراوانی کبد چرب در کودکان مبتلا به اضافه وزن و چاقی در مقایسه با گروه طبیعی (یک مطالعه مقطعی در اصفهان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Antioxidant Characteristics and Cardiovascular Risk Factors in Zourkhaneh (Traditional Wrestling) Sportsmen and Nonsportsmen
مقایسه شاخص های آنتی اکسیدانی و عوامل خطرزای قلبی- عروقی ورزشکاران رشته زورخانه(باستانی کاران) با افراد غیرورزشکار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Simultaneous Effect of Vitamin C and Warfarin on Coagulation Pathways of Rats
بررسی تأثیر تجویز همزمان ویتامین C و وارفارین بر مسیرهای انعقادی خون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Sensitivity & Specificity of Transvaginal Sonography, Saline Infusion Sonohysterography and Hysteroscopy in Evaluation of Women with Abnormal Uterine Bleeding
مقایسه سونوگرافی ترانس واژینال، سالین انفوزیون سونوهیستروگرافی و هیستروسکوپی در ارزیابی بیماران دچار خونریزی غیرطبیعی رحم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Soybeans on Hot Flashes in Postmenopausal Women
تاثیر مصرف آجیل سویا بر گرگرفتگی زنان یائسه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Diagnostic Value of Prolactin and B-Hcg Levels of Vaginal Fluid in Diagnosis of Premature Rupture of Membranes
ارزش تشخیصی اندازه گیری پرولاکتین و B-hCG مایع واژینال در تشخیص زودهنگام پارگی کیسه آب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Oral N-acetyl-cystein in Reduction of Pulmonary Complications in Smokers Undergoing Coronary Artery Bypass Surgery
بررسی تأثیر اِن‏استیل‏سیستئین در کاهش عوارض ریوی بیماران سیگاری به دنبال عمل جراحی بای پاس عروق کرونر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 3 (2009-7)


دیابت، استرس اکسیداتیو و آنتی اکسیدان
دیابت، استرس اکسیداتیو و آنتی اکسیدان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Case Report: Multiple Myeloma with Gangrene of Extremities
مولتیپل میلوما و گانگرن اندامها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of the Effectiveness of Vibration in Reduction of Delayed Onset Muscle Soreness Resulting after Therapeutic Exercise
بررسی تأثیر ارتعاش جهت کاهش درد عضلانی تأخیری قبل از تمرین درمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Transmission of Aflatoxins from Animal Feeds to Raw and Pasteurized Milk in Shiraz City and its Suburbs
انتقال آفلاتوکسین از خوراک دام به شیر دام و شیر پاستوریزه در شهر شیراز و حومه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Radical vs. Conservative Surgical Treatment of Hepatic Hydatid Cyst: A 10- Year Experience
بررسی درمان تهاجمی و محافظه کارانه کیست هیداتید کبد (تجربه ده ساله)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Prevalence and Factors Affecting the Change of Diagnosis of Mood Disorder to Schizophrenia after Six Years
بررسی میزان و عوامل مؤثر بر تغییر تشخیص اختلالات خلقی به اسکیزوفرنیا پس از شش سال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Examination and Comparison of Various Methods of DNA Extraction from Samples of Blood, Bone Marrow Slides and Peripheral Blood
بررسی و مقایسه روشهای استخراج DNA از نمونه خون و اسلایدهای مغز استخوان و خون محیطی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Job Stress among Staff of the Ports and Sailing Corporation of Hormozgan and its Relation to Non Fatal Accidents
بررسی استرسهای شغلی در کارگران سازمان بنادر و کشتیرانی استان هرمزگان و ارتباط آن با حوادث غیر مرگبار رخ داده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Iron Deficiency and Iron Deficiency Anemia in High-School Girl Students of Yazd
شیوع کمبود آهن و کم خونی ناشی از آن در بین دختران دبیرستانی شهر یزد در سال 87-1386
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Stages and Mean Age of Onset of Puberty in Boys of Yazd
بررسی مراحل و میانگین سن شروع بلوغ در پسران شهر یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Enhanced Fertility after Diagnostic Hysterosalpingography in Unexplained Infertility
تأثیر هیستروسالپنگوگرافی در بروز حاملگی در نازائی بدون علت مشخص
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Cryoanalgesia on Post Midsternotomy Pain and Paresthesia Following CABG
بررسی اثرات کرایو آنالژزی در کاهش درد و پارستزی پس از استرنوتومی میانی متعاقب عمل جراحی پیوند عروق کرونر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 2 (2009-7)


بتاتالاسمی
بتاتالاسمی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Malignant Mesothelioma of the Tunica Vaginalis (Case Report)
گزارش یک مورد مزوتلیوم بدخیم تونیکا واژینالیس بیضه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Foot Massage on Physiological Indicators of Female Patients with CVA Admitted in the ICU
بررسی تأثیر ماساژ پاها بر شاخص‌های فیزیولوژیک زنان مبتلا به سکته مغزی بستری در بخش مراقبتهای ویژه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Relative Efficiency of Government Hospitals in Yazd Using DEA Model (Data Envelopment Analysis)
ارزیابی کارایی نسبی بیمارستان‌های دولتی استان یزد با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antinociceptive Effect of Cinnamon Extract on Formalin Induced Pain in Rat
بررسی اثر عصاره دارچین بر درد مزمن در موش سفید بزرگ آزمایشگاهی با استفاده از آزمون فرمالین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of the Expression of Survivin & Its Splice Variants ΔEx3, 2b and 3b as Diagnostic Molecular Markers in Breast Cancer
مطالعه‌ی بیان ژنSurvivin و واریانت‌های پیرایشی ΔEx3٬ 2b و 3b آن به عنوان تومور مارکرهای تشخیصی در سرطان پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Circulating NKT Cells Numbers in Multi Drug Resistant Tuberculosis Patients and Healthy Subjects Using Tuberculin Skin Test
مقایسه فراوانی سلولهای NKT خون محیطی بیماران مسلول مقاوم به درمان و افراد سالم با آزمون پوستی توبرکولین مثبت و منفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Use of EFQM in Analysis of Organizational Culture Dimensions (Case: Yazd Health Care Institutions)
به کارگیری مدل EFQM در تحلیل ابعاد فرهنگ سازمانی مراکز خدمات درمانی (مطالعه موردی: بیمارستان‌های یزد)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Effect of Self- Care Program Based on the Orem Framework on the Physical Quality of Life in Multiple Sclerosis Patients
تأثیر برنامه خود مراقبتی اورم بر ابعاد جسمی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of the Efficacy of Treatment of Acute Corrosive Gastroesophagitis
بررسی نتایج درمان بیماران سوختگی حاد مری و معده ناشی از مواد سوزاننده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Mental Disorders in Cerebral Stroke Patients Admitted at Rasool Hospital
ارزیابی اختلالات روانی در بیماران سکته مغزی بستری در بیمارستان حضرت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiology of COPD in Inpatients
اپیدمیولوژی بیماری انسداد مزمن ریه در بیماران بستری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 5 (2009-1)


ایمونوفنوتایپ اطفال مبتلا به لوسمی حاد لنفوبلاستیک، مراجعه کننده به بیمارستان شهید صدوقی یزد
ایمونوفنوتایپ اطفال مبتلا به لوسمی حاد لنفوبلاستیک، مراجعه کننده به بیمارستان شهید صدوقی یزد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Review of Retinoblastoma and Report of Three Cases of Bilateral Retinoblastoma
مروری بر رتینوبلاستوما و گزارش سه مورد رتینوبلاستوم دوطرفه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Report of a Pediatric Case of Hemorrhagic Stroke
یک مورد سکته مغزی هموراژیک در کودکان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Thiamine– Responsive Megaloblastic Anemia Syndrome
معرفی یک بیمار مبتلا به سندرم کم خونی پاسخ دهنده به تیامین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Demographic and Clinical Characteristics of First Febrile Seizures in Children
مشخصات دموگرافیک و بالینی اولین حمله تشنج تب کودکان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Follow Up Study of Admitted Febrile Seizure Patients with Respect to Recurrence of Febrile or Afebrile Seizures
نتایج پیگیری بیماران بستری شده با تشنج تب از نظر تکرار تشنج با و بدون تب بعدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Apgar score and its Related Factors in Neonates Born in Hospitals of Yazd
ضریب آپگار و عوامل مؤثر بر آن در نوزادان متولد شده بیمارستانهای شهر یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

State of Goiter in 6-11 Year Old Students of Southern Khatam, Yazd
وضعیت گواتر در دانش آموزان 11-6 ساله بخش های جنوبی شهرستان خاتم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relation Between Paternal Occupational Exposure and Cancer in Children.
رابطه شغل پدران با بدخیمی لوسمی و لنفوم غیر هوچکین در کودکان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Hearing disorders in 3-6 year old Children of Kindergartens in Yazd City
بررسی شیوع اختلالات شنوایی در بین کودکان سنین 6-3 سال مهدکودکهای شهر یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Prognostic and Predictive Factors in Pediatric Acute Lymphoblatic Leukemia Patients Admitted to Shahid Sadoughi Hospital
عوامل مؤثر بر بقای اطفال مبتلا به لوسمی حاد لنفوبلاستیک، مراجعه کننده به بیمارستان شهیدصدوقی یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence and Risk Factors of Obesity and Overweight among Primary School Children in Yazd
بررسی فراوانی و فاکتورهای مساعد کننده چاقی و افزایش وزن در کودکان پیش دبستانی شهر یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of CSF in 100 Children Admitted With Febrile Seizures
بررسی صد مورد مایع مغزی نخاعی درکودکان بستری شده به علت تشنج تب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 4 (2009-1)


نقش گونه های آسپرژیلوس در ایجاد آفلاتوکسیکوز
نقش گونه های آسپرژیلوس در ایجاد آفلاتوکسیکوز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

عفونتهای بافت نرم دهان اطفال
عفونتهای بافت نرم دهان اطفال
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Introduction of a Case of Bilateral Pheochromocytoma Tumor
معرفی یک مورد فئوکروماسیتومای دو طرفه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Rituximab in Adult –Onset Still’s Disease: Case Report
گزارش یک مورد تجویز ریتوکسیماب در یزد در بیماری استیل با شروع در بزرگسالی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Survey of Some Factors Related to Total Antioxidant Capacity of Saliva
بررسی برخی عوامل مرتبط با ظرفیت آنتی‌اکسیدانی تام بزاق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Age, Weight, BMI, Postmenopausal Age and Bone Mineral Density in Post Menopause Women
ارزیابی ارتباط سن، وزن، شاخص توده بدنی و تعداد سالهای پس از یائسگی بر چگالی توده استخوانی در زنان یائسه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Analysis of Gap in TQM Indicators in Health Care Institutions (Case: Isfahan Khorshid Hospital)
تحلیل شکاف مؤلفههای مدیریت کیفیت فراگیر در مؤسسات خدمات درمانی در محیط فازی (مطالعه موردی: بیمارستان خورشید اصفهان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Management of Severe Perineal Injuries in Major Pelvic Fractures
اداره پارگی وسیع پرینه در ترومای شدید لگن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Decrease in Survival Rate of Colorectal Cancer Patients Due to Insertion of a Single Guanine Base in Promoter Sequences of Matrix Metalloproteinase-1 Gene (in Tehran Population)
کاهش میزان بقای بیماران مبتلا به سرطان روده بزرگ در اثر حضور و افزایش تک بازگوانین در توالی پروموتور ژن ماتریکس متالوپروتئیناز-1 (در جمعیت تهران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

In Vitro Comparison of the Accuracy of Primax, Insight Dental X-Ray Films and CMOS-APS Digital Imaging in Detection of Interproximal Caries.
مقایسه دقت فیلمهای Primax و Insight و تصاویر دیجیتالی CMOS-APS در تشخیص پوسیدگی‌های جانبی دندانهای خلفی به صورت آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Hemoglobin A1c Levels in Healthy Patients and Non Diabetic Iron Deficiency Anemia(IDA) Patients Before and after Intervention in Rafsanjan
مقایسه مقدار هموگلوبین گلیکوزیله در افراد سالم با بیماران غیردیابتیک مبتلا به فقر آهن قبل و بعد از درمان در رفسنجان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Complete Evaluation of Suspended Air Particles and Their Composition in the Central Area of Yazd City
بررسی کل ذرات معلق و ترکیب مواد تشکیل دهنده آن در منطقه مرکزی شهر یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Review of Kawasaki Patients in Yazd
بررسی مشخصات دموگرا فیگ، علایم بالینی و آزمایشگاهی بیماران کاوازاکی در یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Levels of Antibodies against Chlamydia Trachomatis in Infertile Women Due to Tubal Factors and Fertile Women
مقایسه سطح آنتی بادی بر علیه کلامیدیا تراکوماتیس در زنان نابارور به علت عامل لولهای با زنان بارور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Corticosteroids in Routine Treatment of PeriTonsillar Abscess
بررسی اثرکورتیکواستروئیدها در درمان روتین آبسه پری تونسیلر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 3 (2008-10)


مروری بر بوتولیسم
مروری بر بوتولیسم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مروری برتشخیص عفونتهای ویروسی جنین، قبل و بعد از تولد
مروری برتشخیص عفونتهای ویروسی جنین، قبل و بعد از تولد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Presenting A Case with Tubulointerstitial Nephritis and Uveitis (TINU- Syndrome)
معرفی یک مورد سندرم نفریت اینترستیشیال حاد و یووئیتیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Decentralization of Health System in Islamic Republic of Iran
تمرکززدایی در نظام سلامت کشور جمهوری اسلامی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors Affecting the Quality and Quantity of Sleep in Coronary Artery Bypass Graft Patients
بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت و کمیت خواب شبانه بیماران پس از جراحی پیوند عروق کرونر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Role of Self Efficacy Predictors in Nutritional Behaviors of Kerman High School Female Students in 2006-2007 Academic Year
نقش خودکارآمدی درپیشبینی رفتارهای غذایی دانش آموزان دختر دبیرستانهای شهر کرمان در سال 1386
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Scleral Buckling with and without Retinopexy and Laser Photocoagulation for Treatment of Rhegmatogenous Retinal Detachment
مقایسه نتایج باکلینگ اسکلرا همراه و بدون رتینوپکسی و لیزر فتوکوآگولیشن در ترمیم انفصال رگماتوژن شبکیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Predictive Factors of Arterial Blood Oxygen Desaturation During Upper Gastrointestinal Endoscopy in Nonsedated Patients
فاکتورهای پیش بینی کننده کاهش اشباع اکسیژن خون شریانی در طی آندوسکوپی فوقانی در بیماران بدون دریافت داروی آرامبخش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Mastectomy on Mood and Quality of Life in Breast Cancer Patients
بررسی تأثیر ماستکتومی بر خلق و کیفیت زندگی در مبتلایان به سرطان پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Vaginal Versus Oral Misoprostol for Second-Trimester Pregnancy Termination: A Randomized Trial
تأثیر میزوپروستول واژینال و خوراکی در ختم حاملگیهای سه ماهه دوم بارداری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Congenital Hypothyroidism and Transient Increased Levels of TSH in Yazd Province
میزان شیوع هیپوتیروئیدی مادرزادی و افزایشگذرای TSH در استان یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Shelled Almonds in Decreasing Blood Lipid and Lipoprotein Levels of Hyperlipidemic Patients
اثر مغز بادام بر لیپیدها و لیپوپروتئینهای خون بیماران مبتلا به هیپرلیپیدمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Atracurium and Pancuronium on Intraocular Pressure
بررسی و مقایسه تأثیر آتراکوریوم و پانکرونیوم بر روی فشار داخل کره چشم در اعمال جراحی کاتاراکت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Electroconvulsive Therapy on Thyroid Function Parameters in Depressed Patients
تأثیر الکتروشوک درمانی بر پارامترهای عملکرد تیروئید در بیماران افسرده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 2 (2008-7)


An Extensive and Bilateral Becker Naevus With Breast Hypoplasia
یک مورد خال بکر وسیع و دو طرفه به همراه هیپوپلازی پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Behcet,s Disease and Brain Tumor- Like Lesion
بیماری بهجت و ضایعه شبه تومور در مغز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Diabetes Type II Patients Life Style Effective Factors With That of Healthy People.
مقایسه عوامل مؤثر بر سبک زندگی بیماران دیابتی نوع دو با افراد سالم بیمارستان شهید رجایی تنکابن سال 1384
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Fundal Height Measurement and Ultrasonography for Estimation of Gestational Age
مقایسه دقت اندازهگیری ارتفاع رحم و سونوگرافی برای تخمین سن حاملگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Peritoneal Dialysis Complications and Survival of Patients A Single Center Study, Yazd ,Iran
عوارض دیالیز صفاقی در بخش دیالیز بیمارستان شهید رهنمون یزد: (بررسی 10 ساله)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of Rate of Hearing Changes After Spinal Anesthesia
بررسی میزان تغییرات شنوایی بعد از بیحسی نخاعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hydration Status of Adult Population of Yazd
بررسی وضعیت هیدراسیون گروههای مختلف شغلی ساکن یزد در فصول زمستان85 و بهار 1386
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Interrelationship Between Radiographic Findings of Hands and Bone Mineral Density in Patients With Rheumatoid Arthritis
بررسی ارتباط بین یافته های رادیوگرافیک دست و دانسیته استخوانی بیماران آرتریت روماتوئید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Agreement Between Video and Written Questionnaires for Asthma Symptoms Among Children of Tehran: ISAAC Study
ارزیابی توافق پرسشنامه‌های کتبی و ویدیویی در مطالعه بین‌المللی آسم و آلرژی در کودکان شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Obesity, Overweight and Underweight in Guidance School Students
فراوانی اختلال رشد در دانش آموزان مقطع راهنمایی یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Sesame Oil on Blood Glucose and Lipid Profile in Type II Diabetic Patients Referring to The Yazd Diabetes Research Center.
تأثیر مصرف روغن کنجد بر پروفایل لیپیدی و قند خون بیماران دیابتی نوع دو مراجعه کننده به مرکز تحقیقاتی- درمانی دیابت یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Blood Lead Levels in Workers at Kooshk Lead and Zinc Mine
تعیین غلظت سرب خون کارگران معدن سرب و روی کوشک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination and Comparison of Echocardiographic Findings According to Cardio Thoracic Ratio (CTR) in Chest X–Ray
تعیین و مقایسه یافتههای اکوکاردیوگرافی بر اساس وضعیت Cardio Thoracic Ratio در گرافی قفسه سینه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

چگونه مقالات پژوهشی را به روش علمی و سیستماتیک داوری کنیم؟
چگونه مقالات پژوهشی را به روش علمی و سیستماتیک داوری کنیم؟
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 1 (2008-4)


زونا، تشخیص، پیشگیری و درمان
زونا، تشخیص، پیشگیری و درمان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Tracheobronchopathia Osteochondroplastica
تراکئوبرونکوپاتیکا استئوکندروپلاستیکا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study Effect of a Group-Based Exercise Program on the Quality of Life in Older Men and Women in 2006-2007
بررسی تأثیر برنامه ورزشی گروهی بر کیفیت زندگی سالمندان در سال 86-1385
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Continuance Rate and Related Causes of Discontinuance of Pregnancy Prevention Methods among Women in Yazd
بررسی میزان تداوم و علل مرتبط با قطع روش های پیشگیری از بارداری در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Bacterial Agents Andantibiogram of Most Common Isolated Organisms from Hands of Surgical Team Members after Scrubbing
عوامل باکتریولوژیک و آنتی بیوگرام شایع ترین گونه های ایزوله شده از دست اعضای تیم جراحی پس از اسکراب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Clinical and Radiographic Success Rate of Ferric Sulfate Pulpotomy Method in Second Primary Molars Using Zinc Oxide Eugenol and Zinc Polycarboxylate Cements.
مقایسه میزان موفقیت بالینی و پرتونگاری پالپوتومی مولرهای دوم شیری به روش سولفات فریک با سمان های زینک اکسایداوژنول و زینک پلی کربوکسیلات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Individual Characterestics and Adaptation to Shift Work on Serum Cortisol Levels of Shift Workers
بررسی تغییرات میزان کورتیزول خون در کارگران شیفت کار و ارتباط آن با ویژگی های فردی و تطابق با شیفت کاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the Effect of Chitosan and Salvadora Persica on Blood Lipids in the Wistar Rat
بررسی اثر سالوادورا پرسیکا و کیتوزان بر لیپیدهای خون در رت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Various Filters in Hypoxemia Levels of Hemodialysis Patients
نقش انواع فیلتر در میزان هیپوکسمی بیماران همودیالیزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficacy of Minor Lateral Tarsorrhaphy in Conjunction with Levator Muscle Recession in Improvement of Superior Lid Retraction of Thyroid Ophthalmopathic Patients.
تأثیر لاترال تارسورافی کوچک همراه با رسس عضله لواتور دربهبود رتراکشن پلک فوقانی در بیماران تیروئید اوفتالموپاتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relative Frequency of Peptic Ulcer and Erosion in Patients with Different Types of Cholestasis
مطالعه ارزیابی فراوانی نسبی زخمها و اروزیونهای پپتیک در بیماران مبتلا به انواع مختلف کلستاز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of the Effect of Simultaneous Iron, Zinc and Folic Acid Supplementation With or Without Vitamin A and C on Hemoglobin Levels of Teenaged Girl Students in Shahinshahr City.
بررسی تأثیر تجویز همزمان آهن به همراه روی و اسیدفولیک، با و بدون ویتامین های C و A در افزایش هموگلوبین دانش آموزان مدارس راهنمایی دخترانه شاهین شهر اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Clinical and Laboratory Presentation of Hairy Cell Leukemia (Hcl) and Rate of Response to Cladribine
بررسی علایم بالینی و آزمایشگاهی لوسمی سلول مویی و میزان پاسخ دهی به داروی کلادریبین (Cladribine)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hearing Threshold Level Inworkers of Meybod Tile Factory
بررسی آستانه شنوایی در کارگران مجتمع کاشی میبد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 4 (2008-1)


Percutaneous Vertebroplasty
ترمیم مهره از طریق پوست( Percutaneous Vertebroplasty)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Factors Related to Accidents Occuring during the Construction Phase of Oil, Gas and Petrochemical Projects
بررسی عوامل مرتبط بر رخداد حوادث در فاز ساخت و ساز پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی در عسلویه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Ice Massage on Hoku Point for Reduction of Labor Pain
بررسی تأثیر ماساژ یخ در ناحیه هوکو (LI4) بر کاهش درد زایمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Radiation Leakage of Microwave Oven on Rat Serum Testosterone at Pre and Post Pubertal Stage
بررسی تأثیر امواج نشتی از اجاق میکروویو بر میزان تستوسترون سرم موش صحرایی نر بالغ و نابالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Faunestic Study of Rodents in Yazd with Emphasis on Rural Reservoirs of Cutaneous Leishmaniasis
بررسی فونستیک جوندگان استان یزد با تأکید بر مخازن لیشمانیوز پوستی روستایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Parasitic Infections (Helminth and Protozoa) in Cases Referring to Yazd Central Laboratory, 2002-2004
بررسی آلودگی انگلی (تک یاخته ای و کرمی) در مراجعه کنندگان به آزمایشگاه مرکزی یزد طی سالهای 84-1382
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Certain Epidemiological Aspects of Cutaneous Leishmaniasis in Khatam County, Yazd Province,Iran.
بررسی جنبه هایی ازاپیدمیولوژی لیشمانیوزپوستی درکانون جدید شهرستان خاتم، استان یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relation between Glaucoma and Sensorineural Hearing Loss
بررسی رابطه ی بین گلوکوم و کم شنوایی حسی عصبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Pattern and Inclination of Adolescents Towards Substance Abuse
الگو و علل گرایش جوانان به سوء مصرف مواد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Attention Deficit Hyperactivity Disorder in 6 Year Olds of Yazd City
بررسی شیوع اختلال بیش فعالی، کمبود توجه و تمرکز در کودکان 6 ساله شهر یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sensorineural Hearing Loss in Chronic Otitis Media
بررسی کاهش شنوایی حسی عصبی در مبتلایان به اوتیت مدیای مزمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Refractory Status Epilepticus in Children Risk Factors, Management and Early Outcome
صرع پایدار مقاوم در کودکان، عوامل خطر، درمان و سرانجام زودرس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of the Relation between Clinical and Pathological Findings of Tonsillectomy Specimens of Patients ≤ 16 Years Old
بررسی یافته های بالینی و ارتباط آن با یافته های پاتولوژی در نمونه های حاصل از تانسیلکتومی در افراد 16 سال و جوانتر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of the Corelation between Transcutaneous Bilirubin Levels (Jh 20-1 Bilirubinometer) and Serum Bilirubin Levels (Laboratory)
مقایسه میانگین بیلی روبین اندازه گیری شده از طریق بیلی روبینومتر با میانگین بیلی روبین سرم در نوزادان زرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 3 (2007-12)


تظاهرات دهانی کودکان مبتلا به HIV
تظاهرات دهانی کودکان مبتلا به HIV
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Acute Cholestatic Hepatitis Associated with Teucrium Polium
گزارش یک مورد هپاتیت کلستاتیک به علت مصرف داروی گیاهی کلپوره
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Predictors of Self-Care Behaviors among Diabetic Patients Referred to Yazd Diabetes Research Centre Based on Extended Health Belief Model
بررسی پیشگویی کننده های خود مراقبتی در بیماران دیابتی مراجعه کننده به مرکز تحقیقات دیابت یزد بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی توسعه یافته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Isolation and Identification of Pathogenic Fungi from Thorns and Thistles in Isfahan and Adjacent Cities
جداسازی و تعیین هویت عوامل قارچی جدا شده از خار و تیغ گیاهان منطقه اصفهان و شهرهای اطراف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Cellular Toxicity for Cisplatin, Arsenic And Acetaminophen in the Cancer and Normal Cell Line
ارزیابی سمیت سلولی سیس پلاتین، اکسید آرسنیک و استامینوفن روی خطوط سلولی سرطانی و نرمال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Role of Peripheral Alpha2 Adrenergic Receptors in Tonic Pain During Different Stages of Estrous Cycle in Rats
نقش گیرنده آلفا دو ادرنرژیک محیطی بر درد تونیک در مراحل مختلف سیکل استروس در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Epstein Barr Virus Infection and Effecting Factors in Renal Allograft Recipients for Controlling Ptld in Imam Khomeini Hospital from 2001 to 2004
بررسی شیوع عفونت ویروس اپشتین بار(EBV) و عوامل مرتبط در بیماران دریافت کننده پیوند کلیه در بیمارستان امام خمینی ارومیه در فاصله سالهای 83-1381
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Oral Soft Tissue Pathologies among Diabetic Patients in Rasht- 2005
بررسی شیوع ضایعات مخاطی، سوزش و خشکی دهان در بیماران دیابتی شهر رشت 1384
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Survey of Iron Status of Shirazian Blood Donors Using Ferritin in 2005
بررسی وضعیت ذخایر آهن در اهداکنندگان خون در شیراز با استفاده از فریتین سرم در سال 1384
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Nerve Conduction Study in the Extremity Carrying Fistula in Hemodialysis Patients
بررسی سرعت هدایت عصبی در اندام دارای فیستول شریانی - وریدی در بیماران همودیالیزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Para Clinical Findings of First Seizure and One Year Recurrence Rate in Children Admitted at Shaheed Sadoughi Hospital-Yazd
ارتباط یافته های پاراکلینیکی اولین تشنج با میزان عود تشنج در طی یکسال در کودکان بستری شده در بیمارستان شهید صدوقی یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation and Treatment of Colorectal Cancer in Shahid Rahnemoon and Afshar Hospitals, Yazd-Iran
بررسی اپیدمیولوژی سرطان کولورکتال در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های شهید دکتر رهنمون و افشار یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Glucose - Insulin - Potassium (Gik) Solution on Short Term Prognosis of Unstable Angina
تأثیراستفاده از محلول گلوکز- انسولین - پتاسیم بر پیش آگهی کوتاه مدت بیماران با آنژین صدری ناپایدار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Efficacy of Oral and Injectable Forms of Prophylactic Antibiotics in Grade Ii Traumatic Ulcers in Emergency Wards of University Hospitals of Yazd
مقایسه ی اثرآنتی بیوتیک خوراکی و تزریقی در پیشگیری از عفونت زخم های تروماتیک درجه II در اورژانس بیمارستان های آموزشی شهر یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Pseudoexfoliation Syndrome in Diabetic Patients
شیوع سندرم پسودو اکسفولیاسیون در بیماران دیابتی مرکز تحقیقات دیابت یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 2 (2007-7)


موارد کاربرد آزمایش سرعت رسوب گلبولی
موارد کاربرد آزمایش سرعت رسوب گلبولی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Three Cases of Pnematosis Cystoid Intestinalis with Different Manifestations
مaعرفی سه بیمار مبتلا به پنوماتوزیس سیستوئید اینتستینالیس (PCI)با سه تظاهر مختلف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Adult Intussusception Due to a Colonic Lipoma
انواژیناسیون کولون ناشی از لیپوم در بزرگسالان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Attitude and Opinion of Parents about Sex Education of Adolescents and Its Contents in Kerman
نگرش والدین کرمانی نسبت به آموزش جنسی در سال 1382
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of the Service Quality of Medical Centers Using Servqual Model (Case:Shaheed Rahnemoon Hospital )
تجزیه و تحلیل کیفیت خدمات مراکز درمانی با استفاده از مدل سروکوآل (Servqual) )مطالعه موردی: بیمارستان شهید رهنمون یزد(
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiological Status of Cutaneous Leishmaniasis in Bafgh City,Yazd Province 2005.
اپیدمیولوژی لیشمانیوز جلدی در شهر بافق، یزد سال 1384
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Serum Testosterone and Urinary Citrate on Urolithiasis.
بررسی نقش تستوسترون سرم و سیترات ادرار در ایجاد سنگ های ادراری در مردان و زنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of First Voided Urine Samples For Detection of Ureaplasma Uriealyticum and Mycoplasma Hominis in Urinary Tracts of Men and Women Suffering from Nongonococcal and Nonspecific Urethritis
بررسی ارزش تشخیصی قطرات اولیه ادرار در جداسازی اوره آپلاسما اوره آلیتیکوم و مایکوپلاسما هومینیس در مجاری ادراری مردان و زنان مبتلا به اورتریت های غیرگنوکوکی و اورتریت های غیراختصاصی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Molecular Detection and Identification of Α-L-Iduronidase Gene Mutations in 5 Iranian Families Suspected for Muller Syndrome (Mucopolysaccharidosis I)
شناسایی و تشخیص مولکولی جهش های ژن آلفا-ال- ایدورونیداز در 5 خانواده ایرانی مبتلا به سندرم هورلر ( موکوپلی ساکاریدوز 1)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Various Concentrations of Inhibitors on the Expression of Chemokine Ip-10/Mob-1
بررسی اثر مهارگرهای مسیرهای انتقال پیام داخل سلولی بر میزان بیان CXCکموکین IP-10/Mob-1 توسط هپاتوسیتها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Serum Zinc Level in Children Under 5 Years with Malnutrition
بررسی میزان روی سرم در کودکان زیر 5 سال مبتلا به سوء تغذیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Passive Smoking on Pregnancy Outcome, Hajar Hospital, Shahrekord
ارتباط بین سیگاری بودن غیر فعال مادر و سرانجام حاملگی در مرکز آموزشی – درمانی هاجر شهر کرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

In Vitro Biocompatibility of Three Orthodontic Composite Resins on Human Oral Fibroblasts
بررسی سازگاری نسجی سه نوع کامپوزیت رزین مورد استفاده در ارتودنسی درمحیط کشت فیبروبلاست های دهانی انسان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparison of Panoramic, Periapical and Bite Wing Radiographies in Evaluation of Alveolar Bone Loss in Periodiontitis
بررسی و مقایسه دقت رادیوگرافی های پانورامیک، پری اپیکال و بایت وینگ در تعیین میزان تحلیل استخوان آلوئول در پریودنتیت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Bacterial Contamination in Anesthesia Breathing Circuits
بررسی آلودگی باکتریال در مدار تنفسی ماشین های بیهوشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relation Between Rheumatoid Arthritis and Hearing Disorders
بررسی اختلالات شنوایی در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation Between Cerebrospinal Fluid Iron Levels and Cerebral Tissue Damage Following Experimental Head Injury in Rats
ارتباط تغییرات آهن مایع مغزی نخاعی با آسیب مغز متعاقب ضربه مغزی در رت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 1 (2007-4)


Guillain-Barre Syndrome Following Surgery
سندرم گیلن باره به دنبال اعمال جراحی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation Between Toluene Environmental Monitoring and Biological Index of Urinary Hippuric Acid of Workers in the Coke Industry
بررسی رابطه پایش محیطی تولوئن و شاخص بیولوژیکی اسید هیپوریک ادرار در افراد شاغل در صنعت کک سازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Establishment of a Pcr Technique for Determination of Htlv-1 Infection in Paraffin-Embedded Tissues
راه اندازی فن PCR برای تشخیص آلودگی به ویروس HTLV-1 در بافتهای پارافینه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Detection of Rare Beta Globin Gene Mutations in Northwestern Iran
بررسی جهش های نادر ژن بتاگلوبین در شمال غرب کشور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Occult Hbv Infection in Hbsag Negative and Anti-Hbc Positive Blood Donors.
بررسی عفونت نهفته هپاتیت "ب" در اهداکنندگان خون با HBsAg منفی و anti-HBc مثبت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Use of Rat Estrus Serum for in Vitro Maturation of Bovine Oocytes
استفاده از سرم موش صحرایی تهیه شده در مرحله استروس برای بلوغ آزمایشگاهی تخمک های گاو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence and Predisposing Factors to Candidiasis Infection in Women Supported by Health Centers of Tabriz, 2004.
شیوع و عوامل خطرساز عفونت کاندیدیازیس در زنان تحت پوشش مراکز بهداشتی- درمانی شهر تبریز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Vitamin D3 on Ifn-Γ and Il-10 Levels in Mice with Experimental Autoimmune Encephalomyelitis
تأثیر ویتامین D3 بر میزان سایتوکاینهای IFN-γ و IL-10 در موشهای مبتلا به آنسفالومیلیت خود ایمن تجربی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Serum Zinc Levels on Humoral Immune Response to Hepatitis B Vaccination in Patients on Dialysis
بررسی ارتباط میزان روی سرم و پاسخ ایمنی هومورال به واکسیناسیون هپاتیت B در بیماران دیالیزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Parental Interaction Patterns in Children with Adhd and Controls a Comparative Study
مقایسه الگوهای تعامل والدین در کودکان مبتلا به اختلال کمبود توجه- بیش فعالی با گروه کنترل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Prevalence of Microbial Contamination in Packed and Unpacked Redmeat and Chicken Meat at Retail Outlets and Department Stores in Southern Tehran
مقایسه میزان شیوع آلودگی میکربی گوشت های قرمز و مرغ بسته بندی و غیر بسته بندی در خرده فروشیها و فروشگاههای زنجیره ای جنوب تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Measurement of Anterior–Posterior Diameter of Ivc By Ultrasonography: a Non Invasive Method for Estimation of Central Venous Pressure.
اندازه گیری قطر قدامی – خلفی ورید اجوف تحتانی توسط سونوگرافی به عنوان یک روش غیر تهاجمی در تخمین میزان فشار ورید مرکزی در بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Clinical and Paraclinical Characteristics of Hospitalized Patients with Congestive Heart Failure in Yazd (a Survey of 258 Patients)
بررسی مشخصات بالینی و پاراکلینیکی نارسایی قلب در بیماران بستری بیمارستانهای شهر یزد طی سالهای 80-1379
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Co-Administration of Omperazole with H2 Blockers and Antacids
بررسی موارد تجویز توأم امپرازول با داروهای H2 بلوکر و آنتی اسید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Effectiveness of Oral Sucrose and Emla Cream in Reduction of Acute Pain Due to Heel Sticks for Blood Sampling in Neonates
مقایسه اثر سوکروز و کرم املا برروی درد حاد ناشی از خونگیری پاشنه پا در نوزادان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Secondary Hyper Parathyroidism in Hemodialysis Patients
بررسی فراوانی هیپرپاراتیروئیدی ثانویه در بیماران تحت درمان با همودیالیز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 4 (2007-1)


A Case Report of L4 Traumatic Spondyloptosis
گزارش یک مورد L4 TRAUMATIC SPONDYLOPTOSIS
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Case Report of Inflammatory Myopathy and Sideroblastic Anemia
معرفی یک مورد میوپاتی التهابی همراه با آنمی سیدروبلاستیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Different Types of Blood on the Growth of Cutaneus Leishmaniasis Agent in Vitro
بررسی تأثیر خون های مختلف بر رشد عامل لیشمانیوز جلدی به روش in vitro
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Diagnosis of Legionella Pneumophila by Direct Fluorescent Antibody (Dfa) Technique in Bronchoalveolar Specimens of Pneumonia Patients Referring to Medical Centers in Isfahan, 2002
تشخیص لژیونلا پنوموفیلا به روش کشت و فلورسنت آنتی بادی مستقیم(DFA) در نمونه های برونکوآلوئولار بیماران مبتلا به پنومونی مراجعه کننده به مراکز پزشکی اصفهان درسال 1382
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Silica-Sol and Distilled Water Ratio on Dimensional Changes of Casting Posts
بررسی تأثیر نسبت Silica-sol و آب مقطر بر ثبات ابعادی نسبت های ریختگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Life Expectancy Levels of Men and Women in Yazd Province in 1996 and 2003.
مقایسه امید به زندگی در مردان و زنان استان یزد در سال های 1375 و 1382
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Rate of Bleeding, Abortion and Ectopic Pregnancy and Their Relationship with the Patient’s Age in Three Different Methods of Infertility Treatment Induction Ovulation, Iui and Ivf
بررسی شیوع خونریزی، سقط و حاملگی خارج از رحم در سه روش درمانی تحریک تخمک گذاری، IUI و IVF و ارتباط آنها با سن بیمار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Estradiol Prescribed during Luteal Phase of Art Cycles and Pregnancy Outcome
تأثیر تجویز استرادیول در فاز لوتئال سیکلهای ART و نتایج حاملگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Usefullness of Honey from the Islamic Point of View and Evaluation of Its Effects on Cutaneous Leishmaniasis Wounds in Balb/C Rats Invitro
فواید انگبین از دیدگاه روایات اسلامی و بررسی اثربخشی آن بر زخم سالک در موش نژاد سوری BALB/C
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficacy of Miswak (Salvadorapersica) in Prevention of Dental Caries
مقایسه کارآیی مسواک طبیعی (Salvadora Persica) با مسواکهای معمول در پیشگیری از پوسیدگی دندان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Topography of Carotid Territory Stenosis in North American and Iranian Stroke Patients
مقایسه توپوگرافی تنگی قلمروکاروتید در بیماران سکته مغزی با دو نژاد آمریکای شمالی و ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Scoliosis Associated With Syringomyelia
اسکولیوز همراه با سیرنگومیلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency of Various Malignant Diseases in Children Younger Than 10 Years Old in Yazd
بررسی فراوانی بیماریهای بدخیم در کودکان کمتر از 10 سال استان یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Serum Selenium Levels in Breast Cancer Patients and Healthy People at a Cancer Institute in 2004
سطح سلنیوم سرم زنان مبتلا به سرطان پستان در بیماران مراجعه کننده به انستیتو کانسر در سال 1383 و مقایسه آن با افراد سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 3 (2006-10)


آفت دهانی
آفت دهانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مروری بر فارنژیت
مروری بر فارنژیت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Foot Massage on Physiologic Indicators in Critically Ill Patients Admitted in the I.C.U
بررسی تأثیر ماساژ پاها بر درصد اشباع اکسیژن شریانی بیماران مبتلا به سکته مغزی بستری در بخش I.C.U بیمارستان شهدای تجریش در سال 1382
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Activity of Follicular Fluid Phosphatases and Their Correlation with Levels of Serum Esteroidal Hormones and Gonadotropins
فعالیت فسفاتازهای مایع فولیکولی و همبستگی آن ها با سطح سرمی هورمون های استروئیدی و گنادوتروپینها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Microleakage Comparison of Polyacid Composite Resin Restorations and Resin Modified Glass Ionomer Before and After Ultrasonic Scaling
مقایسه آزمایشگاهی ریزنشت رزین مدیفاید گلاس آینومر و پلی‌اسید مدیفاید رزین کامپوزیت قبل و پس از جرمگیری اولتراسونیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Effects of Incubation Temperature and Ph On the Susceptibility of Candida Albicans Isolates to Ketoconazole Invitro
بررسی اثر دما و pH بر میزان حساسیت ایزوله های کاندیداآلبیکنس به کتوکونازول در شرایط آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Changes in the Motor and Sensory Latencies of Median Nerve According to Age
میزان تغییر تأخیر زمانی شاخه حسی و حرکتی عصب میانی در مچ دست برحسب سن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Atopic Dermatitis in 7-11 Year Old School Children, Ahwaz
بررسی میزان شیوع بیماری درماتیت آتوپیک در بین دانش آموزان دختر و پسر7 تا 11 ساله مقطع ابتدایی در شهر اهواز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of L-Carnitine Added to Erythropoietin in Anemic Chronic Renal Failure Patients on Hemodialysis.
بررسی اثرات افزودن ال کارنی تین به اریتروپوئیتن در درمان آنمی بیماران همودیالیزی مبتلا به نارسایی مزمن کلیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Effectiveness of Lidocaine Infusion in Reduction of Postoperative Pain
بررسی تأثیر انفوزیون لیدوکائین بر روی درد پس از عمل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Colon Transit Time in Idiopathic Chronic Constipation
برآورد زمان ترانزیت کولون در افراد با یبوست مزمن ایدیوپاتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Four Year Incidence Rate of Diabetic Retinopathy and Its Associated Factors in Type Ii Diabetese Patients
بررسی بروز 4 ساله رتینوپاتی دیابتی و عوامل مؤثر بر آن در دیابت نوع 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Early Results and Short Term Complications of Lasik Surgery
نتایج بینایی و عوارض کوتاه مدت جراحی لیزیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 2 (2006-7)


هپاتیت B
هپاتیت B
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

دیابت بارداری
دیابت بارداری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Ibuprofen Administration on the Depth of Anesthesia in Inflamed Teeth
اثر تجویز ایبوپروفن بر بیحسی کامل دندان های آماسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Case Report of Unilateral Severe Visual Loss Along with Bilateral Optic Disc Cupping Secondary to Metastatic Brain Tumor
گزارش یک مورد کاهش بینایی شدید یکطرفه و کاپینگ دو طرفه عصب اپتیک ثانویه به تومورمتاستاتیک مغز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Four Cases of Angular Cheilitis in Orthodontic Patients
گزارش چهار مورد التهاب گوشه لب ( ( Angula Cheilitis در بیماران ارتودنسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Effectiveness of Pursed-Lip Breathing Education in Copd Patients
بررسی تأثیر آموزش تنفس با لب های جمع شده در بیماران مبتلا به بیماری های مزمن انسدادی ریه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Radiographic Evaluation of Idiopathic Osteosclerosis in Patients Referring to Mashhad Dental School from November 2002 to May 2004
بررسی رادیوگرافیک استئواسکلروز ایدیوپاتیک در مراجعین به بخش رادیولوژی دانشکده دندانپزشکی مشهد از آذر 1381 تا اردیبهشت 1383
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Rapid Isolation and Molecular Detection of Streptomycin-Producing Streptomycetes
جداسازی و تأیید مولکولی سریع استرپتومایسس های تولید کننده آنتی بیوتیک استرپتومایسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Knowledge, Attitude and Practice (Kap) Study Regarding Prevention of Breast Cancer in Working Women of Chaloos City.
بررسی دانش ، نگرش و عملکرد زنان شاغل شهر چالوس در زمینه پیشگیری ازسرطان پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analgesic Effect of Chronic Oral Administration of Nigella Sativa Seeds in Diabetic Rats
اثر ضد دردی تجویز خوراکی و درازمدت سیاهدانه ((Nigella Sativa در موشهای صحرایی دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Seroprevalence of Hepatitis C Infection and Associated Factors in Addicts Imprisoned at Khezrabad Prison, Sari
شیوع سرولوژیک و عوامل مرتبط با عفونت هپاتیت C در زندانیان معتاد زندان خزرآباد ساری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Serum Anti-Hbs Concentration in Children Vaccinated with Recombinant Hepatitis B Vaccine at Birth
بررسی میزان سرمی anti-HBs در کودکانی که در دوره نوزادی با واکسن نوترکیب هپاتیت B واکسینه شده اند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Carotid Artery Sonography Findings in 291 Patients Undergoing Cabg
بررسی 291 مورد سونوگرافی داپلر کاروتید در بیماران کاندید CABG
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Accuracy of Panoramic Radiography, Coronal and Axial Ct Scan in Diagnosis of Mandibular Fractures
بررسی ارزش تشخیصی ر ادیوگرافی پانورامیک و سی‌تی اسکن کرونال و آگزیال در تشخیص شکستگی‌های فک تحتانی در مقایسه با نتایج عمل جراحی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 1 (2006-4)


مروری بر جدیدترین اطلاعات از اختصاصات و بیماری زایی هلیکوباکترپیلوری
مروری بر جدیدترین اطلاعات از اختصاصات و بیماری زایی هلیکوباکترپیلوری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ضایعات ورزشی زانو
ضایعات ورزشی زانو
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Acanthosis nigricans, tripe palms and leser- trelat sign in a patient with carcinoid tumor
گزارش یک مورد آکانتوزیزنیگریکانس ، تریپل پالم و علامت لسرترلات در بیماری با کارسینوئید تومور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Aphallia with urethrorectal fistula, bladder and urethral calculi
گزارش یک مورد فقدان مادرزادی آلت تناسلی، عوارض همراه و درمان آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Testicular extramedullary plasmacytoma
گزارش موردی اکسترامدولاری پلاسماسیتومای بیضه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

three cases of acanthamoeba keratitis (Ak) in Yazd
گزارش سه مورد کراتیت آکانتامبایی در یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Percentage of toxic trace elements Pb, Cr and Cd in certain plastic toys, Isfahan City
بررسی مقدار فلزات سمی سرب، کروم و کادمیوم در برخی از اسباب بازی های پلاستیکی کودکان در شهر اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Differentiation of human embryonic stem cells into insulin- secreting cells
تمایز بن‌یاخته‌های‌ جنینی‌ انسان‌ به‌ سلولهای‌ مولد انسولین‌
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of changes in cellular surface glycoproteins of alveolar macrophages in fibrotic lung disorders
بررسی تغییرات گلیکو پروتئین های سطح سلولی ماکروفاژهای ریه در بیماری های فیبروز ریوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of antibiotic resistance of staph aureus and coagulase negative staphylococci isolated from patient samples
بررسی مقاومت دارویی استافیلوکوکوس ارئوس و استافیلوکوکهای کواگولازمنفی جدا شده از نمونه بیماران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of hospital based cancer registry of Iran and the United States of America
نظام ثبت سرطان بیمارستانی در ایران و مقایسه آن با آمریکا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Rate of prevalence of helicobacter pylori infection in primary gastric lymphoma patients referring to pathology centers of Yazd
فراوانی نسبی عفونت هلیکوباکترپیلوری در بیماران مبتلا به لنفوم اولیه معده در مراجعین به مراکز پاتولوژی شهر یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ocular Injuries Occurring in Motor Vehicular Accident Victims, Yazd Province.
ضایعات چشمی ناشی از تصادفات موتورسیکلت در یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Effects of Intravenous Ascorbic Acid on Correction of Anemia in Renal Failure Patients Undergoing Hemodialysis
بررسی میزان تأثیر اسید آسکوربیک وریدی در اصلاح آنمی بیماران مبتلا به نارسایی کلیه تحت درمان همودیالیز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 5 (2006-1)


لیشمانیوز جلدی (سالک)
لیشمانیوز جلدی (سالک)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

روش برخورد با خونریزی از قسمت تحتانی دستگاه گوارشLGIB
روش برخورد با خونریزی از قسمت تحتانی دستگاه گوارشLGIB
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Report of a Case of Primary Abdominal Pregnancy
گزارش حاملگی شکمی اولیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Case of Resistant Megaloblastic Anemia Responding to Thiamine
یک مورد آنمی مگالوبلاستیک مقاوم پاسخ دهنده به تیامین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Case of Left Ventriclular Pseudo Aneurysm Following Silent Myocardial Infarction at an Unspecified Time
گزارش یک مورد آنوریسم کاذب بطن چپ به دنبال Silent MI در زمان نامشخص
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation and Measurement of Pesticidal Residues Benomil and Mancazeb in Cucumber Produced in Mazandaran.
بررسی و اندازه گیری باقیمانده سموم بنومیل و مانکوزب در خیار تولیدی استان مازندران سال 1382
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of the Effects of Intravenous Injection of Hyoscine on Parturition (Labor)
بررسی اثرات تزریق وریدی هیوسین بر روند زایمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protective Effect of Vitamin D3 and Gp63 Conjugated with Tetanus Toxoid on Outcome of Cutaneous Leishmaniasis Lesions in Balb/C Mice
اثر حفاظتی ویتامین D3 و کنژوگه GP63 و توکسوییدکزاز بر ایجاد زخمهای جلدی لیشمانیایی در موش BALB/c
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Efficiency of Lovastatin and Seed Dill Extract in Reduction of Serum Lipid Levels in Rats
مقایسه ی اثر عصاره آبی تخم شوید با لواستاتین در کاهش لیپیدها و لیپوپروتئین های خون در موش بزرگ آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The comparison of ultrastructural development of mouse embryonic stem cell-derived cardiomyocytes and normal invivo cardiomyocytes
مقایسه‌ فراساختار تکوین‌ کاردیومیوسیتهای‌ مشتق‌ از بن‌یاخته‌های‌ جنینی موش با کاردیومیوسیتهای‌ طبیعی‌
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of prehospital care in management of traumatic patients referred to Shahid Rahnemoun and Afshar Hospitals of Yazd
بررسی اثر مراقبت های انجام شده قبل از بیمارستان در بیماران ترومایی مراجعه کننده به بیمارستانهای شهید رهنمون و افشار یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence and causes of low vision and blindness in the blind population supported by the Yazd Welfare Organization
شیوع و علل نابینایی و کم‌بینایی در نابینایان تحت پوشش سازمان بهزیستی یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A pilot study on the rate of hemoglobinopathies in hyperbilirubinemic term neonates at Nemazee Hospital Shiraz, Iran
بررسی پیلوت میزان اختلالات هموگلوبین در نوزادان سررس (ترم) مبتلا به زردی در بیمارستان نمازی شیراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Measurement of endotoxin levels in blood of hemodialysis Patients by 'Lal' test and comparision of its efficacy with blood culture
بررسی سطح اندوتوکسین خون بیماران همودیالیزی و مقایسه آن با کشت خون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relation between admission blood glucose levels and in-hospital and one year mortality in non-diabetic acute myocardial infarction patients
بررسی ارتباط بین هیپرگلیسمی بدو ورود و مورتالیتی در بیماران غیر دیابتی مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 4 (2005-10)


مروری بر کهیر و آنژیوادم
مروری بر کهیر و آنژیوادم
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Diagnosis and Treatment of Penetrating Cardiac Injury One Year after Thoracic Stab Wound
تشخیص و درمان ترومای نافذ قلب یکسال پس از وارد شدن ضربه چاقو
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hirschsprung Disease with Vsd-Pul.Atresia and PDA
معرفی یک مورد بیماری هیرشپرونگ با بیماری مادرزادی قلب نقص بین بطنی، آترزی شریان ریوی و کانال شریانی باز
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Predictability Power of Acrosome Reaction Test in Ivf Treatment Cycles
کاربرد واکنش آکروزومی در پیش بینی لقاح خارج رحمی
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimation of Glomerular Volume in Rats with Glycerol-Induced Acute Renal Failure
تخمین معدل حجمی گلومرول ها در نارسایی حاد کلیه القا شده توسط گلیسرول در موش صحرایی نر
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Spectrum of Gjb2 Gene Mutations in Nonsyndromic Autosomal Recessive Deaf Patients in Yazd
طیف جهش های ژن GJB2 در نانوایان غیر سندرومی آتوزومی مغلوب در استان یزد
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Co-Culturing of Mice Liver Cells and Embryonic Carcinomatous Stem Cells on the Rate of Differentiation to Hematopoietic Cells
تاثیر هم کشتی سلول های کبد جنین موش و سلول های بنیادی کارسینومای جنینی در القاء تمایز آنها به کلنی های خونساز
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Anti Epileptic Drugs Phenytoin and Phenobarbital on Ossification Indices of Mouse Femur And Tibia And The Anti Teratogenic Effects of Folic Acid on the Reduction of Their Effects
اثر دارو های ضد صرع فنی توئین و فنوباربیتال بر روی شاخص استخوان سازی در استخوان فمور و تیبیا و اثرات آنتی تراتوژنیک فولیک اسید بر روی کاهش اثرات این دارو ها
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Monoclonal Antibody Production against Human Spermatozoal Surface Antigens
تولید آنتی بادی مونوکلونال علیه آنتی زن های سطح اسپرم انسان
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparision of the Efficacy of Two Combinations Sodium Valproate with Lithium & Sodium Valproate with Olanzapine in Treatment of Acute Mania
مقایسه درمان سدیم والپرت همراه با لیتیوم با والپرت سدیم و اولانزاپین در درمان مانیای حاد
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Intrapleural Injection of Bupivacaine for Control of Postoperative Pain
بررسی میزان کاهش در به دنبال تزریق اینترپلورال بوپیواکائین در مقایسه با اپیوم ها در جراحی قسمت فوقانی شکم
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Risk of Seizure Recurrence Following an Initial Acute Unprovoked Seizure in Children
میزان عود تشنج به دنبال اولین تشنج بدون عامل مستعد کننده حاد در کودکان
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Effect of Patient Position on Sonographic Renal Length Measurement in Children Under 18 Years Old.
بررسی تاثیر وضعیت بیمار در اندازه سونوگرافیک کلیه ها در بیماران زیر 18 سال
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Echocardiographic Findings in Cirrhotic Patients
بررسی یافته های اکوکاردیو گرافیک قلبی در بیماران سیروز کبدی
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Intranasal Midazolam as an Anesthetic Premedication in Preschool Children
ارزیابی نتایج حاصل از کاربرد میدازولام داخل بینی به غنوان پیش داروی بیهوشی در کودکان پیش دبستانی
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 3 (2005-7)


تب روماتیسمی
تب روماتیسمی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Biotinidase Deficiency Presenting with Dermal Manifestations of Acrodermatitis Entropathica
معرفی یک مورد کمبود بیوتینیداز با تظاهرات پوستی مشابه آکرودرماتیت انتروپاتیکا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Tetanus Vacination Status of Pregnant Mothers Referring to Delivery Wards, Yazd
بررسی وضعیت انجام واکسیناسیون کزاز در مادران باردار مراجعه کننده به مراکز زایمانی شهر یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Clinical Skills of Final Year Nursing Students in Critical Care Units.
بررسی میزان مهارت بالینی دانشجویان سال آخر پرستاری در بخش های مراقبت ویژه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Different Methods of Sperm Immunization in Mice
مقایسه ایمنی زایی اسپرم در روش‌های مختلف ایمن سازی در موش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Invitro Comparitive Study of the Efficacy of Licorice Decoctant and Choice Antibiotics on Helicobacter Pylori Growth
مقایسه میزان تأثیر جوشانده شیرین بیان با آنتی بیوتیک های انتخابی بر رشد هلیکوباکترپیلوری در شرایط آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Effect of the Education Module “Preparing For Childbirth” on the Level of Anxiety during Pregnancy and Labor in Primigravida Women
تأثیر آموزش «آماده سازی زایمان بر اضطراب» حین بارداری و زایمان زنان نخست باردار مراجعه کننده به درمانگاههای تأمین اجتماعی شهر مشهد 1379
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Efficacy of Vaginal Misoprostol in Treatment of Missed Abortions
تأثیر میزوپروستول واژینال در درمان سقط فراموش شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Is There Any Difference in the Plasma Homocysteine Levels of Diabetes Mellitus Type Ii Patients, Impaired Glucose Tolerance Subjects and Normal People?
آیا سطح هموسیستئین پلاسما در بیماران دیابت ملیتوس تیپ II با افراد مبتلا به اختلال تحمل گلوکز و افراد طبیعی تفاوت دارد؟
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Inspection of the Spirometric Parameters and the Frequency of Respiratory Symptoms in Soldering Workers of a Factory Producing Electronic Appliances
بررسی پارامترهای اسپیرومتری و فراوانی علایم تنفسی در پرسنل لحیم کار یک کارخانه تولید لوازم الکترونیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Use of Inhaled Corticosteroids and Risk of Cataracts: a Case-Control Study
مصرف استروئید استنشاقی و خطر ابتلا به کاتاراکت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Topographic Evaluation of Aphasia in 100 Stroke Patients
بررسی توپوگرافی آفازی در یکصد بیمار سکته مغزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 1 (2005-4)


سیــگار و ســل
سیــگار و ســل
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Report of a Case of Diabetic Muscle Infarction Presenting with Knee Arthritis and Distal Thigh Swelling
یک مورد انفارکتوس عضله دیابتی با تظاهر آرتریت زانو و تورم دیستال ران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of the Effect of Hemiscorpius Lepturus Venom on Levels of WBC, RBCc and Hematocrit in Rats
بررسی اثر زهر کژدم گادیم Hemiscorpius lepturus بر میزان گلبول‌های سفید و قرمز و هماتوکریت رت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Wastewater Treatment of Detergent Industry Using Coagulation Procession Pilot Scale
بررسی تصفیه فاضلاب صنایع شوینده به کمک فرایند انعقاد در مقیاس آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of the Relationship between Hopefulness and Self- Esteem in Renal Transplant Recipients at Imam Reza Hospital, Mashhad, Iran, 2002-03
بررسی ارتباط امید و عزت نفس در مددجویان گیرنده پیوند کلیه در بیمارستان امام رضا (ع) شهر مشهد سال 82-1381
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Maternal Perception of Decreased Fetal Movements and Rate of Fetal Complications during Delivery
ارتباط احساس کاهش حرکت جنین توسط مادر حامله ترم با میزان عوارض جنین در طی زایمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparision of the Efficacy of Vit B1 (Thiamine) and Ibuprofen in Treatment of Primary Dysmenorrhea in Young Girls, Yazd, 2003
مقایسه اثر ویتامینB1 در‏درمان دیسمنوره او‏لیه با ایبوپروفن در‏دختران جوان شهرستان یزد در سال 1381
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Seminal Vesicles and Dithiotritol (Dtt) on Stability of Sperm Chromatin
بررسی تأثیر عملکرد غده سمینال وزیکل و دی تیوتریتول (DTT) بر پایداری کروماتین اسپرم در زوجهای تحت درمان به دو روشIVF و ICSI
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative Study of Chronic Congenital Toxoplasmosis and Re-Infection In
بررسی مقایسه‌ای عفونت مزمن توکسوپلاسموزیس مادرزادی با آلودگی مجدد در مدل حیوانی(رات)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Substance Abuse Behaviors in Adolescents’: Integration of Self-Control into Extended Parallel Process Model
بررسی وضعیت سوء مصرف مواد مخدر در دانش‌آموزان و تلفیق عامل خود کنترلی در مدل EPPM
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficacy of Sapheno-Femoral A-V Fistula in Cronic Renal Failure Patients Undergoing Hemodialysis
بررسی کارایی فیستول شریانی وریدی صافنوفمورال جهت همودیالیز در بیماران مبتلا به نارسا یی مزمن کلیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Erythropoietin in the Management of Anemia of Chronic Renal Failure in Patients on Hemodialysis
اثرات اریتروپوئیتین در درمان آنمی بیماران همودیالیزی مبتلا به نارسایی مزمن کلیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of the Effect of Garlic on Serum Lipids and Blood Glucose Levels in Type 2 Diabetic Patients
بررسی تأثیر سیر روی لیپیدهای سرم و قند خون در بیماران دیابتی نوع II
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Blood Leptin Levels before and After Treatment with Metformin in Diabetes Type Ii Patients
بررسی سطح خونی هورمون لپتین قبل و بعد از درمان با متفورمین در بیماران دیابتی نوع ΙΙ(NIDDM)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 4 (2005-1)


معرفی یک موردOverlap Syndrome با درگیری گسترده ریوی به صورت آلوئولیت
معرفی یک موردOverlap Syndrome با درگیری گسترده ریوی به صورت آلوئولیت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of the Relation between Duration of Injection of Subcutaneous Heparin and Extent of Local Skin Discoloration at the Fatima and Shahid Beheshti Cardiac Hospitals, Shiraz, 2002
بررسی تأثیر طول مدت تزریق هپارین زیر جلدی بر وسعت کبودی محل تزریق بیماران بستری در بیمارستان‌های قلب حضرت فاطمه(س) و شهید بهشتی شیراز در سال 1381
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Benson Relaxation Techniques on Hemodynamic Variables of Patient Undergoing Coronary Angiography
بررسی تأثیر روش آرامسازی بنسون بر اوضاع همو دینامیک بیماران تحت آنژیوگرافی عروق کرونر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Failure and Side Effects of Contraceptive Pills Used for Postponement of Menstrual Bleeding in Hajj Pilgrims of Kerman, 2000
بررسی میزان شکست و عوارض مصـرف قرص‌های ضــدبارداری بــه منظور تأخیر در قاعدگی در زائران کاروانهای حج تمتع استان کرمان سال80-1379
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of Rubella Antibody Titer in Women of Reproductive Age, Birjand, 2001-2002.
بررسی سطح آنتی بادی ضد سرخجه در زنان سنین باروری مراجعه کننده به مرکز بهداشتی درمانی شهرستان بیرجند سال 81 ـ 1380
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Plasma Lipoprotein (A) Levels in Diabetic and Non Diabetic Indiviuals
بررسی میزان لیپوپروتئین – آ در پلاسمای مبتلایان به دیابت نوع II
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Iron Deficiency Anemia in High School Girls in Semnan City
شیوع کم‌خونی فقر آهن در دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر سمنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation and Comparison of Enzyme Immunoassay (Eia) and Acid Fast Staining with Confirmation by Immunofluorescent Antibody Assay for Detection of Cryptosporidium Species in Infants and Young Children.
ارزیابی و مقایسه ENZYME IMMUNOASSAY (EIA) و رنگ آمیزی اسید فاست با تایید به روش ایمنو فلورسنت آنتی‌بادی جهت تشخیص گونه‌های کریپتوسپوریدیوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Resistance of Bonded Composite Restorations on Fractures of Endodontically Treated Teeth
بررسی آزمایشگاهی مقاومت شکست ترمیمهای کامپوزیتی باند شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Common Β- Thalassaemia Mutations in Northwestern Iran
موتاسیون‌های شایع بتا تالاسمی درمنطقه شمالغرب ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluaion of Contammation of Upper Gi Endoscopes with Common Nosocomial Agents in a Hospital of Hamadan
آلودگی باکتریایی در دستگاه آندوسکوپ بخش فوقانی دستگاه گوارش به باکتریهای رایج بیمارستانی در شهر همدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of Normal Range of Uroflowmetry in 15-45 Years Old Males in Tabriz (1998)
اندازه گیری طیف مقادیر نرمال اروفلومتری در مردان 45-15 ساله شهر تبریز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Effects of Cigarrette Smoking on the Respiratory Function of Workers Exposed to Asbestos
بررسی تأثیر استعمال سیگار در عملکرد ریوی کارگران در معرض تماس با آزبست
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Hepatitis B Cab with or Without Anti Hbsab in Hbsag Seronegative Blood Donors
بررسی فراوانی , HCV Ab HBCAb , HBSAb در افراد داوطلب اهدای خون سرونگاتیو برای HBSAg
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

زوجهای HIV مثبت: حاملگی و شیردهی
زوجهای HIV مثبت: حاملگی و شیردهی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 3 (2004-10)


تشخیص و درمان فارنژیت استرپتوکک پیوژن
تشخیص و درمان فارنژیت استرپتوکک پیوژن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Intractable Rickets as Presenting Feature of Wilson's Disease
راشی‌تیسم مقاوم به درمان به عنوان اولین تظاهر بیماری ویلسون (یک مورد نادر)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Barriers and Motivators Related to Cervical and Breast Cancer Screening
موانع و محرک‌های مراجعه زنان جهت انجام آزمون‌های تشخیصی سرطان‌های شایع‌زنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Education about Importance of Clinical Breast Examination on Attendance of Kermanian Teacher Women for Examination
تأثیر آموزش در زمینه اهمیت معاینات کلینیکی پستان بر مراجعه معلمین مدارس دخترانه شهر کرمان به مرکز درمانی تعیین شده جهت انجام معاینه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comparison of Nasopharyngeal Cephalometric Measurements between Two Groups with Anterior and Posterior Obstructions of Nasal Airway
مقایسه شاخص‌های سفالومتری فضای بینی حلقی بین دو گروه از بیماران تنفس دهانی با انسداد قدامی و خلفی بینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Idiopatic Osteo Sclerosis
بررسی رادیوگرافیک شیوع استئواسکلروز ایدیوپاتیک در ناحیه خلفی فک‌پایین در شهر یزد در سال 1381
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association of Chronic Urticaria and / or Angioedema with Thyroid Autoimmunity
بررسی رابطه کهیر و یا آنژیوادم مزمن با تیروییدیت اتوایمیون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Studies on the Effects of Turpentine Oil on the Serum Concentration of Lipids and Lipoproteins of Female Rabbits
تأثیر روغن پسته وحشی(بنه) بر چربی ها و لیپوپروتئین‏های سرم خون خرگوشهای ماده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Vitis Vinifera Leaf Extract on Ileum Mechanical Activity in Rat
اثر عصاره برگ مو بر فعالیت مکانیکی ایلئوم موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Fluoxtinfor Treatm Ent of Menopausal Hot Flashes
تأثیر داروی فلوکساتین بر گرگرفتکی در مراجعین به درمانگاههای زنان و زایمان شهرستان یزد (1381-1380)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Zinc Deficiency by “ Zinc Taste Test” in Pre School Children in Yazd.
فراوانی کمبود روی در کودکان پیش دبستانی شهر یزد به‌وسیله تست چشایی روی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Body Mass Index and Bone Mineral Density in 45-55 Aged Women Referred to Imam Khomeini Hospital from 2000 to 2004
بررسی رابطه معیار توده بدنی و دانسیته معدنی استخوان در زنان 45 تا 55 ساله مراجعه کننده به درمانگاه روماتولوژی بیمارستان امام خمینی(ره) طی سالهای82 - 1378
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Different Mi Situation Such As Emotional Stress, Physical Activity, Rest, … at Time of Mi Presentation
بررسی وضعیت بیماران ازنظراسترس ، فعالیت بدنی ، استراحت وخواب در زمان بروز انفارکتوس میوکارد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Ejection Fraction (Ef) and Ccsfc after Coronary Artery Bypass Graft (Cabg)
تغییرات کسر جهشی و کلاس عملکردی آنژین قلب در بیماران تحت عمل پیوند عروق کرونر در بخش جراحی قلب بیمارستان افشار یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 2 (2004-7)


هپارین
هپارین
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

گلوکوکورتیکو تراپی
گلوکوکورتیکو تراپی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Familial Aggrigation of Fmr and Bechet, S Diseases in Their Mother
تب فامیلی مدیترانه دریک دوقلو و بیماری بهجت در مادر آنها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of the Effect of the Cytotoxic Extract of Bacterium Streptomyces on Epidermoid Malignant Cells of the Oral Cavity
بررسی تأثیر عصاره سیتوتوکسیک استخراج شده از باکتری استرپتومیسس گریزکولوآلبوس بر روی سلولهای سرطانی اپیدرمویید دهان انسان (KB)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Long Term Effects of Chronic Spinal Cord Injury on Sperm Parameters in Rats
تأثیر درازمدت ضایعه نخاعی بر روی پارامترهای اسپرم رت بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of the Prevalence of Endemic Goiter and Its Relation with Urinary Iodine and Thyroid Hormonal Levels in 6-18 Year Old School Children in Rafsanjan in 2000
شیوع گواتر اندمیک و ارتباط آن با میزان ید‌ادراری و هورمون‌های تیروییدی در دانش آموزان 18-6 ساله شهر رفسنجـان در سال 1379
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Macronutrients on Cardiovascular Responses in Type 2 Diabetics and Healthy Subjects
بررسی اثر درشت مغذی‌ها بر پاسخ‌های قلبی - عروقی در افراد سالم و دیابتی نوع II
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Peripheral Natural Killer Cells in Recurrent Spontaneous Abortions
نقش سلولهای کشنده طبیعی خون محیطی در سقط‌های مکرر خودبخود
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of the Histological & Biochemical Effects of Hypothermia in Liver of Rats
مطالعه اثرات هیستولوژیکی و بیوشیمیایی هایپوترمی بر کبد موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Stress Induced Analgesia with or Without Cck Receptor Agonists and Antagonists in Mice Suffering from Neuropathic Pain Using Hot Plate Test
بررسی اثر ضددرد استرس به تنهایی یا در حضور آگونیست و آنتاگونیست گیرنده‌های CCK در درد نوروپاتیک به روش صفحه داغ در موش سوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Detection of Antibodies against Hydatid Cyst Fluid Antigens Using Immunoblot Technique
بررسی آنتی‌بادی‌های تولید شده علیه آنتی‌ژن‌های کیست هیداتیک با استفاده از روش ایمونوبلات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study of Bone Density of Scleroderma Patients and Comparison with Control Group in Khuzestan Province since in the Last Three Years
بررسی دانسیته استخوانی بیماران مبتلا به اسکلرودرما در مقایسه با گروه شاهد در استان خوزستان طی 3 سال اخیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Cancelled Elective Surgical Operations
بررسی اعمال جراحی الکتیو لغوشده در بیمارستانهای آموزشی یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hemodynamic Changes in Blood Donors
بررسی تغییرات همودینامیک در اهداء‌کنندگان خون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparitive Study of Serum Leptin Levels in Diabetic Obese Patients and Non-Diabetic Obese Individuals
مقایسه سطح خونی هورمون لپتین در بیماران چاق دیابتی و غیردیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Measurement of Levels of Ebstein-Barr Virus Antibodies in Patients with Hodgkins Lymphoma and Comparison with Normal Population
بررسی تیتراژ آنتی‌بادی ضدویروس ابشتاین بار در بیماران مبتلا به لنفوم هوچکین و مقایسه آن با افراد غیرمبتلا
| [Abstract-FA] |