راهنمای نگارش مقالات

                                                                               
راهنمای نویسندگان
 مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد به صورت ماهنامه منتشر می ‌شود و در زمینه‌ های پزشکی و موضوعات مرتبط به منظور گسترش فعالیتهای پژوهشی محققان، اعضای هیأت علمی و دانشجویان به چاپ مقالات می‌ پردازد، لذا از اساتید، دانش پژوهان و همکاران ارجمند تقاضا دارد مقالات ارسالی خود را براساس موارد زیر تدوین و ارسال نمایند.
 
این مجله مقالات پژوهشی اصیلOriginal)مروری (Review) نامه به سردبیر (Letter to editor), گزارش موردی (Case Report مرتبط با اهداف مجله را منتشر می‌کند .

اصول کلی:
 1. مجله از درج مقالاتی که در دیگر مجلات به چاپ رسیده باشد معذور است.
 2. مسئولیت صحت و سقم مطالب به عهده نویسنده یا نویسندگان مقالات است.
 3. مجله حق رد، قبول، اصلاح، ویرایش و خلاصه نمودن مقالات را برای خود محفوظ می‌دارد.
 4. مقالات ارسالی مسترد نخواهد شد.

راهنمای نگارش مقالات:
 1. مقاله پژوهشی:
 1. می بایست شامل: صفحه عنوان، چکیده، مقدمه، روش کار، یافته‌ها، بحث و نتیجهگیری، سپاسگزاری، منابع، چکیده به زبان انگلیسی و ضمائم (جداول، نمودارها و تصاویر) ‌باشد.
 2. صفحه عنوان بایستی شامل عنوان کامل مقاله، نام و نام خانوادگی، رتبه و درجه علمی، رشته تحصیلی، گروه آموزشی، دانشکده، دانشگاه، شهر و کشور برای هر یک از نویسندگان و شماره تلفن، کدپستی و آدرس پست الکترونیک نویسنده مسئول که مقصد مکاتبات و تماس خواهد بود، باشد.
 3. چکیده مقاله پژوهشی بایستی دارای ساختار و شامل بخش‌های مجزای عنوان، زمینه و هدف، روش کار( ذکر نوع مطالعه، حجم نمونه، ابزار مورد استفاده، روایی و پایایی پرسشنامه مورد استفاده، نرم افزار آماری و تست های آماری مورد استفاده در این قسمت ضروری است.)، یافته‌ ها و نتیجه ‌گیری ‌باشد که حداکثر در 250 کلمه تهیه و در پایان آن تعداد 3 تا 5 کلید واژه درج گردد و باید براساس مش (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh) تنظیم شود. در مورد مقالات کارآزمایی بالینی، ذکر کد کارآزمایی بالینی در ذیل واژگان کلیدی ضروری است.
 4.  چکیده انگلیسی باید دقیقا مطابق با چکیده فارسی تهیه گردد. نویسندگان باید برای تهیه چکیده دقت لازم را به عمل آورند به گونه ای که چکیده دقیقاً بیانگر محتوی اصلی مقاله باشد.
 5. چکیده انگلیسی دارای ساختار Introduction، Methods، Results، Conclusion و Keywords می باشد.
 6. مقدمه باید دلیل و هدف مطالعه را به طور خلاصه بیان کند. این بخش نباید مطلب را به طور وسیع توضیح دهد و یا شامل یافته ها و نتیجهگیری باشد.
 7. روش کار بایستی در حدی شفاف نوشته شود که دیگران بتوانند عین پژوهش را دقیقاً تکرار کنند. چنانچه داده‌ ها با استفاده از پرسشنامه یا چک لیست جمع‌آوری شده ‌اند ضمیمه کردن آن الزامی است. در مورد پرسشنامه‌‌های استاندارد، ذکر مرجع و مشخصات ضروری است.
 8. تجزیه و تحلیل آماری روش آماری و برنامه کامپیوتری استفاده شده حتماً باید قید گردد.
 9. ملاحظات اخلاقی در این قسمت ذکر گردد که پروپوزال این تحقیق، توسط کمیته اخلاق دانشگاه ... مورد تایید قرار گرفته است (کد اخلاق ذکر گردد)کد اخلاق برای تمامی مقالات الزامی است. همچنین  نامه تاییدیه کد اخلاق از دانشگاه مربوطه باید ضمیمه مقاله باشد.
 10. یافته ها باید در قالب متن، جدول و نمودار ارائه شود. محتوای جداول نباید مجدداً در متن تکرار شود و بجای آن به شماره جدول ارجاع داده شود. تعداد جداول،‌نمودارها و تصاویر متناسب با حجم مقاله (یک مورد به ازای هر چهار صفحه) باشد. جداول باید در صفحات جداگانه تایپ و به ترتیب استفاده در متن شماره‌گذاری شوند. جداول بایستی دارای عنوان در قسمت بالا باشند و در صورت نیاز به توضیح، در زیر جداول به صورت زیرنویس قید گردد. نمودارها و تصاویر ارسالی باید از وضوح کافی جهت چاپ برخوردار باشند و در صفحات جداگانه تهیه و شماره و عنوان در زیر آنها قید شود. تصاویر افراد نباید قابل شناسایی باشد.
 11. بحث باید شامل مقایسه نتایج به دست آمده با نتایج مطالعات مشابه باشد. جزئیات اطلاعات نباید مجدداً در بحث تکرار شود. در این زمینه باید بر جنبه های جدید و مهم مطالعه و نتایج به دست آمده از آنها تأکید شود .ضمنا باید کاستی های تحقیق در انتهای بحث ذکر گردد.
 12. نتیجه گیری نتیجه کلی مطالعه اخیر، ذکر گردد.
 13. سپاسگزاری باید از تمامی افرادی که جزو نویسندگان نمی باشند و در زمینه علمی، نوشتاری و ... کمک کرده اند و همچنین از سازمانهای تأمین کننده منابع مالی و امکانات مورد نیاز، قدردانی به عمل آید. در صورتیکه مقاله حاصل پایان نامه یا کار تحقیقاتی است، قید گردد.
 14. تعارض در منافع:
  1. برای جلوگیری از تعارض در منافع(Conflict of Interest)، در مطالعات چند مرکزی، توافق نامه محققین مراکز، ضمیمه مقاله ارسال شود. در مطالعاتی که از طرف شرکت های خصوصی حمایت می شوند، مفاد توافق نامه، اعلام شوند و در صورتیکه این موارد رعایت شده، ذکر گردد تعارض منافع وجود ندارد.
تمامی مسئولیت هر مطلب منتشر شده، شامل صحت و اعتبار تمامی مطالب آن، از جمله مطالب مربوط به اخلاق در پژوهش، بر عهده نویسنده (است.


ویراستاری و نقطه گذاری:
 1. بین هر واژه باید یک فاصله وجود داشته باشد. واو هم یک واژه محسوب می‌شود.
 2. نام ژن ها بصورتItalic 11  نوشته شود.
 3. جای گذاشتن نقطه یا Period، دونقطه  یا Colon، کاما، نقطه کاما یا Semicolon بلافاصله بعد از واژه می‌باشد. بعد از اینها یک فاصله گذاشته و واژه بعدی نوشته می‌شود.
 4. بین پرانتز و واژه قبل و بعد فاصله لازم است ولی درون پرانتر فاصله لازم نیست. کنترل شود که رفرنس‌ها داخل پرانتز باشد و با عدد فارسی تایپ شود و بین هر دو رفرنس بایدکاما گذاشته شود و نباید از "و" یا ویرگول استفاده شود.
 5. تمام کلماتی که کسره آنها "ی" دارد باید ی حذف شود. مثلا: هسته ی فیزیکی باید بصورت "هسته فیزیکی" نوشته شود.
 6. برای نوشتن طیف دو عدد، گذاشتن فاصله لازم نیست. مثال 3-1
 7. اعداد تک رقمی باید به حروف نوشته شود. اعداد داخل متن باید به فارسی تایپ شوند.
 8. جمله را نمی‌توان با عدد شروع کرد. زمانی که لازم است، جمله با عدد شروع شود، با حروف آغاز می شود مانند سی و چهار بیمار تحت درمان قرار گرفتند.
 9. برای اولین بار کلمات کامل نوشته می شود. در دفعات بعدی می شود از خلاصه شده آن استفاده کرد. نحوه نوشتن بار اول فقط در متن  در عنوان، زیر عنوان و واژه های کلیدی نمی‌شود تعریف کردWorld Health Organization (WHO)
 10. همه کلمات انگلیسی در عنوان بجز حروف اضافه با حرف بزرگ شروع می شوند.
 11. می به فعل نمی چسبد. می شود درست است و میشود غلط است  و هرجا کلمه "ها" نوشته شود باید نیم فاصله از کلمه قبلی جدا شود. مثلا: "آنها"
 12. فونت متن BNazanin 11   برای فارسی و Times New Roman 10 برای انگلیسی
 13. عدم استفاده از پرانتز در متن بجز اعداد مربوط به درصد و انحراف معیار و بند7
 14. عدم استفاده از   Footnote
 15. متن در یک ستون نوشته شود.
 16. اسامی افراد و روش های انگلیسی را نمی‌توان به فونت فارسی نوشت. چنانچه معادل پذیرفته شده فارسی وجود ندارد باید به انگلیسی نوشته شود.
 17. جداول باید به فارسی تایپ شود و از آوردن کلمات اختصاری در جدول خودداری شود.
 18. از ارسال نمودارها بصورت عکس)JPG( خودداری شود.
 19. عنوان نمودارها در ذیل نمودار و عنوان جداول در بالای جدول نوشته شود.
مقاله مروری:

مقاله ای که توسط افراد صاحب نظر و پژوهشگران مجرب که داری تألیفات متعدد در زمینه تخصصی مربوطه باشند (با استفاده از منابع و مآخد معتبر و جدید) نوشته شده باشد که بایستی به یکی از اشکال زیر تهیه گردد:
 1. مقالات مروری ساختار یافته (Systematic Review) میتوانند به صورت متا آنالیز، متا سنتز یا بدون تحلیل آماری باشند. این مقالات دارای اجزاء مقالات پژوهشی اصیل می باشند.
 2.  مقالات مروری غیر ساختار یافته، لازم است که شامل چکیده، مقدمه و بحث و نتیجه گیری و حداقل دارای 25 منبع باشند و حداکثر در 5000 کلمه تهیه شوند.

گزارش موردی(Case Report) :

مقالات موردی که به گزارش موارد نادر و جالب می پردازد، باید دارای خلاصه، مقدمه، شرح حال، بحث و نتیجه گیری باشد.
 
نامه به سردبیر
بایستی با موضوعات نقدی بر مقالات قبلی، نقد یا مرور کتاب­ها، تحلیل یک موضوع مرتبط با آموزش پزشکی، گزارش و نقد گرده مایی های آموزش پزشکی، شرح و بسط یک ایده و یا باز نمودن یک موضوع پیچیده باشد و حداکثر با حجم 1000 تا 1500 کلمه تهیه گردد. این مقالات نیاز به ساختار ندارند اما داشتن خلاصه انگلیسی ضروری است.

نکات ضروری:

لطفا به موارد زیر نیز توجه فرمایید:
 1. مقاله باید به فرمت2010 MS_WORD باشد و از طریق آنلاین به مجله ارسال شود.
 2. مقاله ارسالی باید با توجه به آئین نگارش زبان فارسی نوشته شود و در مواردی که از اصطلاحات زبان خارجی استفاده می‌گردد، اصل کلمات به زبان اصلی در داخل پرانتز یا زیرنویس اضافه شود.
 3. در صفحه اول: عنوان مقاله، عنوان کوتاه شده (Running title)، نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان، رشته و رتبه علمی، سمت اجرایی، نشانی دقیق پستی نویسنده مسئول، شماره تلفن محل کار، نمابر، پست الکترونیک و تاریخ ارسال مقاله درج گردد.
 4. از کلمات اختصاری و نشانهای استاندارد باید استفاده شود. از کاربرد اختصارات در عنوان و چکیده خودداری شود. قبل از درج کلمه اختصاری، در دفعه اول که کلمه در متن ذکر می‌شود، واژه کامل حتماً در متن آورده شود، به جز مواردی که واحد استاندارد اندازه‌گیری باشد.
 5. تمامی مقالات باید دارای منابع مرتبط باشند و برای به حداقل رساندن اشتباهات در زمینه منابع، نویسندگان می‌بایست صحت منابع مورد استفاده را تأیید نمایند. کلیه منابع بایستی به زبان انگلیسی نوشته شوند و در متن مقاله داخل پرانتز شماره‌گذاری و در انتهای مقاله به ترتیب ورود در متن به صورت زیر نوشته شوند.
 6. نسخه نهایی الکترونیکی به نویسنده مسئول جهت تأیید نهایی برای جلوگیری از هرگونه اشتباه قبل از چاپ فرستاده میشود. نویسنده مسئول موظف است که نسخه نهایی تایید شده را  به طور شفاف و در عرض 48 ساعت به دفتر مجله ارسال نماید، در غیر اینصورت، نسخه نهایی ارسال شده به عنوان نسخه تایید شده در نظر گرفته شده و چاپ می‌گردد.
 7. نویسندگان بایستی تعهد کنند که مقاله همزمان به سایر مجلات ارسال نشود و تا قبل از دریافت پاسخ نهایی نیز اقدام به ارسال آن ننمایند.
 8. مقالات ترجمه شده در این مجله چاپ نمیشود.
 9. چاپ هرگونه نوشته‌ای در مجله منوط به رعایت معیارهای اخلاقی است. کد اخلاق باید در قسمت پایان روش کار آورده شود.
 10. مجله حق هر گونه اصلاح در ساختار و متن مقالات دریافتی را برای خود محفوظ نگه می‌دارد.
 11. مسئولیت محتوای مقاله و دفاع از آن بر عهده نویسنده یا نویسندگان می‌باشد.
 12. چاپ مقاله‌ای که قبلاً در همایش‌ها به صورت سخنرانی یا پوستر ارائه و در خلاصه مقالات، منتشر شده است، بلامانع می‌باشد.
 13. کلیه مقالات چاپ شده در مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، دارای حق چاپ بین المللی می باشند. این مجله فقط به منظور استفاده شخصی غیر تجاری بوده و امکان کپی برداری، پخش و چاپ مقالات این مجله بدون اجازه کتبی از مقامات مسؤول وجود ندارد.
 14. تمامی مقالات محرمانه بوده و توسط افرادی در همان رشته (حداقل 3 داور) که توسط سردبیر انتخاب می شوند، بررسی می گردند. نویسنده مسئول در سریعترین زمان ممکن از رد، قبول یا اصلاحات مورد نیاز در مورد مقاله خود مطلع می گردد. در صورتیکه متن ارسال شده کاملاً بر طبق معیارهای این دستورالعمل تهیه شده و قابل قبول باشد، در شماره های بعدی مجله چاپ می گردد.
 
ضوابط انتشار مقالات کارآزمایی بالینی در نشریات علوم پزشکی

با توجه به بند 7 ماده 4 اساسنامه کمیسیون نشریات علوم پزشکی به منظور هماهنگی علمی و اخلاقی کارآزمایی های بالینی کشور تمام مطالعات کارآزمایی بالینی داخل و خارج کشور در صورتی در نشریات پزشکی داخل کشور قابلیت چاپ و یا انتشار الکترونیک دارد که قبل از شروع بیمارگیری در مرکز ثبت کارآزمایی بالینی ایران (IRCT)به ثبت رسیده باشد.

تبصره 1: از دی ماه سال 1388 انتشار و چاپ کارآزمایی‌های بالینی منوط به ثبت آن در مراکز ثبت کارآزمایی‌های بالینی می‌باشد ضمنا لازم به ذکر است، کد کارآزمایی بالینی باید ذیل واژگان کلیدی درج شود.
تبصره 2:  کارآزمایی‌های بالینی که در داخل کشور انجام می شوند در صورت ثبت در خارج از کشور بایستی در مرکز ثبت کارآزمایی‌های بالینی ایران هم ثبت شوند. این شامل کارآزمایی‌های خارجی که در ایران صورت می پذیرد نیز می‌شود.
تبصره 3:  مقالات کارآزمایی بالینی که در خارج از کشور انجام شده اند در صورت ثبت به موقع در یکی از مراکز ثبت کارآزمایی‌های بالینی مورد تایید WHO در نشریات داخلی قابل چاپ است.
تبصره 4: کد ثبت کارآزمایی بالینی باید در قسمت پایانی روش بررسی آورده شود.
 
روش نگارش منابع:
  منابع و مآخذ مقاله باید به شیوه ونکوور نوشته شود، بدین صورت که منابع به ترتیب استفاده از آنها در متن شماره‌گذاری و در پرانتز مشخص میگردد و در پایان مقاله به ترتیب نوشته میشود.
 
  منابع فارسی
: Book
  HaghDoost AA. Systematic review & Meta-Analysis Concept & applications. 1st ed. Tehran: Teimorzadeh; 2007: 48-53. [Persian]
 : Article
 Mohammadi A, Mojtahedzadeh R, Keshavarz H. Designing Criteria and Indices for Educational Ranking of Paramedical Sciences Schools in Iran. SDME 2006; 3(2): 86-94. [Persian]
:Dissertation
Asghari L. A Survey on Determining Traditional Overlap, Relative Overlap and Synthetic Freedom of PubMed& Scopus [dissertation].Tehran: Iran University of Medical Science and Health Services; 2009

 
  منابع خارجی
 : Book
  Gay LR. Educational research: competencies for analysis and application. 4th ed. Ohio: Merrill Publishing Company; 1992: 45-56
  Chapter in book
    Palmer PJ. The heart of a teacher. In: Ornstein AC, Behar-Horenstein LS, Pajak EF, editors.   Contemporary issues in curriculum. 3rd ed. Boston: Allyn& Bacon; 2003: 285-93
 : Article
   Mamary E, Charles P. Promoting self-directed learning for continuing medical education. Med Teach 2003; 25(2): 188-90
:Electronic
    Havens G, Furuya S, Tan KM. The Future of Continuing Medical Education (CME) technology.The Permanente Journal [serial on line] 2001; 5(1) [18 Screens]. Available from: http://www.KaiserPermanente.Org/medicin/permjournal/ winter01/HScme.html

: Conference proceedings
  Bengtsson S, Solheim BG. Enforcement of data protection, privacy and security in medical informatics. In: Lun KC, Degoulet P, Piemme TE, Reinhoff O, ediors. MEDINFO 92.Proceedings of the 7th World congress on Medical Informatics; 1992 Sep 6-10; Geneva, Switzerland. Amsterdam: North-Holland; 1992. P. 1561-5
:Dissertation
 Bunker VW.Nutrition in the elderly with particular reference to essential trace elements [dissertation]. Southampton: Uni southampton; 1987

موارد حقوقی
 1. نویسندگان مسئولیت محتوایی مقاله را بر عهده دارند و در برابر ادعای کسانی که در مراحل تحقیق و نگارش مقاله همکاری داشته‌اند مسئول می ‌باشند.
 2. پاسخ گویی به هر گونه ادعای حقوقی در مورد حق مؤلف به عهده نویسنده مسئول است.
  رعایت معیارهای اخلاقی در پژوهش و تحقیقات بالینی و مطالعاتی که بر روی حیوانات انجام می‌گیرد، می‌بایست به بیانیه هلسینکی (قطعنامه انجمن بین المللی پزشکی) توجه شود و مواردی نظیر حفظ اسرار پزشکی، رضایت بیمار و گمنام ماندن بیماران و چگونگی تعارض در منافع الزامی است.
 3. نویسندگان مقاله طی نامه‌ای موافقت کتبی خود را بر اساس ترتیب نام نویسندگان امضاء نموده و انتقال حق مؤلف و مجوز نشر (Copy Right) را به مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد واگذار می‌نمایند. رعایت این مورد الزامی می باشد در صورت عدم ارسال فایل مذکور مقاله از روند بررسی خارج خواهد شد. در صورت چاپ مقاله در مجله، از طریق نویسنده مسئول، برای نویسندگان مقاله نسخه‌ای از مجله ارسال خواهد شد.

   نحوه‌ی ارسال مقاله:
 به منظور ارسال مقاله بصورت آنلاین به آدرس http://jssu.ssu.ac.ir مراجعه و پس از مطالعه راهنمای ارسال مقالات در منوی «برای نویسندگان»، مقاله خود را ارسال فرمایید.

 

دفعات مشاهده: 37157 بار   |   دفعات چاپ: 1173 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 212 بار   |   0 نظرCAPTCHA

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به ماهنامه علمی پ‍ژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | SSU_Journals

Designed & Developed by : Yektaweb