دوره 28، شماره 11 - ( بهمن 1399 )                   جلد 28 شماره 11 صفحات 3195-3203 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


چکیده:   (279 مشاهده)
مقدمه: لکنت زبان یک اختلال چند وجهی است که در جریان طبیعی گفتار فرد روی می‌دهد و تغییرات رفتاری، عاطفی، اجتماعی و نگرشی متفاوتی را به‌همراه خواهد داشت. از این­رو، ارزیابی این تغییرات به‌وجود آمده در طی لکنت، یک جنبه اصلی و حیاتی در درمان این اختلال محسوب می‌شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطۀ میان مؤلفه‌های عاطفی و اجتماعی آزمون کالمز با ویژگی‌های جمعیت‌شناختی دانش­آموزان دارای لکنت زبان انجام شد.
روش بررسی: این پژوهش یک مطالعۀ تحلیلی و به‌صورت مقطعی (10 ماهه) بود. نمونۀ پژوهش شامل 74 دانشآموز 7 تا 14 ساله بود که به شیوۀ نمونهگیری در دسترس از کلینیک‌های گفتار درمانی شهر یزد سال 1399 انتخاب شدند. به‌منظور جمعآوری دادهها، از آزمون کالمز و فرم اطلاعات جمعیت‌شناختی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز از نرمافزارversion 16  SPSS و آزمونهای ضریب همبستگی پیرسون، تی مستقل و تحلیل واریانس یک‌راهه استفاده شد.
نتایج: یافتهها نشان داد که بین مؤلفه عاطفی با مؤلفه اجتماعی و سن دانشآموزان دارای لکنت زبان رابطۀ مثبت معنادار وجود دارد (0/05>p). با این وجود بین مؤلفه‌های عاطفی و اجتماعی با پایه‌های تحصیلی دانشآموزان تفاوت معناداری یافت نشد (0/05<p). دیگر نتایج نشان داد دانشآموزان پسر دارای لکنت زبان از مؤلفه اجتماعی بهتری نسبت به دانش‌آموزان دختر برخوردار هستند.
نتیجه‌گیری: ارزیابی مؤلفه‌‌های عاطفی و اجتماعی افراد دارای لکنت می‌تواند آگاهی، درک و هم‌چنین میزان حساسیت آنان نسبت بهاختلال را مورد بررسی قرار دهد، که این نکته در انتخاب راهکاردرمانی بسیار مثمرثمر است.
 
واژه‌های کلیدی: لکنت، عاطفی، اجتماعی، آزمون کالمز
متن کامل [PDF 820 kb]   (144 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (43 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: روانشناسی
دریافت: 1399/6/27 | پذیرش: 1399/7/28 | انتشار: 1399/11/10